Hankejulkaisut

Tältä sivulta voit lukea hankkeen aikana kirjoitettuja blogikirjoituksia, julkaisuja, kirjoja, artikkeleita, opinnäytteitä, lehtijuttuja ja konferenssiesityksiä

Opinnäytetöitä

Anna-Maija Kinnunen: Digitalisaatio lastensuojelussa – Työntekijöiden näkemyksiä nykytilasta, tulevaisuudesta sekä digitalisuuden vaikutuksista vuorovaikutustyöhön. Lapin Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, opinnäytetyö sosionomi (AMK).

Soile Saari 2021: Itseohjautuvuuden toteutuminen vanhustyön toimintaympäristössä: itseohjautuvuuden elementit, kehittämistarpeet ja esimiehen tuen merkitys. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.  Sosiaali- ja terveysala, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, opinnäytetyö (YAMK). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Johanna Kotamäki 2021:  Työhyvinvointi ja uudistuminen: Hyvinvoivan työyhteisön vaikutus kehittämismyönteisyyteen vanhustyön toimintaympäristössä. SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, opinnäyte (YAMK). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Sanna Tykkä: Tampereen yliopisto, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, pro gradu-tutkielma 2020: Puhalletaanko yhteen hiileen? Itseohjautuvuudesta kohti yhteisöohjautuvuutta soteorganisaatioissa.

Salli Alanko 2020: Helsingin yliopisto, puheviestinnän pro gradu -tutkielma 2020: Dialoginen työtapa ja lastensuojelun kehittäminen

Artikkeleita

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2022: Remote and Technology-Based Dialogic Development during the COVID-19 Pandemic: Positive and Negative Experiences, Challenges, and Learnings. Challenges 2022, 13, 2. https://doi.org/10.3390/ challe13010002

Kaija Loppela & Sirpa Syvänen 2020: Työhyvinvoinnin johtamisen ja työn tuloksellisuuden avaimet. Teoksessa: S. Päällysaho, P. Junell, J. Latvanen, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla. ISBN 978-952-7317-31-0. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33, 285-297.

Virpi Maijala & Kaija Loppela 2019: Dialogisuus näyttöön peruatuvan toiminnan edistäjänä. Teoksessa: Tiilikka, T. Majasaari, H. & Saarikoski. S. (toim.) Kohtaamisen oppimista ja osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 148, 129 – 138.

Virpi Maijala & Kaija Loppela 2019: Dialogisuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä ja laadukasta työtä. Teoksessa: Päällysaho, S., Haasio, A., Saarikoski, S. & Uusimäki, S. (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32, 259-269.

Jenni Kulmala 2019: Kehittämishankkeista apua vanhustenhuoltoon

Kaija Loppela 2019: SoteDialogit – hankkeessa kehitetään vanhustyötä ja lastensuojelua

Konferenssijulkaisuja

Työelämän tutkimuspäivät 2019

Sirpa Syvänen & Kaija Loppela 2019: Dialoginen johtaminen ja kehittäminen tuloksellisuuden ja työelämän laadun tekijänä, abstrakti.

Prologos, vuorovaikutuksen teemapäivät 2019

Riitta Kolehmainen & Sirpa Syvänen: Vuorovaikutuksen erityisyys ikäihisten ryhmänohjauksessa

Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Dialogia ja digä kotihoidon ammattilaisten työhön

Work 2019

Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Renewing Dialogues in Social and Health Care – Leadership, Well-being and Productivity

Andreas Baldschun: Measuring the Occupational Well-being of  Child Protection Social Workers Challenges and Opportunities.