SoteHelmet-hankkeelta eväitä ja työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kehittämisen tueksi

SoteHelmet-hankkeen yhteistyötahot

SoteHelmet-hankkeeseen osallistuu kuusi Euroopan sosiaalirahaston vuosina 2019–2022 rahoittamaa sosiaali- ja terveysalalle kohdentunutta kehittämishanketta. Hankkeiden yhteisiä kehittämistavoitteita ovat olleet osallistuvien organisaatioiden toiminnan kehittäminen sekä laaja-alainen työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen. Jokaisella hankkeelle on myös omat konkreettisemmat tavoitteet ja kehittämistapa. Hankkeet kuuluvat toimintalinjaan 3 ”Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” ja sen erityistavoitteeseen 7.1. ”Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen”. Hankkeita hallinnoi ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Hankekokonaisuuden keskinäistä yhteistyötä on tukenut ja mahdollistanut Kuntatyönantajien SoteLiiderit-hanke, jonka tavoitteena on ollut verkottaa yhteen eri hankkeet ja levittää niiden kokemuksia ja tuloksia kuntakenttään. Toiminnan tuloksia on jaettu sähköisesti ja eri tilaisuuksissa ja hyödyntäen Kuntatyönantajien verkostoja ja viestintäkanavia. Niiden kautta on myös tavoitettu kuntaorganisaatioiden lisäksi työmarkkinajärjestöt ja median edustajat.

SoteKehittäjät-asiantuntijaverkostoksi nimetty yhteistyökokonaisuus on pitänyt yhteisiä kokouksia, ideointipalavereja ja temaattisia tapahtumia, joissa on voinut jakaa tietoa ja oppia toisten kokemuksista. Soteliiderit-hanke on myös julkaissut verkoston hankkeiden sisällöistä, työskentelystä ja kehittämisen eri vaiheista ja menetelmistä ja työkaluista kertovia artikkeleita uutiskirjeessään sekä nettisivuillaan.

Verkostoitumisen aikana SoteKehittäjät ja rahoittaja havaitsivat yhteisesti tarpeen ja mahdollisuuden koota eri hankkeiden kehittämistuloksia ja hyviä käytäntöjä systemaattisesti yhteen. Niitä voitaisiin hyödyntää sosiaali- ja terveysalan ja niiden organisaatioiden, työn ja palveluiden kehittämisessä sekä Sote-uudistuksessa. Näin syntyi idea SoteHelmet-lisähankkeesta ja sille kohdennettavasta lisärahoituksesta vuodelle 2022. STM rahoittaja kohdensi SoteHelmet-hankkeelle lisärahoituksen, joka on jaettu viidelle eri projektille. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Vastuuhenkilönä toimii SoteDialogit-hankkeen koordinaattori, dosentti Sirpa Syvänen. Mukana olevia hankkeita ovat

  1. Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi, Asko-hanke
  2. Etänä enemmän – sote-työ uudistuu
  3. HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG – Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa
  4. SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus
  5. Soteliiderit
  6. Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa

Kaikki hankkeet toimivat valtakunnallisina ja niistä koostuva hankekokonaisuus on mittava ja merkittävä kattaen toiminnallaan kaikki Suomen maakunnat. Seuraavassa kuvassa on esitelty hankekokonaisuus, jotka osallistuvat SoteHelmet-jatkohankkeeseen.

Toiminnan tavoitteet ja tuotokset

SoteHelmet-hankkeen päätavoitteena on koota eri hankkeissa syntyneet ydintuotokset eli Helmet ja koota niistä eri ilmiöihin, teemoihin ja aiheisiin liittyviä yhteistuotoksia, joita voidaan levittää. Hankkeessa analysoidaan ja teemoitetaan hankkeiden keskeisiä löydöksiä, joista kootaan yhteisesti raportoitavat ja jaettavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehittämistä tukevat helmet. Helmiä työstetään sellaiseen muotoon, että niitä voidaan hyödyntää ja soveltaa monin eri tavoin. Tavoitteena on myös saada uudet hyvinvointialueet ja niiden keskeiset toimijat sekä poliittiset päättäjät ja aluevaltuustojen edustajat tutustumaan tuloksiin ja tuotoksiin sekä hyödyntämään niitä.

Keväällä 2022 eri hankkeet tuottavat ja kokoavat yhteisesti määritellyillä tavoilla materiaaleja kunkin hankkeen keskeisistä eri teemoihin ja aiheisiin liittyvistä tuloksistaan ja tuotoksistaan. Syksyllä kootaan yhteistuotos SoteHelmet-hankesivustolle www.sotehelmet.fi, joka on julkisesti kaikkien käytettävissä viiden vuoden ajan.

Mahdollisimman laajan saavutettavuuden varmistamiseksi eri jakelu-, tiedotus- ja julkaisukanavien lisäksi osa materiaalista tuotetaan myös ruotsin kielellä ja kaikissa digitaalisissa julkaisuissa noudatetaan saavutettavuuden periaatteita. Sähköisten materiaalien lisäksi tuloksia julkaistaan myös painotuotteina. Tavoitteena on, että kaikki tuotokset ovat helposti jaettavissa ja hyödynnettävissä sote-alan johdolle, esihenkilöille, eri ammattiryhmille ja hyvinvointialueille.

Syksyllä 2022 SoteHelmet-hankkeen päätöstilaisuutena järjestetään hybridimuotoinen tilaisuus, jossa tuloksia ja tuotoksia julkistetaan.

Kirjoittajat

Kaija Loppela, KT, ft, yliopettaja (työhyvinvointi) Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SoteDialogit-hankkeen osahankkeen koordinaattori ja SoteHelmet-hankkeen asiantuntija

Sirpa Syvänen, HT, dosentti, SoteDialogit ja SoteHelmet -hankkeiden koordinaattori