Dialogikortit

SoteDialogit hanke esittelee käytössään olevan DIALOGIN PERIAATTEITA -korttipakan (Dinno ™). Kortteihin on koottu pysäyttäviä ajatuksia dialogin keskeisistä periaatteista. Niitä voi hyödyntää mm. virittäytymisessä, keskustelun käynnistämisessä ja vuorovaikutuksen edistämisessä sekä dialogitaitojen harjoittelemisessa. Dialogin neljä toimintatapaa tai periaatetta ovat Kuunteleminen, Suora puhe, Kunnioittaminen ja Odottaminen. Kerran kuukaudessa julkaistaan yksi periaatekortti ja yksi William Isaacsin ajatelma dialogista -kortti. Järjestys perustuu SoteDialogit-hankkeen kehittäjien keskuudessa toteutettuun "vedä kortti pakasta" -menetelmään.

Tilanteita, joihin kortit sopivat, ovat mm. erilaiset kokoukset ja palaverit, kahvipöytäkeskustelut, kehityskeskustelut sekä kehittämistilaisuudet.

Kortteja voi käyttää myös itsekseen sisäisen dialogin tai yhdessä muiden kanssa ulkoisen dialogin käynnistämiseen.

Kortit on tehty Työsuojelurahaston rahoittamassa Dinnostutaan! -tuotteistamishankkeessa (Syvänen & Tikkamäki).

Antoisaa matkaa dialogin kiehtovaan maailmaan!

Maaliskuu 2021

Kunnioittaminen ja arvostus ovat tärkeitä piirteitä myös vaikeiden asioiden yhteisessä käsittelyssä, kun osallistujien tunteet ovat mukana ja monenlaista jännitystä on aistittavissa dialogin eri osapuolten välillä. Tämän jännityksen sietäminen ja siihen reagoimatta jättäminen on vaikeaa, mutta kun sen oppii, dialogi sujuu paremmin myös vaikeiden asioiden sekä ristiriitojen äärellä.

Dialogin oppiminen voi viedä koko elämän. Lohdullista on se, että siihen harjaaantuu, kun on motivaatiota, halua ja uskallusta sen periaatteita opetella ja toimintatapoja käytännössä ja arjessa soveltaa. Dialogitaidot ovat kullan arvoista pääomaa itse kullekin.

Helmikuu 2021

Suora puhe, jolla tarkoitetaan aitoa, rehellistä ja avointa puhetta, on kenties kaikkein vaikeinta. Se on kuitenkin edellytys sille, että päästään yhdessä keskustelemaan asioista ja aiheista osallistujien aitojen kokemuksien kautta. Ilman aitoutta dialogi johtaa väärille urille.

Dialogissa toisten kanssa kuunnellaan muiden puhetta, ilmaistaan omia mielipiteitä sekä aistitaan omia ja toisten tunteita ja reagoidaan niihin. Syvällinen ja aito dialogi edellyttää vastuun ottamista omien reagointien ja vuorovaikutuksen lisäksi myös omasta ajattelusta, teoista, tekemättä jättämisestä ja käyttäytymisestä.

Tammikuu 2021

Odottaminen on suunnan vaihtamista, pysähtymistä ja välillä muutaman askeleen takaisin ottamista, uusia näkökulmia.

Dialogia tarvitaan ihmisten keskinäiseen ”sidostamiseen”.

Joulukuu 2020

Dialogin yksi keskeinen periaate on kuunteleminen. Kuunteleminen on tärkeää sekä itseen että toisiin päin.

Ellemme pysähdy aidosti kuuntelemaan muita, voimme kuulla valikoidusti, silloin kuulemme vain sen,

mitä haluammekin kuulla eikä sitä kokonaisuutta, mitä toiset tuovat puheessaan esille.

Dialogi on syvällisempää kuin pelkkä keskustelumenetelmä.

Aito dialogi tuo esille dialogiin osallistuvien suhtautumistavat ihmisten erilaisuuteen sekä heidän esille ottamiinsa asioihin

ja haastaa omat mielipiteemme ja kokemuksemme.

 

Marraskuu 2020

Kunnioittaminen tarkoittaa sekä itsensä että muiden arvostusta.

Tärkeää on hyväksyä myös itsensä ja oma asemansa, sillä ilman sitä on vaikeaa hyväksyä ja arvostaa muita.

Aidossa dialogissa ovat mukana vahvasti myös tunteet.

Dialogi auttaa tunnistamaan omia ja muiden tunteita.

Lokakuu 2020

Kun ollaan dialogissa, niin kaikkien on ymmärrettävä, mistä puhutaan.

Suora puhe tarkoittaa myös sitä, että ilmaistaan asioita siten, että oma ajattelu aukeaa muille.

Dialogin avulla on mahdollista saada esille ihmisten ennakkokäsityksiä ja yhdessä aiheuttaa niihin muutoksia. Se murtaa tilaa luovuudelle ja yhteisille uusille oivalluksille.

Syyskuu 2020

Omien kokemusten ja sanomisten pidättäminen, hidastaminen tai odottaminen vuoroaan on yksi vaikeimmista dialogin periatteista. Se on erityisen vaikeaa niille, jotka ovat puheliaita, ulospäin suuntautuneita ja asiasta innostuneita. Se on haastavaa myös silloin, kun tunteet leiskuvat, myönteiset tai kielteiset. Silloin ei millään malta tai halua kuunnella muita.

Odottaminen antaa hyvän mahdollisuuden punnita muitakin vaihtoehtoja kuin mikä itsellä on dialogin alussa. Se myös  luo tilaisuuden uusien näkökulmien ottamiseen ja muiden mielipiteiden esille tulemiseen.

Dialogi eiole yksinkertaista, se voi olla hyvinkin monimutkaista, jolloin se ei ole pelkästään taitavaa keskustelua.

 

Elokuu 2020

Elokuun teemoja ovat kuunteleminen sekä se, että dialogi ei voi jäädä pelkän puhumisen tasolle. Dialogi alkaa vaikuttamaan vasta, kun sanat muuttuvat teoiksi ja toiminnaksi.

Aito kuunteleminen edellyttää oman sisäisen hälinän vaientamista.

 

Aidossa dialogissa yhdistyvät toiminta ja tunteet.

 

Heinäkuu 2020

Suora puhe on rehellistä, avointa, aitoa ja kunnioittavaa.

Dialogissa keskitytään yhteiseen sisältöön.

Dialogin aikana on lupa olla myös eri mieltä.

Dialogi on parhaimmillaan yhteinen luova prosessi, jonka tulosta ei voida etukäteen ennustaa tai tietää.

Kesäkuu 2020

Dialogi edellyttää kuuntelemista – oman itsensä ja toisten.

 

Kuuntelemisen taidoissaan jokainen voi harjaantua ja kehittyä.

Taitavaksi dialogistiksi kehittyminen voi olla pitkä, mutta antoisa oppimistaival.