Dialogikortit

SoteDialogit hanke esittelee käytössään olevan DIALOGIN PERIAATTEITA -korttipakan (Dinno ™). Kortteihin on koottu pysäyttäviä ajatuksia dialogin keskeisistä periaatteista. Niitä voi hyödyntää mm. virittäytymisessä, keskustelun käynnistämisessä ja vuorovaikutuksen edistämisessä sekä dialogitaitojen harjoittelemisessa. Dialogin neljä toimintatapaa tai periaatetta ovat Kuunteleminen, Suora puhe, Kunnioittaminen ja Odottaminen. Kerran kuukaudessa julkaistaan yksi periaatekortti ja yksi William Isaacsin ajatelma dialogista -kortti.

Tilanteita, joihin kortit sopivat, ovat mm. erilaiset kokoukset ja palaverit, kahvipöytäkeskustelut, kehityskeskustelut sekä kehittämistilaisuudet.

Kortteja voi käyttää myös itsekseen sisäisen dialogin tai yhdessä muiden kanssa ulkoisen dialogin käynnistämiseen.

Kortit on tehty Työsuojelurahaston rahoittamassa Dinnostutaan! -tuotteistamishankkeessa (Syvänen & Tikkamäki).

Antoisaa matkaa dialogin kiehtovaan maailmaan!

Joulukuu 2022

Dialogisen toimintatavan ja ajattelumallin kirkastumiseen voi mennä vuosia. Matka dialogin saloihin on kuitenkin antoisa ja mielenkiintoinen sekä ehdottomasti vaivan arvoinen! Dialogisen toimintatavan sisäistäminen henkilökohtaisella ja organisaation tasolla antaa mahdollisuuksia uuden luomiseen, lisää työn mielekkyyttä ja antaa uutta sisältöä arkeen.

Hyvää matkaa Dialogin polulle!

 

Marraskuu 2022

Dialogisen toimintatavan peruspilari on kommunikoida niin, että keskustelukumppani ymmärtää mitä puhumme. Käsitteet, kieli, puheen rytmi ja keskustelun tunnelma tukevat yhteisen ymmärryksen muodostumisessa.

Lokakuu 2022

Avoin ja hyväksyvä keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä omista ja toisten ajatuksista, ajatusmalleista sekä arvoista. Avoin mieli ja asenne auttaa keskustelukumppania puhumaan suoraan.

 

Syyskuu 2022

Keskustellessamme toisten kanssa peilaamme omaa ajatus- ja arvomaailmaamme mielipiteissämme ja reaktioissamme. Keskittynyt keskustelija kuuntelee myös itseään – mitä minä kerron ja miksi?

 

Kesäkuu 2022

Keskustelutaidot ovat samalla lailla harjoiteltavia taitoja kuin kaikki muutkin. Syvällinen keskustelu aiheesta jos toisesta antaa meille  laajemman näkökulman ja kokemuksen, kun huolehdimme, että annamme keskustelulle aikaa toteutua niin työssä kuin arjessa.

Toukokuu 2022

Keskustelu elämää kantavista, ohjaavista ja hankaloittavista asioista voi antaa kartan sisimpään, oman itsen ymmärryksen lisääntymiseen ja laajempaan katsontakantaan ympäröivän maailman ilmiöistä.

Huhtikuu 2022

Mitä on kuunteleminen? Millaisia asioita haluamme kuulla, mitä meidän on vaikeaa kuulla? Voimmeko olla kuulematta jotain?

Kuunteleminen on enemmän kuin toisen äänen, sanojen tai ilmaisujen kuuntelua. Kuulemme samalla omia tunteitamme ja ajatuksiamme, kun keskitymme kuuntelemaan keskustelukumppania. Parhaimmillaan voimme kuulla toisen sanojen taakse ollessamme läsnä, kuuntelemalla sydämellä.

Maaliskuu 2022

Kuvittele tilanne, jossa eri kieltä puhuvat keskustelijat kiinnittävät huomion yhteiseen teemaan pelkästään elekielen avulla. Kaikki keskittyvät ymmärtämään, mistä on kyse, rakentamaan yhteisen käsityksen ja kuvan ilman sanoja. Tilanne vaatii yhteen hiileen puhaltamista, kuuntelemista, toisten aistimista ja avoimuutta, jotta yhteinen ymmärrys saavutetaan.

Samaa ymmärryksen tavoittelua voimme toteuttaa myös sanoilla ja lauseilla, kuunnellen toistemme ilmaisuja ja sanojen merkityksiä avoimin mielin.

Helmikuu 2022

Pysähtymällä hetkeksi katsomaan eteen aukeavaa näkymää, myös keskustelun sisällä, saamme eteemme suuremman kuvan tilanteesta. Annamme tilaa toisten näkemyksille, puheenvuoroille ja ajatuksille sekä samalla itsellemme muuttaa omaa näkökulmaamme tai oppia uutta.

 

Tammikuu 2022

Tietoisuus omista tunteista, reagoinnin malleista ja keskustelutyylistä auttaa pysymään rauhallisena eritoten vaikeaa dialogia käydessä. Toisten mielipiteet ja näkemykset voivat niin innostaa kuin ärsyttää – asian ratkaisemiseksi on hyvä pystyä aukaisemaan omaa tunnekokemusta keskustelukumppaneille rauhassa ja oikeassa kohdin.

 

Joulukuu 2021

Oma epämukavuusalue on nimensä veroinen. Haluamme helpottaa omaa hankalaa oloamme ja saatamme kiirehtiä ratkaisuihin, jotka eivät ole oikein, kun kohtaamme vastoinkäymisiä meille tärkeissä asioissa. Nopein ja helpoin tie ei ole välttämättä se, mitä kuuluu kulkea, vaan on oleellista odottaa totuuden tulemista esiin.

 

Marraskuu 2021

Mitä arvokasta meiltä voi jäädä kuulematta, jos emme kutsu toisia mukaan keskusteluun? Tasavertaisen vuoropuhelun ylläpitäminen ja edistäminen vaatii tilanneherkkyyttä ja ymmärrystä siitä, millaisia keskustelijoita on kulloinkin läsnä. Käyttämättömät puheenvuorot jättävät kokonaisuuteen aukon.

 

Lokakuu 2021

Kysymys siitä, mitä nyt on tarpeen ilmaista, kysyy myös puhujalta rehellisyyttä itseään kohtaan. Puhua suoraan, lähtien omista motiiveista, sydämestään ja itseään kunnioittaen. Suora puhe toisille on suoraa puhetta itselle – totuudellista – ja siksi toisinaan kivuliasta. Suora puhe on kuitenkin aidon dialogin peruskivi ja kuten muutkin taidot, sen puhumisen voi jokainen opetella.

 

Syyskuu 2021

Odottaa ja keskustella avoimin mielin.

Odottamisen aikana voi oma näkemys keskustelun aiheesta muokkautua kuullun perusteella. Odottaminen antaa mahdollisuuden kuulla keskustelukumppanin viesti kokonaisvaltaisesti ja peilata omia ajatuksia kuultuun, mahdollisuuden muuttaa tai olla muuttamatta omaa näkemystä aiheesta.

 

 

Elokuu 2021

Mitä kuulemme toisen puheesta tai muusta viestinnästä? Mitä haluan kuulla, mitä en halua kuulla? Lapsilla on erinomainen taito sulkea korvansa, kun he eivät halua kuulla jotain asiaa – toisaalta he tuntuvat kuulevan herkästi ne asiat, jotka kutsuvat luokseen, kuten sen, että yrität salaa aukaista piparipurkin kannen toisessa huoneessa…

Olisiko todellisen toisen kuuntelemisen taidon avaimet siinä, että reflektoimme ensin omia käsityksiämme ympäröivästä maailmasta? Tunnustelen rehellisesti, mitä viestejä otan vastaan ja mitä en?

 

 

Avoin ja rehellinen vuorovaikutus ja keskustelu sisältää erilaisia näkemyksiä. Keskiössä olevan asian tai aiheen ympärillä on eri näkökulmia, erilaisia lähestymistapoja sekä tietoa eri lähteistä suhteessa keskustelun aiheeseen.

Keskustelemalla eri vaihtoehdoista voidaan päästä yhteiseen kompromissiin – matkan varrella kuunnellen, kunnioittaen ja odottaen oman näkemyksemme kanssa, jonka parhaimmillaan ilmaisemme suoralla puheella.

 

 

Heinäkuu 2021

Tiukka omista näkemyksistä kiinni pitäminen ei ole vain epäkunnioittavaa keskustelukumppaneitamme kohtaan, se estää myös oman ajattelumme kehittymisen. Kun asetumme hetkeksi ”toisten kenkiin” ja pidätämme ohjeistusta, ymmärryksemme kasvaa.

Dialogi on enemmän kuin pelkkä sanojen tulva suusta. Aito keskusteluyhteys sisältää kuuntelemisen, suoran ja rehellisen puheen, odottamisen ja maltin sekä kunnioittamisen. Voit olla dialogissa laajemminkin ympäröivän maailman kanssa – aistia ja kokea elämää kokonaisvaltaisesti. Tätä kautta myös sanotuilla sanoilla on syvyyttä.

 

Kesäkuu 2021

Dialoginen työyhteisö luo uskoa omaan itseen ja osaamisiin. Positiivinen kehä avoimesti keskustelevasta yhteisöstä oman itsensä arvostamiseen on mahdollinen, luottamuksellinen ympäristö tukee suoraa ilmaisua ja luo samalla uskoa itseen, omiin ajatuksiin sekä näkemyksiin ja niiden arvoon.

 

Vapautuneessa keskustelussa on tilaa totuuden puhumiselle. Usein sanomatta jäävät asiat, jotka tuntuvat puhujasta epämiellyttäviltä ilmaista, monesta eri syystä. Dialogin periaatteet, kuunteleminen, suora puhe, odottaminen ja kunnioittaminen, ovat avaimia rehellisyydelle rakentavassa hengessä.

 

Toukokuu 2021

Kuinka hahmotamme maailmaa ja sen ilmiöitä, millaisia ovat käsityksemme ja näkemyksemme? Omien ajatusten ja käsitysten muuttuminen ja muuttaminen vaatii odottamista, kuten myös puheenvuoron pidättämistä ja toisten kuuntelua.

 

Millainen olisikaan maailma, jossa kuuntelisimme, puhuisimme suoraan, odottaisimme ja kunnioittaisimme keskustelukumppaneitamme? Voisiko käydä niin, että meidän olisi helpompi luoda yhdessä uutta, muuttaa käsityksiämme ja keventää omaa oloamme, kun kävisimme rehellistä dialogia toisten ja itsemme kanssa?

 

Huhtikuu 2021

Kuuntelemista auttaa hiljaisuus. Se tarkoittaa myös sisäisen puheen vaientamista ja keskittymistä kuuntelemaan, kuulemaan toista kokonaisvaltaisesti.

 

 

Yhdessä ajattelu antaa tilaa toisten ideoille, näkemyksille ja ehdotuksille. Parhaimmillaan keskustelussa täydennetään yhteistä kokonaiskuvaa jokaisen keskusteluun osallistujan näkökulmilla, samalla luoden uutta todellisuutta, joko konkreettisina tekoina tai ajatuksina.

Maaliskuu 2021

Kunnioittaminen ja arvostus ovat tärkeitä piirteitä myös vaikeiden asioiden yhteisessä käsittelyssä, kun osallistujien tunteet ovat mukana ja monenlaista jännitystä on aistittavissa dialogin eri osapuolten välillä. Tämän jännityksen sietäminen ja siihen reagoimatta jättäminen on vaikeaa, mutta kun sen oppii, dialogi sujuu paremmin myös vaikeiden asioiden sekä ristiriitojen äärellä.

Dialogin oppiminen voi viedä koko elämän. Lohdullista on se, että siihen harjaantuu, kun on motivaatiota, halua ja uskallusta sen periaatteita opetella ja toimintatapoja käytännössä ja arjessa soveltaa. Dialogitaidot ovat kullan arvoista pääomaa itse kullekin.

Helmikuu 2021

Suora puhe, jolla tarkoitetaan aitoa, rehellistä ja avointa puhetta, on kenties kaikkein vaikeinta. Se on kuitenkin edellytys sille, että päästään yhdessä keskustelemaan asioista ja aiheista osallistujien aitojen kokemuksien kautta. Ilman aitoutta dialogi johtaa väärille urille.

Dialogissa toisten kanssa kuunnellaan muiden puhetta, ilmaistaan omia mielipiteitä sekä aistitaan omia ja toisten tunteita ja reagoidaan niihin. Syvällinen ja aito dialogi edellyttää vastuun ottamista omien reagointien ja vuorovaikutuksen lisäksi myös omasta ajattelusta, teoista, tekemättä jättämisestä ja käyttäytymisestä.

Tammikuu 2021

Odottaminen on suunnan vaihtamista, pysähtymistä ja välillä muutaman askeleen takaisin ottamista, uusia näkökulmia.

Dialogia tarvitaan ihmisten keskinäiseen ”sidostamiseen”.

Joulukuu 2020

Dialogin yksi keskeinen periaate on kuunteleminen. Kuunteleminen on tärkeää sekä itseen että toisiin päin.

Ellemme pysähdy aidosti kuuntelemaan muita, voimme kuulla valikoidusti, silloin kuulemme vain sen,

mitä haluammekin kuulla eikä sitä kokonaisuutta, mitä toiset tuovat puheessaan esille.

Dialogi on syvällisempää kuin pelkkä keskustelumenetelmä.

Aito dialogi tuo esille dialogiin osallistuvien suhtautumistavat ihmisten erilaisuuteen sekä heidän esille ottamiinsa asioihin

ja haastaa omat mielipiteemme ja kokemuksemme.

 

Marraskuu 2020

Kunnioittaminen tarkoittaa sekä itsensä että muiden arvostusta.

Tärkeää on hyväksyä myös itsensä ja oma asemansa, sillä ilman sitä on vaikeaa hyväksyä ja arvostaa muita.

Aidossa dialogissa ovat mukana vahvasti myös tunteet.

Dialogi auttaa tunnistamaan omia ja muiden tunteita.

Lokakuu 2020

Kun ollaan dialogissa, niin kaikkien on ymmärrettävä, mistä puhutaan.

Suora puhe tarkoittaa myös sitä, että ilmaistaan asioita siten, että oma ajattelu aukeaa muille.

Dialogin avulla on mahdollista saada esille ihmisten ennakkokäsityksiä ja yhdessä aiheuttaa niihin muutoksia. Se murtaa tilaa luovuudelle ja yhteisille uusille oivalluksille.

Syyskuu 2020

Omien kokemusten ja sanomisten pidättäminen, hidastaminen tai odottaminen vuoroaan on yksi vaikeimmista dialogin periatteista. Se on erityisen vaikeaa niille, jotka ovat puheliaita, ulospäin suuntautuneita ja asiasta innostuneita. Se on haastavaa myös silloin, kun tunteet leiskuvat, myönteiset tai kielteiset. Silloin ei millään malta tai halua kuunnella muita.

Odottaminen antaa hyvän mahdollisuuden punnita muitakin vaihtoehtoja kuin mikä itsellä on dialogin alussa. Se myös  luo tilaisuuden uusien näkökulmien ottamiseen ja muiden mielipiteiden esille tulemiseen.

Dialogi eiole yksinkertaista, se voi olla hyvinkin monimutkaista, jolloin se ei ole pelkästään taitavaa keskustelua.

 

Elokuu 2020

Elokuun teemoja ovat kuunteleminen sekä se, että dialogi ei voi jäädä pelkän puhumisen tasolle. Dialogi alkaa vaikuttamaan vasta, kun sanat muuttuvat teoiksi ja toiminnaksi.

Aito kuunteleminen edellyttää oman sisäisen hälinän vaientamista.

 

Aidossa dialogissa yhdistyvät toiminta ja tunteet.

 

Heinäkuu 2020

Suora puhe on rehellistä, avointa, aitoa ja kunnioittavaa.

Dialogissa keskitytään yhteiseen sisältöön.

Dialogin aikana on lupa olla myös eri mieltä.

Dialogi on parhaimmillaan yhteinen luova prosessi, jonka tulosta ei voida etukäteen ennustaa tai tietää.

Kesäkuu 2020

Dialogi edellyttää kuuntelemista – oman itsensä ja toisten.

 

Kuuntelemisen taidoissaan jokainen voi harjaantua ja kehittyä.

Taitavaksi dialogistiksi kehittyminen voi olla pitkä, mutta antoisa oppimistaival.