Dialogisen kehittämisen menetelmiä ja työkaluja

SoteDialogit hanke esittelee käytössään olevan DIALOGIN PERIAATTEITA -korttipakan (Dinno ™). Kortteihin on koottu pysäyttäviä ajatuksia dialogin keskeisistä periaatteista. Niitä voi hyödyntää mm. virittäytymisessä, keskustelun käynnistämisessä ja vuorovaikutuksen edistämisessä sekä dialogitaitojen harjoittelemisessa. Dialogin neljä toimintatapaa tai periaatetta ovat Kuunteleminen, Suora puhe, Kunnioittaminen ja Odottaminen. Kerran kuukaudessa julkaistaan yksi periaatekortti ja yksi William Isaacsin ajatelma dialogista -kortti. Järjestys perustuu SoteDialogit hankkeen kehittäjien keskuudessa toteutettuun "vedä kortti pakasta" -menetelmään.

Tilanteita, joihin kortit sopivat, ovat mm. erilaiset kokoukset ja palaverit, kahvipöytäkeskustelut, kehityskeskustelut sekä kehittämistilaisuudet.

Kortteja voi käyttää myös itsekseen sisäisen dialogin tai yhdessä muiden kanssa ulkoisen dialogin käynnistämiseen.

Kortit on tehty Työsuojelurahaston rahoittamassa Dinnostutaan! -tuotteistamishankkeessa (Syvänen & Tikkamäki).

Antoisaa matkaa dialogin kiehtovaan maailmaan!

Syyskuu 2020

Omien kokemusten ja sanomisten pidättäminen, hidastaminen tai odottaminen vuoroaan on yksi vaikeimmista dialogin periatteista. Se on erityisen vaikeaa niille, jotka ovat puheliaita, ulospäin suuntautuneita ja asiasta innostuneita. Se on haastavaa myös silloin, kun tunteet leiskuvat, myönteiset tai kielteiset. Silloin ei millään malta tai halua kuunnella muita.

Odottaminen antaa hyvän mahdollisuuden punnita muitakin vaihtoehtoja kuin mikä itsellä on dialogin alussa. Se myös  luo tilaisuuden uusien näkökulmien ottamiseen ja muiden mielipiteiden esille tulemiseen.

Dialogi eiole yksinkertaista, se voi olla hyvinkin monimutkaista, jolloin se ei ole pelkästään taitavaa keskustelua.

 

Elokuu 2020

Elokuun teemoja ovat kuunteleminen sekä se, että dialogi ei voi jäädä pelkän puhumisen tasolle. Dialogi alkaa vaikuttamaan vasta, kun sanat muuttuvat teoiksi ja toiminnaksi.

Aito kuunteleminen edellyttää oman sisäisen hälinän vaientamista.

 

Aidossa dialogissa yhdistyvät toiminta ja tunteet.

 

Heinäkuu 2020

Suora puhe on rehellistä, avointa, aitoa ja kunnioittavaa. Dialogissa keskitytään yhteiseen sisältöön. Dialogin aikana on lupa olla myös eri mieltä.

Dialogi on parhaimmillaan yhteinen luova prosessi, jonka tulosta ei voida etukäteen ennustaa tai tietää.

Kesäkuu 2020

Dialogi edellyttää kuuntelemista – oman itsensä ja toisten.

 

Kuuntelemisen taidoissaan jokainen voi harjaantua ja kehittyä.

Taitavaksi dialogistiksi kehittyminen voi olla pitkä, mutta antoisa oppimistaival.