SoteKehittäjät hankeverkosto 2019-2021

STM, ESR rahoittaa neljää konsortiota ja niiden viittä kehittämishanketta vuosina 2019 -2021. Konsortiot ovat verkostoituneet keskenään SoteKehittäjät -verkostoksi.

Ajankohtaista

SoteLiiderit uutiskirje 27.8.2020

Koronakeväästä koronasyksyyn – uutta kulmaa vuorovaikutukseen, Aija Tuimala

Työsuojelu tukee johtoa – tiivis yhteistyö tuo parhaat tulokset, Anna Kukka

Sote-ammattilaisten ja asiakkaiden odotuksia asiakasosallisuudesta: Kuulluksi tulemista vai mahdollisuutta vaikuttaa?, Elina Weiste

Uudistuva johtaminen -opas ja paljon muuta johtamisasiaa Kuntamarkkinoilla!

Kuntamarkkinat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti verkkotapahtumana. Julkaisemme silloin myös ”Uudistuva johtaminen”-oppaan.

Soteliiderit ovat mukana seuraavissa tietoiskuissa ja webinaareissa keskiviikkona 9. syyskuuta:

klo 9.30 Sote-johtamisen kehittämisteemoja ja kokemuksia, Johtamisen uudistaminen on ollut tärkeää jo ennen korona-aikaa, mutta kriisiaikoina onnistunut johtaminen on vielä tärkeämpää. Sote-alan johtamisen kehittämisteemoja ja esimerkkejä on koottu kymmenien sote-työnantajien edustajien kanssa keskustellen kunnista, kaupungeista ja kuntayhtymistä. Tilaisuudessa esitellään tilannekuvaa ja julkaistavaa opasta.

klo 10.00 Esihenkilötyö kriisiaikana, Koronakriisi haastoi esihenkilötyön nostaen samalla esille, millaisia taitoja ja osaamista esihenkilöiltä tarvitaan ja millaista tukea on tarjolla. Tietoiskussa keskitytään näihin ja lisäksi HR-johdon ja sote-työnantajien haastatteluiden sekä pilottikuntayhteistyön esille nostamiin esihenkilötyön tukitarpeisiin. Esittelyssä Etänä Enemmän -hankeyhteistyö sekä KT:n Lähijohtamisen Akatemia, jotka tarjoavat työkaluja mm. etäjohtamiseen, sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

klo 11.00 Tiedolla johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia, Tiedolla johtaminen puhuttaa kuntahallinnossa ja erityisesti sote-palveluissa. Talous-, toiminta- ja henkilöstötietoa halutaan johtaa yhä tiiviimmin kokonaisuutena, jotta resurssien kohdentaminen asiakaspalvelun ja tuottavuuden kannalta olisi entistä onnistuneempaa. Tiedolla johtamisen avulla voidaan lisätä myös työhyvinvointia, kun analyysien pohjalta osataan toimia yhdessä entistä paremmin myös henkilöstönäkökulmasta.

klo 15.00 Työperäinen maahanmuutto, Työvoimapulaa ja tarvetta työperusteiseen maahanmuuttoon on lähes koko Suomessa. Tällä hetkellä pätevöittämis- ja työlupaprosessit ovat kuitenkin pirstaleisia. Niitä hoidetaan projektipohjalta tai tulevan työnantajan tai työntekijän toimesta, koska vakiintunutta käytäntöä ei ole. Webinaarissa keskustellaan kokonaistilanteen parantamisesta ja kuullaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Tervetuloa mukaan myös muihin KT:n ajankohtaisiin tietoiskuihin ja työmarkkinaseminaariin. Tutustu KT:n ohjelmaan Kuntamarkkinoilla ja ilmoittautumisohjeisiin tästä!

Tutustu 9. syyskuuta julkaistavaan Uudistuva johtaminen -oppaaseen!

Soteliiderit on toimittanut oppaan KT Kuntatyönantajien “Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt” -julkaisusarjassa. Opas antaa ajankohtaisen näkökulman siihen, miten sote-työnantajat johtamista kehittävät. Opas perustuu yhteisiin työpajatyöskentelyihin ja haastatteluihin kuntien ja kuntayhtymien johdon kanssa ja tarjoaa myös näkymän kiinnostaviin sote-alan tuottavuutta ja työhyvinvointia kehittäviin tutkimushankkeisiin.

Mukana on konkreettisia esimerkkejä johtamisen kehittämiseen eri kokoisilla ja tyyppisillä sote-työnantajilla ympäri Suomea. Julkaisun tavoitteena on antaa lukijalle uusia ajatuksia henkilökohtaiseen ja oman organisaation kehittämistyöhön. Sote-työnantajien lisäksi teemat ovat yleistettävissä myös muille toimialoille.

Opas on saatavilla painettuna ja sähköisenä versiona. Se julkaistaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä 9. syyskuuta, jolloin lisätietoja julkaisun saatavuudesta löytyy KT:n verkkosivuilta ja tiedotteista.

Esimiehille maksutonta valmennusta etä- ja kriisijohtamiseen

KT Kuntatyönantajat järjestää yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa esimiesten tueksi webinaareja, teemavalmennuksia sekä etätyönohjausta pienryhmissä Etänä enemmän – sote-työ uudistuu ESR-hankkeen avulla. Kaikki toiminta syksyllä 2020 järjestetään etänä ja maksuttomana, tervetuloa mukaan! Kevään 2021 toiminnasta ilmoitetaan lähemmin erikseen.

Tilaisuudet käynnistyvät lokakuun alussa ja niihin voivat osallistua sote-palveluissa toimivat esimiehet läpi Suomen. Ilmoittautuminen avataan syyskuussa, seuraa KT:n verkkosivuja ja ajankohtaisviestintää.

Esimiestuki koostuu teemakuukausista, jolloin tiettyyn teemaan perehdytään eri toimintatavoilla samaan aikaan ja voit valita itsellesi ja organisaatiollesi kulloinkin parhaimman tavan. Erilaisten tilaisuuksien lisäksi hanke tuottaa myös materiaalia esimiesten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi KT:n Lähijohtamisen Akatemian kautta.

Lue lisää täältä.

Rahoitetut konsortiot ja niiden hankkeet

1 Onnistu yhdessä – Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallissuus  muutoksessa

Kuntatyönantajat ja Työterveyslaitos toteuttavat Onnistu yhdessä yhteishankkeen, jonka osahankkeet ovat

SoteKehittäjät

 • Kuntatyönantajat toimii rahoitettujen konsortioiden ja niiden hankkeiden verkostoijana ja tukihankkeena.
 • Projektipäällikkö: Aija Tuimala, aija.tuimala@kt.fi

SoteLiiderit

 • KT Kuntatyönantajat tukee Soteliiderit -hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa.
 • Projektipäällikkö: Aija Tuimala, aija.tuimala@kt.fi

Strateginen työkykyjohtaminen sote muutoksessa

 • Työterveyslaitoksen toteuttaman Strateginen työkykyjohtaminen sote muutoksessa tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen mallien ja hyvien käytäntöjen kokoamista ja levittämistä sekä sote-muutoksen johtamista. Hankkeen aikana sote-organisaatiot voivat uudistaa ja muokata jo olemassa olevia työkykyjohtamisen mallejaan ja hyviä käytäntöjään, niin että ne vastaisivat paremmin toimintaa uudessa ja muuttuvassa sote-toimintakentässä. Verkostoituminen ja vertaistuki hankkeen edetessä edistävät tavoitteellisen työkykyjohtamisen mallien käyttöönottoa ja leviämistä.
 • Projektipäällikkö:  Eija Haukka, eija.haukka@ttl.fi

Sote ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi – ASKO

 • Työterveyslaitoksen toteuttaman ASKO-hankkeen tavoitteena on valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan. Hankkeessa tuotetaan välineitä asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen sekä tuetaan sujuvien, asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamista.
 • Projektipäällikkö: Työterveyslaitos, Elina Weiste, elina.weiste@ttl.fi

2 Etänä Enemmän

 • Tampereen ammattikorkeakoulun koordimoimassa Etänä Enemmän -hankkeessa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Lisäksi vahvistetaan osaamista näillä alueilla. Kokonaistavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.
 • Projektipäällikkö: Tarja Heinonen, tarja.heinonen@tuni.fi

3 SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

 • Tampereen yliopiston koordinoiman SoteDialogit hankkeen tavoitteena on turvata hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla, niiden toimintaympäristöissä ja työssä tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen. Hankkeessa keskitytään kehittämään sote-organisaatioissa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista, erityisesti työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisen osalta, paikantamaan hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden erilaisia kehittämistarpeita ja etsimään ratkaisuja kehittämistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla.
 • Projektipäällikkö: Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi

4 Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg – Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa

 • Åbo akademin koordinoima Hyvinvoiva Hoiva -hanke tarjoaa asiantuntijaverkostonsa tuen ikäihmisten hoivaa tarjoaville työyhteisöille. Tavoitteena on kehittää työhyvinvointia omassa yksikössä uusien menetelmien avulla, parantaa henkilöstön kykyä hallita nykyajan muutoksista johtuvia haasteita, kehittää työprosesseja Lean- ja palvelumuotoilun menetelmien avulla ja kehittää johtajuutta, joka edistää muutosvalmiutta ja työhyvinvointia.
 • Projektipäällikkö: Mona Riska, mona.riska@abo.fi