Tasapuolisuus, pelisäännöt ja kuuleminen ovat työntekijöiden toiveita esimiestyötä kohtaan

työpajatuotos

Vanhusten palveluja tuotavissa organisaatioissa on viime aikoina nostettu esiin esimiestyön puutteita, joilla on yhteys työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumiseen sekä työn laatuun, eli myös vanhusten saamaan hoivaan ja hoitoon. Tästä syystä näimme tärkeänä kartoittaa työntekijöiden näkemyksiä lähiesimiestyöstä ja kuulla millaista tukea ja ohjausta he odottavat lähiesimiehiltään tai tiiminvetäjiltään.

Järjestimme palvelutalojen työntekijöille yhteensä kahdeksan työpajaa, joihin kutsut välitettiin esimiesten kautta. Työpajoissa oli tarkoitus koota henkilöstön ajatuksia seitsemään keskeiseen arjessa esiintyvään teemaan ja erityisesti millaisia odotuksia näihin liittyy esimiestyötä kohtaan. Lisäksi työntekijöille esitettiin kysymys, miten he voivat omalla toiminnallaan edistää lähiesimiehensä ja tiiminsä työskentelyä.

Pajoihin osallistui yhteensä 41 henkilöä. Eri palvelutaloissa osallistujien määrä vaihteli kolmesta kymmeneen. Työpajoissa käytettiin yhteistoiminnallista tiedontuottamisen menetelmää, osallistujat keskustelivat pienissä ryhmissä ajatuksistaan ja kirjasit ajatuksiaan postit-lapuille. Työskentelyä kannustettiin kierrättämällä karkkikannua osallistujien keskuudessa.

Työntekijöiden keskeisimpiä esiin nostamia toiveita lähiesimiestyöhön

Työpajat tuottivat satoja ajatuksia, joita tullaan hyödyntämään hanketyössä. Keskeisimpinä asioina niistä voidaan nostaa seuraavat toiveet esimiestyötä kohtaan:

  • mahdollisuus keskustella omista asiakkaista esimiehen kanssa
  • esimiehen osoittama kiinnostus alaisten työhön
  • selkeät pelisäännöt työvuorojen suunnitteluun ja niiden noudattaminen
  • riittävän henkilöstömäärän varmistaminen ja luvatun hoidon/hoivan laadun turvaaminen
  • henkilöstön osaamisen tasapuolinen hyödyntäminen
  • esimiehen vastuualueen selkeyttäminen
  • viestinnän tehostaminen
  • palautteen annon kehittäminen

Osa esille nousseista teemoista oli sellaisia, joita tiiminvetäjät ja lähiesimiehet olivat itsekin tunnistaneet kehittämistarpeikseen. Joukossa oli kuitenkin myös joitakin uusia aihealueita, jotka koskivat erityisesti työntekijöiden välitöntä asiakastyötä, johon toivottiin enemmän tukea. Työntekijät myös odottivat, että henkilöstön osaamista hyödynnettäisiin tasapuolisesti.

Saadut tulokset ovat arvokkaita ja ne otetaan huomioon aiemmin tiiminvetäjiltä, lähiesimiehiltä ja heidän esimiehiltään sekä tutkimuskirjallisuudesta kerätyn tiedon ohella, kun luomme hankkeessa uutta digitaalista valmennussovellusta lähiesimiestyöhön. Keskeisenä tavoitteenamme on vahvistaa tiiminvetäjien/lähiesimiesten osaamista ja siten parantaa palvelutaloasiakkaiden hoidon ja hoivan laatua.

Kirjoittaja: Riitta Nikkola