Esittely

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa vanhusten hoivatyössä toimivien esimiesten ja tiiminvetäjien osaamista, jotta heillä olisi valmiuksia omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että ikääntyneiden saama palveluiden laatu olisi vanhusten hoivapalveluissa korkeatasoista.

Tausta

Vanhuspalveluiden työntekijöiden työasenteen uudistuminen ja uusien toimintatapojen opetteleminen on tunnistettu keskeiseksi haasteeksi. Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen asiakaslähtöisempään työotteeseen nähdään tärkeänä. Lähiesimiesten asenteissa on tunnistettu skeptisyyttä uudistuksia kohtaan, pelkoa, epävarmuutta ja tuen tarvetta. Lähiesimiesten osaamisen vahvistamisen tarve on siis ilmeinen.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteeseen pyritään yhteiskehittämällä

  1. vanhustyön lähiesimiesten ja tiiminvetäjien täydennyskoulutukseen sisältöalueet, jotka vahvistavat työssä tarvittavaa osaamista, ja joista on jaettu ymmärrys kohderyhmän, heidän esimiestensä ja tiiminsä sekä hankkeessa työskentelevien suunnittelijoiden kesken
  2. koulutuksen toteutusmuoto, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun, oman toiminnan reflektion ja jatkuvan oppimisen, toimien samalla digitaalisena mentorina arjen työtilanteissa
  3. täydennyskoulutuksen implementointitapa, jolla käyttäjät sitoutuvat täydennyskoulutuksen testaamiseen, suorittamiseen ja sen vaikuttavuuden arviointiin.

 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

TP1 Täydennyskoulutuksen sisältöalueiden valinta (kuukaudet 1-6)
TP2 Täydennyskoulutuksen sisältöjen suunnittelu (kuukaudet 3-24)
TP3 Täydennyskoulutukseen soveltuvan digitaalisen ratkaisun suunnittelu (kuukaudet 1-12)
TP4 Täydennyskoulutuksen pedagogisten ratkaisujen suunnittelu (kuukaudet 3-24)
TP5 Täydennyskoulutukseen luodun digitaalisen mentorin pilotointi (kuukaudet 18-30)
TP 6 Digitaalisen mentorin arviointi ja levittäminen (kuukaudet 31-36)

Vaikuttavuus

Hankkeen päätuloksena on tiiminvetäjien ja lähiesimiesten parantunut osaaminen toimia innostavana valmentajana ja osaavana esikuvana tiimilleen yhä laadukkaamman hoitotyön toteuttamisessa.

Rahoittajat

Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana on hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus. Hankerahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeen kesto on kolme vuotta, 02.09.2019 – 31.08.2022.