Valmennuskokonaisuudet

Valmennuskokonaisuuksien sisältöjä varten on tutustuttu kirjallisuuteen ja perehdytty kohderyhmän tarpeisiin. Hankkeen ohjausryhmässä toimivia palvelutalojen johtajia on haastateltu, esihenkilöiden näkemyksiä on kartoitettu kyselyllä, benchmarking-vierailuilla ja yhteiskehittämisen työpajassa. Työntekijöiden odotuksia esihenkilöä kohtaan on kartoitettu palvelutalokohtaisissa työpajoissa.
Kerätyn tiedon pohjalta valittiin 10 aihetta, joihin valmennussisältö kohdistuu:

Itsensä johtaminen

Miten itsensä johtamista voi kehittää? Millaisiin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota? Miten voit vaikuttaa omaan jaksamiseesi? 

Itsensä johtamisen teema auttaa sinua arvioimaan oman työntapasi nykytilaa.  Opit tunnistamaan tekijöitä, jotka kaipaavat muutosta, jotta voisit keskittyä enemmän juuri niihin asioihin, jotka koet työssäsi tärkeiksi. Aihekokonaisuudessa tarkastellaan keskeisiä johtamistyössä tarvittavia ominaisuuksia: itsensä johtamista, rohkeutta, resilienssiä, myötätuntoa, kognitiivista ergonomiaa, psykososiaalista kuormitusta ja tunnetaitoja. 

Valmentava johtaminen

Millainen tiimi sinulla on? Kuinka tiimilläsi menee? Koska annoit palautetta työkaverillesi? 

Valmentava esihenkilö kiinnittää huomiota onnistumisen edellytyksiin. Valmentava ote johtamisessa on toisen arvostamista, ja arvostavaa kiinnostumista jokaisesta tiimin jäsenestä. Peruspilareina toimivat luottamus ja läsnäolo. Entä millaisia työkaluja ja vinkkejä näihin löytyy? Niihin pääset pureutumaan tämän valmennuskokonaisuuden sisällöissä. 

Esihenkilön vastuut

Mitkä lait esihenkilön tulisi hallita tänään? Osaatko kuvailla, mitä sisältää työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus tai työntekijän lojaliteetti-velvoite? Miten käynnistät Varhaisen tuen -mallin hyvinvoivan ja päihteettömän työkulttuurin tukemiseksi? Hyödynnätkö vaikuttavan tiedottamisen tehokeinoja päivittäin?  

Esihenkilöt ovat keskeisessä asemassa ja lain mukaan vastuussa siitä, että työpaikalla toimitaan turvallisesti ja asetettuja ohjeistuksia noudatetaan. Ennakointi, riskien tunnistaminen, turvallinen työyhteisö ja viestintä kaipaavat strategiaa ja eettistä toiminta-ajatusta, johon löydät tästä valmennuksen aihealueesta tietoa ja käytännön työkaluja. 

Työntekijän kohtaaminen

Ärsyttääkö työkaverisi persoona? Vai onko se sellainen, millainen itsekin haluaisit olla? Onko  työntekemisen tavoissa eroa sukupolvien välillä? Auttaako tunteiden tulkinta haastavissa tilanteissa? Osaatko olla tarpeeksi jämäkkä haastavissa tilanteissa? 

Työssäsi kohtaat varmastikin paljon erilaisuutta. Oma tapasi reagoida erilaisiin ihmisiin vaikuttaa paljon kohtaamistilanteisiin ja vuorovaikutukseen. Esihenkilöasemassa toimivalla on suuri vastuu toimivan kommunikoinnin muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Näitä asioita kannattaakin pohtia jo ennakkoon, miten toimia eri tilanteissa. Näihin aiheisiin saat esimerkkejä tässä valmennuskokonaisuudessa. 

Ammatillisen kehittymisen tukeminen

Koetteko palautteen antamisen ja vastaanottamisen kiusallisena tai vaikeana? Tunnistetaanko teillä erinomaiset suoriutujat ja palkitaanko onnistumisista? Kaipaatko uusia näkökulmia kehityskeskusteluiden toteuttamiseen? Olisiko sinulla tarve oppia valmistautumaan neuvotteluihin entistä paremmin? 

Työntekijöiden ammatillista osaamista vahvistamalla saavutatte yhdessä tavoitteenne, tyytyväiset työntekijät ja kiitolliset asiakkaat.  Valmennuskokonaisuus tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä, jotka voit ottaa käyttöön heti tänään. Keskeisinä aiheina  ovat palautteenanto ja vastaanottaminen; työsuorituksen arviointi; kehityskeskustelu; sekä neuvottelutaidot.  

Työyhteisö ja johtaminen   

Esihenkilö, miten hernetunti voisi vahvistaa teillä työrauhaa tai Lataamo työkaluna ilmapiiriä? Mistä kaikesta työilmapiiri rakentuu ja minkälaisia työkaluja esihenkilön olisi mahdollista hyödyntää? Millä keinoilla jo rekrytoinnissa voisit tunnistaa yrityksen brändiä vahvistavan työntekijän ja palkata juuri hänet osaksi tiimin yhteistyösynergiaa? 

Tässä valmennuksen aihealueessa kehitetään työyhteisöä. Syvennyt esihenkilönä työyhteisön ilmapiirin, viestinnän, ongelmatilanteiden ja vetovoimaisuuden johtamiseen ja tarjolla oleviin työkalujen tehtävien helpottamiseksi. 

Työyhteisön hyvinvoinnin mittaaminen

Millainen työnhallinta sinulla on? Onko se tasapainossa verrattuna muuhun elämäsi sisältöön? Onko työyhteisösi yhteistyö sujuvaa? Onko johtamisessa kehitettävää?  Miten saan nämä asiat näkyviksi? 

Esihenkilöiltä odotetaan yhä enemmän kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ilman kirkasta tilannetietoisuutta ja hyvää henkistä suorituskykyä todellisuuden tulkintakykysi voi vaurioitua. Saatat nähdä väärin, kuulla väärin, tulkita tilanteen täysin väärin ja nämä saattavat johtaa siihen, että teet täysin vääriä johtopäätöksiä. Mittaaminen on tapa tuoda objektiivisesti asioita näkyviksi. Onko sinulla ja työyhteisölläsi kehitettävää näissä asioissa? Tässä valmennuksen aihekokonaisuudessa pääset hyödyntämään konkreettisia mittareita ja saat pisteytettyjä tuloksia niistä. 

Uudistava johtaminen

Ohjaavatko organisaation arvot ja palvelulupaukset toimintaanne? Tarvitsetko esihenkilönä vinkkejä siihen, millaisilla tavoilla voi tukea henkilökuntaa visioimaan sitä, millaista yhteisöllisempi arki voisi olla ja millaista mielekkäämpi oma työ voisi olla? Miten hoitotyötä voisi tuunata? Pohditko, onko työntekijöiden työaika kohdennettu tarkoituksenmukaisiin töihin? 

Uudistavan johtamisen aihealueen avulla pääset laajentamaan näkökulmaasi kehittämistyöhön ja henkilökunnan osallistamiseen osana sitä. 

Asiakaslähtöisyyden johtaminen

Kuulisitko mielelläsi vinkkejä, millaisin toimenpitein palveluita on parannettu? Tunnistatko työyksikössänne tarpeen kehittää yhteistyötä asiakkaiden ja läheisten kanssa? Mitä asiakkaan itsemääräämisoikeus meillä tarkoittaa? Millaisin toimenpitein ehkäisemme paremmin haittatapahtumia ja tarpeettomia tartuntoja?

Asiakaslähtöisyyden johtamisen valmennusta saat tietoa, tukea sekä näkökulmia näiden asioiden eteenpäin viemiseen esihenkilön tehtävässä.

Omavalvonta

Onko teillä  omavalvontasuunnitelmaa? Tiedätkö mitä se sisältää ja miten se näkyy asiakkaan arjessa? Onko omavalvonta lakiin kirjattu velvoite vai työkalu parempien palveluiden kehittämiseen? 

Omavalvonnan tarkoituksena on taata asiakkaille laadukas hoito. Omavalvontasuunnitelman vieminen käytännön hoitotyöhön ja toimintayksikön arkeen sekä sen kehittäminen kuuluu esihenkilön vastuulle. Tässä osiossa jäsentyy omavalvontasuunnitelmaan kirjattavat oleelliset asiat asiakkaiden lääkehoidon, ravitsemuksen ja osallisuuden näkökulmasta.