Työterveyshuoltoa paljon käyttävät

Hankkeessa analysoitiin Pihlajalinna Työterveyden sairaanhoidon yhteyksiä työkykyyn sekä työkyvyn tuen prosesseihin. Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsaan käytön havaittiin liittyvän tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin sekä mielenterveyden häiriöihin. Suurkuluttajaksi määriteltiin palveluita eniten käyttänyt kymmenys, joka vastasi 3617 potilasta 31960 henkilön tutkimusaineistosta (2015).  Yksi suurkuluttaja teki vähintään 8 käyntiä työterveyshuoltoon vuoden aikana. Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita käyttävät paljon erityisesti naiset, teollisuudessa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät. Ikä ei vaikuta merkittävästi suurkuluttajuuteen. Suurkuluttajien osuus oli 36 % käynneistä vuonna 2015.

Kuvat alla esittävät koko tutkimusaineiston ja suurkuluttajien jakaumat ja havainnollistavat, miten palveluita paljon käyttävissä oli naisia suhteellisesti enemmän kuin kaikissa käyttäjissä.

Kuvio 1: Ikä- ja sukupuolijakauma koko tutkimusaineistossa (v. 2015).

 

Kuvio 2: Palveluita paljon käyttävien ns. suurkuluttajien (frequent attenders) ikä- ja sukupuolijakauma (v. 2015).

Hankkeessa tutkittiin myös millä tavoin vain yhtenä vuonna palveluita runsaasti käyttäneet potilaat eroavat niistä, jotka käyttävät palveluita runsaasti kolmena peräkkäisenä vuotena. Noin viidennes palveluita runsaasti käyttäneistä jatkaa suurkuluttajana kolmena peräkkäisenä tutkimusvuonna. Erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet vaikuttavat liittyvän palveluiden runsaan käytön jatkumiseen.

Näyttää myös siltä, että palveluita paljon käyttävillä on myös enemmän pitkiä sairauspoissaoloja kuin muilla palvelunkäyttäjillä, vaikka palveluiden käyttö olisi jo vähentynyt eikä palveluiden suurkulutuksen raja enää ylity. Palveluiden suurkuluttajat myös päätyvät muita käyttäjiä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lue lisää:

Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Mervi Viljamaa, Markku Sumanen, Jukka Uitti. Frequent attenders in occupational health primary care: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494818777436

Tiedote: Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsas käyttö liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä mielenterveyden häiriöihin

Tampereen Lääkäripäivillä esitetty posteri.