Osahankkeen kuvaus

Tutkimushankkeessa kehitettiin työterveyshuollon sairaanhoidon kykyä tunnistaa työhön liittyvät terveys- ja työkykyongelmat ja tehostaa niistä seuraavien toimenpiteiden (muun muassa työnkuvan muokkaus) toteutumista ja niiden kautta tapahtuvaa työntekijöiden uran edistämistä.

Hankkeessa tutkittiin työterveysyhteistyössä tapahtuvia työterveysneuvotteluita ja niiden yhteyttä sairauspoissaoloihin. Hanke vahvisti käsitystä työterveysneuvotteluista vaikuttavana työterveysyhteistyön tekemisen tapana. Hankkeessa saatujen havaintojen pohjalta kehitettiin uusi neuvottelumuistipohja toimijoiden käyttöön.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin taustatietoa työterveyshuoltojen yksilöasiakkaista, määritellen ja kuvaillen palveluja eniten käyttävä joukko demografisten ja diagnoositietojen osalta. Lisäksi selvitettiin, miten heidän hoitonsa vaikuttaa työterveyshuollon ja asiakasorganisaatioiden kustannuksiin ja työkyvyn toimenpiteisiin. Aineistosta tarkasteltiin myös, kuinka paljon työhön liittyvyyttä ja työkykyyn vaikuttavuutta on merkitty sairauskertomuksiin, mitä toimenpiteitä näiden seurauksena on käynnistetty ja miten merkinnät suhteutuvat ajallisesti.

Työterveys Wellamossa seurattiin niin sanottua luonnollista interventiota. Uusi merkintätapa työterveyshuollon sairaanhoitokäyntien yhteydessä otettiin siellä käyttöön vuonna 2015. Hankkeessa tutkittiin, mitä vaikutuksia tällä tehostetulla merkinnällä ja seurannalla on ollut työterveyshuollon asiakkaiden terveyteen ja työkykyyn.

Pihlajalinna Työterveydessä aloitettiin interventio, joka myös tehosti työterveyshuollon sairaanhoidon työhön liittyvyys- ja työkykymerkintöjä ja niiden seurantaa sekä niistä seuraavia toimenpiteitä. Tämän intervention vaikutuksia sairauspoissaoloihin arvioitiin satunnaistetulla ennen – jälkeen -tutkimuksella. Lisäksi tutkittiin koulutuksen ja tietojärjestelmämuutoksen vaikutusta uuden merkintätavan käyttöönotossa. Interventioon osallistuneita yksilöasiakkaita seurattiin vuoden 2017 loppuun asti.

Hankkeen tuloksena syntyi tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia työkyvyn ehkäisytoimista työterveyshuollon sairaanhoidon ja työterveysyhteistyön osalta.