Pihlajalinnan intervention kuvaus

Osana hanketta Pihlajalinna Työterveydessä toteutettiin interventio 1.5.2016 – 30.4.2017. Intervention tavoitteena oli kehittää työterveyslääkärin ja -hoitajan tekemää arviointia sairasvastaanottokäynnin yhteydessä, vahvistaa työterveysyhteistyötä sekä tehostaa osatyökykyisten seurantaa ja kuntoutusta. Huomio kiinnitettiin erityisesti sairauksien työhön liittyvyyden ja työntekijän työkyvyn menettämisen riskin arviointiin käynnin yhteydessä.

Työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan arviointi on keskeistä työterveyshuoltojen sairasvastaanotoilla, jotta sairasvastaanottotoiminta tukee työterveyshuoltojen ennaltaehkäisevää työtä. Työterveyshuollon sairasvastaanotolta on mahdollista löytää niitä työntekijöitä, joilla on työhön liittyviä oireita, vaivoja tai sairauksia, joihin tulisi tarttua ja joiden pahenemista voidaan ennaltaehkäistä yhteistyössä työnantajan kanssa. Lisäksi työterveyshuollon sairasvastaanotoilla käy potilaita, joilla on työkykyä uhkaavia tekijöitä, mutta jotka vielä pärjäävät työssä. Nämä potilaat olisi oleellista tunnistaa, jotta varhaiset toimet työkyvyn tukemiseksi voidaan käynnistää ja tarvittaessa ohjata potilaat oikea-aikaisen kuntoutuksen pariin. Osalle potilaista ensimmäinen sairauspoissaolo tuo viimeistään esiin pidemmän työkyvyttömyyden uhan.

Intervention toteuttaminen koostui kahdesta osasta, joista toinen piti sisällään interventioasemien asiakasvastuullisten työterveyslääkäreiden ja työterveyshoitajien kouluttamisen uuteen toimintamalliin ja toinen kaikkia asemia koskevan, tietojärjestelmässä toteutetun merkintätavan muutoksen. Intervention vaikutusten mittaamiseksi tilanne kartoitettiin kuusi kuukautta ennen interventiota ja kuusi kuukautta intervention jälkeen. Lisäksi intervention yhteydessä tehtiin kysely, jossa työterveyslääkärit ja -hoitajat arvioivat interventiota.

Kuva: Interventioprosessin kulku.

 

Lue lisää:

Atkins Salla, Ojajärvi Ulla, Talola Nina, Viljamaa Mervi, Nevalainen Jaakko, Uitti Jukka (2017). Impact of improved recording of work-relatedness in primary care visits at occupational health services on sickness absences: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 18, 352.

Merkintätavan muutos

Koulutus intervention osana

Intervention tulokset

Kysely intervention arvioimiseksi