Kysely intervention arvioimiseksi

Otokselle interventioasemien työterveyslääkäreistä ja -hoitajista tehtiin kysely intervention yhteydessä. Vastanneista lääkäreistä 10/12 oli osallistunut koulutukseen ja 9/12 arvioi, että koulutus oli lisännyt omaa pohdintaa sairauksien työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden riskin arvioinnista. 7/12 arvioi, ettei interventio lisännyt ennaltaehkäisyn näkökulmaa.

Avoimissa vastauksissa osa arvioi, että työkyvyn menettämisen riskissä olevat potilaat olivat muutenkin jo hallussa ja toisaalta, että muut keinot työkykyriskien hallintaan vievät vähemmän aikaa kuin uusi toimintatapa.  Hoitajista 13/16 osallistui koulutukseen ja kaikki 13/16 olivat muuttaneet työkyvyn arvioinnin toimintatapaa.  12/16 koki intervention lisänneen ennaltaehkäisyä ja selkeyttäneen merkintäperiaatteita.  Sekä työterveyslääkärit että -hoitajat kokivat hankaliksi viikoittaiset listaukset työkykyriski- tai työhön liittyvyys -merkinnän saaneista potilaista.

Takaisin intervention kuvaukseen

Merkintätavan muutos

Koulutus intervention osana

Intervention tulokset