Ihmisen autonomian kunnioittaminen

Ihmisen autonomialla tarkoitetaan yleisesti kykyä olla oma persoonansa ja elää elämää sellaisten arvojen mukaan, joita yksilö voi pitää aidosti ominaan. Autonomian katsotaan yhtäältä perustavan asemamme moraalisesti vastuullisina toimijoina: vain autonomisia toimijoita voidaan pitää vastuussa teoistaan. Toisaalta oikeus siihen, että muut kunnioittavat yksilön valintoja ja päätöksiä, eivätkä esimerkiksi manipuloi häntä tai kohtele häntä alempiarvoisena, perustuu ihmisen autonomiaan.

Inhimillinen autonomia on kuitenkin monipuolinen ilmiö, johon liittyy fyysisiä, kognitiivisia, ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Autonomiaan liittyviä kysymyksiä on yhtä lailla useita. Filosofin hattu päässä voidaan esimerkiksi kysyä, menettävätkö ihmiset hiljalleen autonomisuutensa luottaessaan etenevässä määrin teknologiaan esimerkiksi ulkoistamalla tärkeitä päätöksiä tekoälysovelluksille? Ovatko päätöksemme ja tekomme enää aidosti omiamme nopeasti automatisoituvassa maailmassa?

Yleisellä tasolla, ihmisen autonomiaa edistävät tekoälyjärjestelmät voidaan ymmärtää sellaisiksi, joita käytetään tukemaan ja parantamaan autonomian perusedellytysten olemassaoloa (esim. materiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset resurssit) ja autonomian toteutumista tavoilla, jotka eivät ole haitaksi ihmisen autonomiselle toiminnalle. On suhteellisen selvää, että tekoälyn avulla voidaan tukea ihmisen autonomiaa näissä suhteissa. Tekoälysovellukset voivat antaa meille lisää tietoa ja oivalluksia, joita voimme hyödyntää päätöksenteon tukena. Esimerkiksi suosittelujärjestelmät voivat parhaimmillaan kohdentaa meille vaihtoehtoja, jotka sopivat arvoihimme, tai tarjota laajemman kirjon vaihtoehtoja, joista valita. Tämä tosin edellyttää, että ne suunnitellaan tämä tarkoitus mielessä.

Ihmisen autonomiaa kunnioittavan tekoälyjärjestelmien käytön ei pitäisi myöskään vaikuttaa kielteisesti autonomian perusedellytyksiin, saati estää ihmistä järkeilemästä ja toimimasta omien arvojensa mukaisesti.

Tekoälyjärjestelmien käytön on paikoin pelätty aiheuttavan riskejä ihmisten autonomialle. Keskeisiin riskeihin lukeutuvat:

Voit lukea lisää aiheista klikkaamalla linkkejä. Katso myös englanninkielinen blogitekstimme aiheesta täältä.