Tekoälyn eettisistä periaatteista

Minkälaisia arvoja ja periaatteita eettinen tekoäly ilmentäisi?

2000-luvulla tekoälyn etiikan keskusteluita vauhditti eettisten ohjeistusten tehtailu niin yritysten, viranomaisten kuin kansalaisorganisaatioiden toimesta. Ohjeistuksia julkaistiin reaktiona tunnistettuihin eettisiin ongelmiin ja sääntelyn puutteeseen. Useimmissa ohjeistuksissa lueteltiin eettisiä periaatteita, joita tekoälyjärjestelmien tulisi noudattaa. AlgorithmWatch on kerännyt yli 170 tällaista ohjeistusta rekisteriinsä tarkasteltavaksi.

Alla oleva taulukko kuvaa, minkälaisia eettisiä periaatteita ohjeistuksissa on suositeltu tekoälysovellusten arvopohjaksi. Taulukko pohjautuu artikkeliin Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389–399.

Keskeisiä ohjeistuksissa lueteltuja periaatteita ovat läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, vaarattomuus, vastuullisuus, yksityisyys, hyvinvointi, vapaus ja autonomia, luotettavuus, kestävyys, ihmisarvo ja solidaarisuus. Valtaosa ihmisistä lienee ainakin yleisellä tasolla samaa mieltä näistä periaatteista. Eikö ole selvää, että tekoälyjärjestelmien pitäisi heijastaa oikeudenmukaisuuden periaatteita? Eikö niiden tulisikin olla turvallisia? Tietenkin niillä pitäisi tehdä hyvää!

Kriitikot ovat kuitenkin huomauttaneet, että “piru piilee yksityiskohdissa”.

Yhtäältä, ei ole kovinkaan selvää, mitä abstraktit periaatteet, kuten “pyri aina hyvän tekemiseen” tai “kunnioita ihmisen autonomiaa”, tarkoittavat käytännössä. Miten ne voitaisiin kääntää yksinkertaiseksi koodiksi, joita kone suorittaa, tai suunnitteluperiaatteiksi, joita tekoälyn kehittäjät voisivat noudattaa? Voiko etiikkaa edes typistää koodiksi ja periaatteiksi? Arvoista ja periaatteista puhuttaessa yksityiskohtainen käsitteiden määrittely ja yhteisen kielen kehittäminen ovatkin edellytys. Tämä pätee erityisesti, kun arvoja ja periaatteita pyritään kääntämään teknisiksi vaatimuksiksi, joita konekin osaa lukea.

Toisaalta ihmisillä on lisäksi usein eriäviä mielipiteitä eettisistä kysymyksistä, minkä takia on hyvä kysyä, kenen arvoja teknologiaan itseasiassa rakennetaan. Osittain tämän takia tekoälyn ympärillä käytävässä keskustelussa on siirrytty puhumaan yhä enemmän esimerkiksi taloudellisesta ja poliittisesta vallasta. Erimielisyys eettisistä kysymyksistä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yhteistä sopua voisi löytyä. Yhteinen ymmärrys saattaa edellyttää dialogia erilaisten näkemysten välillä ja paikoin kenties kompromisseja.

Kiinnostavatko tekoälyn eettiset periaatteet ja niihin liittyvät kysymykset?

Voit tutustua keskustelussa mainittuihin keskeisiin periaatteisiin sekä paljon keskusteltuihin eettisiin riskeihin ja haasteisiin alta löytyvien linkkien kautta:

  1. Hyvän tekeminen
  2. Vahingon välttäminen
  3. Läpinäkyvyys ja avoimuus
  4. Yksityisyys
  5. Oikeudenmukaisuus
  6. Ihmisen autonomian kunnioittaminen
  7. Vastuu ja vastuullisuus