Tuotokset

KITE-hanke päättyi joulukuussa 2022. Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeessa mukana olleita yrityksiä ja muita tahoja yhteistyöstä :)

Katso tästä alta hankkeen päätuotoksia!

 

Tarvekartoitukset ja sovelluskokeilut

Trusting AI in recruitment

Raportti – Tekoäly asiantuntijoiden apuna työnteossa.

Applications of artificial intelligence (AI) are increasingly deployed to support complex expert work, such as the recruitment of workforce to organizations. Amidst the push of new e-recruitment systems by technology providers, there is little research on recruitment experts’ views on trusting AI in their work, particularly concerning user needs, opportunities for employing AI, and considerations regarding trust in AI.


How to design human-centered AI solutions – review of the human-centered AI design 

Kirjallisuuskatsaus aiheesta “Miten tekoälytuotteita suunnitellaan nykypäivänä, ja miten ihmiskeskeisyys on huomioitu suunnittelussa” yritys- ja internetjulkaisut.

How to design human-centered AI solutions – review of the human-centered AI design.


Developers’ and accounting practitioners’ perceptions of trust in AI as intelligent automation

Tekoäly asiantuntijoiden apuna: raportti yritysyhteistyöstä FabricAI:n kanssa.

Developers’  and accounting practitioners’ perceptions of trust in AI as intelligent automation – report of company collaboration with fabricAI.


Understanding Citizens Perceptions of AI in the Smart City

Raportti kansalaisten tekoälykäsityksistä Älykaupunkikontekstissa.

Lehtiö, Anu, Maria Hartikainen, Saara Ala-Luopa, Thomas Olsson, and Kaisa Väänänen. ”Understanding citizen perceptions of AI in the smart city.” AI & SOCIETY (2022).


Human-Centered AI Design in Reality- A Study of Developer Companies’ Practices

Raportti tekoälyä kehittävien yritysten käytännöistä tekoälysuunnittelusta, sekä loppukäyttäjien huomioimisesta tekoälysuunnittelussa.

Maria Hartikainen, Kaisa Väänänen, Anu Lehtiö, Saara Ala-Luopa, and Thomas Olsson. 2022. Human-Centered AI Design in Reality: A Study of Developer Companies’ Practices : A study of Developer Companies’ Practices. In Nordic Human-Computer Interaction Conference (NordiCHI ’22), October 08–12, 2022, Aarhus, Denmark. https://doi.org/10.1145/3546155.3546677


Ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet: Esimerkkinä älypysäkki

Tämä ohjeistus tarjoaa suositukset ihmiskeskeisen tekoälyn suunnitteluun ja eri kohderyhmien huomiointiin älypysäkki-esimerkin kautta. Suositukset perustuvat KITE-hankkeessa kerättyyn kyselyaineistoon ja 15.10.2021 järjestettyyn työpajaan. Suositukset jakautuvat kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee käyttökontekstia ja -tarkoitusta, toinen käyttäjäryhmiä ja käyttäjien motiiveja, ja kolmas vuorovaikutusta.


Human-Centered Artificial Intelligence Maturity Model for AI developers

Erilaisiin kehitystoimenpiteisiin mukautuva malli, joka tarjoaa tietoa ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämiseen liittyvistä eri elementeistä sekä toimenpiteitä ja työkaluja ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämisen tukemiseen.

Lue alustus mallin laadintaan täältä


 

Ihmisen ja tekoälysovelluksen välinen vuorovaikutus ja käyttöliittymäprototyypit

Älypysäkillä käytettävää älynäyttöä varten hahmotellun eleohjauksen kokeilua – Youtube video


kayttoliittymahahmotelma älypysäkkien näyttöjä suunnittelua varten.


Kuvia kokeiluista raitivaunun mallin järjestelystä ja älynäyttökokeiluista (yhteistyötä SmartRail- ja Smart Campus –projektien kanssa).


On the Importance of Encrypting Deep Features

Raportti piirretietojen salaamisesta ShuffleBits menetelmällä

Ni, Xingyang, Heikki Huttunen, and Esa Rahtu. ”On the Importance of Encrypting Deep Features.” In Proceedings of

the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, pp. 4142-4149. 2021.


FLIPREID: CLOSING THE GAP BETWEEN TRAINING AND INFERENCE IN PERSON RE-IDENTIFICATION

Raportti henkiöiden tunnistamisesta FlipREID tekoälymentelmän avulla.

Ni, Xingyang, and Esa Rahtu. ”Flipreid: closing the gap between training and inference in person re-identification.” In 2021 9th European Workshop on Visual Information Processing (EUVIP), pp. 1-6. IEEE, 2021.


FLIPREID: CLOSING THE GAP BETWEEN TRAINING AND INFERENCE IN PERSON RE-IDENTIFICATION

Muistio hyödyllisistä segmentointimenetelmistä


Menetelmäsuositukset ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämiselle

HCAI-käsitteet

Käsitekartta – ihmiskeskeinen suunnittelu, termit ja niiden yhteys.


How Does AI Challenge Design Practice

Laajalle yleisölle tarkoitettu artikkeli HCD-menetelmien muutostarpeista AI-aikakaudella.

Olsson, Thomas, and Kaisa Väänänen. ”How does AI challenge design practice?.” Interactions 28, no. 4 (2021): 62-64.


KITE HCAI design toolkit

Kattava design-paketti ihmiskeskeisen tekoälyn kehityksen ja suunnittelun tueksi.


AI-sovelluksen heuristinen arviointi

Heuristisen arvioinnin tarkoituksena on kustannustehokkaalla tavalla tarkastella tietojärjestelmän laatua tietyn kriteeristön (eli heuristiikan) avulla. Heuristisessa arvioinnissa voidaan tarkastella olemassa olevaa tai kehitteillä olevaa sovellusta erityisesti käyttäjän kokemuksen näkökulmasta.


Blogiteksti yritysyhteistyöstä FabricAI:n kanssa

Ihmiskeskeinen suunnittelu tekoälyaikakaudella ja luotettava tekoäly: tapaus FabricAI. ”Kun sen oppi hahmottamaan, niin helpottui työt huomattavasti” kirjanpitäjien kokemuksia FabricAI:n itseohjautuvasta automaatiosta.


Trust in AI

What is trust, actually? Review on the discussion regarding trust in technology and in AI.


Towards Human-Centered Design of AI Service Chatbots: Defining the building blocks

Raportti palvelubotin ihmiskeskeisen suunnittelun huomioonotettavista osasista. Raportti toimii pohjalle palvelubotin ihmiskeskeisen suunnitteluohjeistuksen laadinnalle.


Eettiset suositukset tekoälysovellusten kehittämiseen

Ethics in the AI Lifecycle : Theoretical Perspectives, Practical Resources and Recommendations

Eettiset suositukset tekoälyn kehittämisen tueksi.

  • Etiikkaohjeistus päätuotoksena, joka koostaa hankkeen löydöksiä sekä esittelee periaatteet eettiselle tekoälylle. Ohjeistuksessa myös politiikkasuosituksia
  • Ohjeistus tekoälyn etiikan integroimiseen organisaatiotasolla
  • Ohjeistus tekoälyn etiikan operationalisoimiseen teknologiasuunnittelun ja -kehittämisen tasolla
  • Ohjeistus tekoälystä ja ihmisen autonomian kunnioittamista

Computing Apples and Oranges? Implications of Incommensurability for (Fair) Machine Learning

Arvojen yhteismitattomuutta käsittelevät teksti.

Sahlgren, Otto, and Arto Laitinen. ”Computing Apples and Oranges?: Implications of

Incommensurability for (Fair) Machine Learning.” (2022).


AI Systems and Respect for Human Autonomy

Malli ihmisen autonomiaa kunnioittavalle tekoälylle.

Laitinen, Arto, and Otto Sahlgren. ”AI systems and respect for human autonomy.” Frontiers in artificial intelligence 4 (2021): 705164.


Incommensurability, Incomparability, and Robotic Choices

Some comparisons yield puzzling results. In the puzzling cases, neither item is determinately better than the other, but they are not exactly equal either, as improving one of them just slightly still does not make it determinately better than the other. What does this kind of incommensurability or incomparability mean for robots?

Laitinen, Arto, and Otto Sahlgren. ”Incommensurability, Incomparability, and Robotic Choices.”

In Social Robots in Social Institutions: Proceedings of Robophilosophy, pp. 389-398. IOS Press, 2022.


Towards a Conception of Sociotechnical Pathology

Tekoälyn yhteiskuntaetiikkaa käsittelevä teksti.

Sahlgren, Otto. ”Towards a Conception of Sociotechnical Pathology.”

(2021).Proceedings of the Conference on Technology Ethics 2021 – Tethics 2021