Luotettavien sijaisten saaminen vanhustyön äkillisiin tarpeisiin on vaikeaa

Opiskelijoita hakuneuvontatiskillä

Ikäihmisten hoiva- ja asumispalveluja tuottavilta organisaatioilta kartoitettiin, millaisia keinoja heillä on käytössä sijaisten rekrytointiin ja miten tyytyväisiä käytössä oleviin keinoihin ollaan. YAMK-opiskelijat toteuttivat kyselyn projektiopintojensa tehtävänä. Kyselyyn saatiin vastauksia viidestä hoivapalveluyksiköstä.

Sijaisten rekrytointi koetaan ajoittain erittäin haastavaksi

Useilla hoivapalveluyksiköillä on oma ”sijaisrinki”, josta pyritään saamaan sijaiset akuutteihin tarpeisiin. Tosin tällä hetkellä käytettävissä olevia sijaisia on vähän.

 

Sijaisiltakin odotetaan asiakaslähtöistä työotetta

Hoivapalveluyksiköt haluaisivat sijaisiksikin kunnollisia, luotettavia ja ammattitaitoisia henkilöitä. ”Haluamme käyttää sellaisia työntekijöitä, myös sijaisena, jotka tuntevat meidän arvot ja työskentelevät asiakkaan tarpeisiin vastaten ja asiakkaan näkökulmasta.”

 

Motivoituneet opiskelijat poimitaan sijaisrinkiin

Harjoittelujakson hoivapalveluyksikössä suorittaneita lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita rekrytoidaan mielellään sijaisrinkiin, jos opiskelijoilla on halukkuutta ja kyvykkyyttä työskennellä jo itsenäisesti hoitotyössä. Hoivapalveluyksiköissä on koettu, että lähtökohtaisesti nuoria opiskelijoita ei kuitenkaan kiinnosta vanhustyö, vaikka ikäihmisiä on asiakkaina lähes kaikkialla.

 

Soitto tai tekstari eivät aina tavoita nuoria

Käytetyimmät tavat, joilla sijaisia pyritään kontaktoimaan, ovat soitto ja tekstiviesti. Ongelmaksi on kuitenkin tunnistettu, että soittamalla ja tekstareilla ei nuoria sijaisia välttämättä tavoita, sillä nuoriso ei vastaa puheluihin ja tekstareita ei oikein edes lueta.

 

WhatsApp on tietoturvan kannalta kyseenalainen

WhatsApp viestejä käytetään myös, ja ne on todettu käteviksi keinoiksi, mutta tietoturvaongelmien vuoksi jotkut työnantajat ovat kieltäneet niiden käytön kokonaan.

 

JoiKu-nappi on toimiva tapa tavoittaa sijaiset nopeasti

Joiku of life on palvelu, joka välittää eläkeikäisiä keikkalaisia ja sijaisia. ”Joiku-tiimimme tekee hoivapalveluja tarjoavissa kumppaniyrityksissämme keikkoja ja sijaistuksia – lyhyitä keikkoja silloin tällöin, toistuvia vuoroja helpottamaan ruuhka-aikoja tai tarvittaessa pidempiä sijaistuksia.”

 

Kuka hankkii sijaiset?

Vastuu sijaisten hankkimisesta kuuluu työnantajalle. Usein rekrytointitehtävää hoitavatkin esimiehet. Jos sijaisten hankinta osoittautuu paljon aikaa vieväksi tehtäväksi, kannattaako siihen käyttää esimiehen työaikaa, vai voisiko tehtävää delegoida työyksikössä jollekin muulle henkilölle?

 

Vakituisiin työsuhteisiin saadaan vielä päteviä henkilöitä  

Varsinaisen rekrytoinnin avoinna oleviin vakansseihin hoitaa hoivapalveluorganisaatioissa joko henkilöstöpäällikkö, esimies tai johtaja. Avoimista työpaikoista ilmoitetaan muun muassa työvoimatoimiston sivuilla ja omilla kotisivuilla. Myös organisaation Facebook-sivuja on tähän tarkoitukseen käytetty.

Projektityön tekivät Janita Maijanen, Katja Sivil ja Satu Hietala

Kirjoittaja: Sari Himanen