Dimes on vastaus työelämän tutkijoiden nostamiin haasteisiin

robotti työelämän tutkimus webinaarisivulta

Työelämän tutkimuskeskuksen järjestämässä Työ nyt ja tulevaisuudessa -webinaarissa 11.11.2021 käytiin ajankohtaista keskustelua työntekijöiden työssä jaksamisen ympärillä. Tutkijat nostivat esiin näkökulmia, joita olemme myös Dimes-valmennusohjelman sisällöissä käsitelleet.

Paneelikeskustelun osallistujat Kirsi Heikkilä-Tammi, Clas-Håkan Nygård ja Harri Melin käsittelivät ihmisten johtamisen merkitystä työelämässä. Työntekijän hyvä suhde lähiesihenkilöönsä mainittiin merkittäväksi tekijäksi, jonka on nähty jopa lisänneen työhyvinvointia työvuosien myötä. Myös Dimes-valmennusohjelman Itsensä johtamisen sisällöissä on tätä näkökulmaa käsitelty.

Panelistit korostivat myös ikäjohtamisen merkitystä ja eri-ikäisten ja erilaisten työntekijöiden erilaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä, erilaisen tietotaidon, työkyvyn ja työn tekemiseen liittyvien halujen ja mahdollisuuksien huomioon ottamista. Dimes-valmennusosion Työntekijän kohtaaminen ja eri sukupolvet osio käsittelee monipuolisesti tätä aihetta.

Tulevaisuuden esihenkilöitä kannustettiin haastamaan työntekijöitä ja kiinnittämään huomioita keinoihin, joilla työntekijöitä voidaan sitouttaa työhön. Dimes-sovelluksen Valmentavan johtamisen osiot antavat eväitä näihin haasteisiin. Panelistit halusivat välittää työpaikoille terveisiä, että jaksamisen kannalta on tärkeä ylläpitää jatkuvaa oppimista ja yhdessä tekemistä. Dimes-valmennusohjelman Ammatillinen kehittyminen osion -teemat, Työyhteisön ilmaiirin johtaminen ja Työyhteisön vetovoimaisuuden johtaminen -teemat taas avaavat näitä sisältöjä.

Yleisöltä tulleeseen kysymykseen, kenen vastuulla on työhyvinvoinnin ylläpitäminen, panelistit näkivät vastuun jakautuvan monelle taholle. Kun käsitteessä työhyvinvointi mainitaan sana työ, on työpaikka vastuussa asiasta yksilön oman vastuun lisäksi. Myös työterveyshuollon ja henkilöhallinnon roolista muistutettiin. Dimes-sovelluksessa on Marja-Liisa Mankan työhön perustuvia interaktiivisesti käytettäviä mittareita sekä oman työhyvinvoinnin että työyhteisön hyvinvoinnin mittaamiseen. Työyhteisön ongelmatilanteiden johtaminen samoin kuin Vastuuna varhainen välittäminen -osiot tuovat näkökulmia myös tähän aiheeseen.

Lopuksi panelistit tunnistivat, että tutkijat helposti etääntyvät varsinaisesta työpaikoilla tehtävästä työstä. He tunnistivat oman roolinsa erityisesti tutkijoina, joiden keskeisin tehtävä on vastata tutkimuskysymyksiinsä. Ammattikorkeakoulujen rooli nähtiin olennaisena tutkimustulosten käytäntöön viemisessä. Dimes- valmennusohjelma on tästä oiva esimerkki. Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeessa viemme alan viimeisintä tutkimustietoa työpaikoille digitaalisen valmennusohjelman muodossa. Tutkimustieto on käännetty työntekijöiden kielelle, ja pedagogisella otteella haastetaan jokaista työntekijää tarkastelemaan käsiteltäviä asioita oman työnsä ja työtapansa kannalta. Dimes on tavallaan kuin peili oman työn arviointiin.

Kirjoittaja: Sari Himanen