Rakennusfysikaalinen suunnittelu

Opintosuoritusvaatimukset

Ympäristöministeriön ohjeen YM2/601/2015, Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 ja FISE Oy:n ohjeiden mukaiset kokonaisopintopistemäärät ja eri osa-alueiden vähimmäisopintopistemäärät vaativuusluokittain:

Rakennusfysiikan suunnittelija Kosteusvaurion korjaus- suunnittelija Kosteusvaurio- korjauksen työnjohtaja Akustiikan suunnittelija Rakennus- terveys- asian- tuntija Kosteus- vaurion kunto- tutkija
Vaativuustaso
PV
V T
PV
V T
PV
V T
PV
V T
Kokonaisopintopistemäärä
35 30 20 35 30 20 70 60 50 35 30 20 30 27
Osa-alueiden opintopistevaatimukset
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 10 5 4 10 5 4 3 3 3 10 10 5 5
Rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (korjaus) 15 15 10
14(4)
14(4)
10(3)
5 4 3 10 2 4
Materiaali- ja valmistustekniikka 2 2 1 5 4 3 1 1
Talotekniset järjestelmät ja ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka 2 2 1 2 1 1 3 3
Sisäympäristöolosuhteet 2 2 1 3 2 2 13 7
Kuntotutkimusmenetelmät 2 2 3 2 2 4 5
Tuotantotekniikka ja -talous 35 30 25
Akustiikka 15 10 4
Juridiikka 2 2
Opinnäytetyö 15

Taulukon lyhenteiden selitykset:
PV = poikkeuksellisen vaativa
V = vaativa
T = tavanomainen

Taulukosta puuttuvat sisäilma-asiantuntijan ja energiatodistuksen laatijan pätevyydet, koska sisäilma-asiantuntijan pätevyys on tarkoitettu muille kuin teknisen koulutuksen saaneille henkilöille ja energiatodistuksen laatijan pätevyyteen ei ole esitetty tällä hetkellä erillisiä opintopistevaatimuksia.

Rakennusfysiikan ja akustiikan suunnittelijoilla vaativa luokka on jaettu FISE Oy:ssä alaluokkiin V ja V+. Näissä on samat opintopistevaatimukset, mutta V+ luokkaan vaaditaan enemmän työkokemusta vaativista suunnittelutehtävistä.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan ja työnjohtajan pätevyyksissä osa rakennetekniikan ja rakennesuunnittelun opintopisteistä edellytetään painottuvan kosteusvaurion korjausrakentamiseen. Taulukossa tämä osuus on esitetty suluissa.

Rakennusterveysasiantuntijan ja kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyksissä materiaali- ja valmistustekniikan osa-alueeseen sisältyy myös tuotantotekniikan osuus.

Akustiikan suunnittelijan pätevyyksissä on esitetty yhdistettyjä opintopistevaatimuksia, jotka sisältävät useamman osa-alueen opintoja. Yhdistettyyn opintopistevaatimukseen kuuluvat osa-alueet on merkitty taulukkoon samanvärisellä pohjalla.

Opintojaksosuositukset

Rakennetekniikan ja rakennesuunnittelun opintosuoritusvaatimukset täyttyvät kaikissa ammattipätevyyksissä ja vaativuusluokissa, kun opiskelija suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinnon perusopinnot ja talonrakentamisen aineopinnot sekä DI-tutkinnon rakennesuunnittelun opintokokonaisuuden tai vastaavat opinnot.

Tuotantotekniikan ja -talouden opintosuoritusvaatimukset täyttyvät kaikissa ammattipätevyyksissä ja vaativuusluokissa, kun opiskelija suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinnon perusopinnot ja rakentamistalouden aineopinnot sekä DI-tutkinnon rakennustuotannon opintokokonaisuuden tai vastaavat opinnot.

Rakennusfysikaaliseen suunnitteluun liittyvät opintojaksot ja ammattipätevyyksille hyväksi luettavat opintopisteet:

Opintojakso Opintopisteet
Yhteensä Rakennus- fysiikan suunnittelija Kosteus- vaurion korjaus- suunnittelija Kosteus- vaurio- korjauksen työnjohtaja Akustiikan suunnittelija Rakennus- terveys- asiantuntija Kosteus- vaurion kuntotutkija Energia- todistuksen laatija
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet
Rakennusfysiikan perusteet 5 4 4 4 4 4 4
Rakennusten elinkaaritekniikka 5 1 1 1 1 1 1
Rakennusfysiikka 7 7 7 7 7 7 7
Rakennusten energiatehokkuus 5 2 2 2 2 2 2 5
Materiaali- ja valmistustekniikka
Rakentaminen ja rakennusmateriaalit 5 3 3 3 3
Rakennusten elinkaaritekniikka 5 2 2 2 2
Talotekniset järjestelmät ja ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka
Talotekniikan perusteet 5 5 5 5 5
Rakennusten energiatehokkuus 5 2 2 2 2
Sisäympäristöolosuhteet
Rakennusterveys ja sisäympäristö 5 3 3 3 3
Kuntotutkimusmenetelmät
Rakennusten elinkaaritekniikka 5 1 1 1 1
Kuntotutkimukset 2 2 2 2 2
Akustiikka
Rakennusfysiikan perusteet 5 1
Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 2,5
Dynamics of Structures 5 5
Rakennusten akustinen suunnittelu 5 5
Rakennusakustiikka ja meluntorjunta 5 5
Signaalit ja mittaaminen 5 2
Muut opintojaksot
Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 sisällön mukaan

Rakennusfysiikkaan liittyviin suunnittelu- ja työnjohtajapätevyyksiin vaadittavat opintopisteet on mahdollista suorittaa kaikilla vaativuustasoilla.

Rakennusterveysasiantuntijan ja kosteusvaurion kuntotutkijan osalta opintojaksoissa ei ole tarjolla riittävästi sisäympäristöolosuhteisiin, kuntotutkimuksiin ja juridiikkaan liittyviä opintopisteitä. Rakennusterveysasiantuntijan opintoihin kuuluu lisäksi vähintään 15 op laajuinen opinnäytetyö. Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutusohjelmaan sisältyy puolestaan kuntotutkimusraportin laadinta. Näistä pätevyyksistä puuttuvat opinnot sekä opinnäytetyöt voi suorittaa erillisillä kursseilla, joita järjestävät eri koulutusorganisaatiot.

Energiatodistuksen laatijalla on kaksi pätevyystasoa: ylempi taso ja perustaso. Opintojakso RAK-33520 Rakennusten energiatehokkuus täyttää kummankin tason osaamisvaatimukset. Energiatodistuksen laatijan pätevyyden saaminen edellyttää erillisen tentin suorittamista, jonka järjestää SuLVI ry.