Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset

Säädöksiä, ohjeita ja toimijoita

Maankäyttö- ja rakennuslain 120 d §:ssä ja sen nojalla säädetyssä asetuksessa 214/2015 on säädetty rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokat: poikkeuksellisen vaativa (PV), vaativa (V), tavanomainen (T) ja vähäinen (Vä). Lain 120 e §:ssä on säädetty rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset:

  Poikkeuksellisen vaativa

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä.

  Vaativa

Vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä.

  Tavanomainen

Tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä.

  Vähäinen

Vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

Lain 120 f §:ssä on säädetty rakennusvalvontaviranomaisen tehtävästä arvioida suunnittelijan kelpoisuus.

Ympäristöministeriön ohjeissa YM1/601/2015 ja YM2/601/2015 on ohjeistettu suunnittelutehtävien vaativuusluokista ja rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta keskeisillä rakentamisen suunnittelualoilla:

– rakennussuunnittelussa
– kantavien rakenteiden suunnittelussa
– pohjarakenteiden suunnittelussa
– ilmanvaihdon suunnittelussa
– kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelussa
– rakennusfysikaalisessa suunnittelussa
– kosteusvaurion korjaustyön suunnittelussa.

Ympäristöministeriön ohjeessa YM4/601/2015 on ohjeistettu rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 on säädetty asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.

Valtioneuvoston asetuksessa 170/2013 on säädetty rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä.

FISE Oy ja Eurofins Expert Services Oy ovat henkilöpätevyyspalveluita, jotka
toteavat rakennusalan henkilöpätevyyksiä.

Tampereen yliopiston ohjeita ja suosituksia

Tampereen yliopisto / Rakennustekniikka antaa ohjeita ja suosituksia kelpoisuusvaatimuksista opintosuoritusten osalta rakentamisen suunnittelualoilla Kantavien rakenteiden suunnittelu, Rakennusfysikaalinen suunnittelu, Pohjarakenteiden suunnittelu ja Paloturvallisuussuunnittelu.