Lääkehoitosuunnitelman jalkauttamiseksi jaettiin vinkkejä syyskuun reflektiopajassa

Esihenkilö kertoo, että omavalvonta on osa perehdytystä

Lääkehoitosuunnitelmaa ja omavalvontaa ei tehdä vain viranomaisia varten, vaan niiden tehtävä on tukea asukaslähtöisen, järkevän ja turvallisen lääkehoidon jatkuvaa ohjausta ja kehittämistä kaikkien ammattiryhmien osalta ja kaikilla tasoilla (johto, esimies, lääkäri, hoitotyöntekijä). Näitä asioita pohdittiin syyskuun reflektiopajassa.

Kuukausittaisissa reflektiopajoissa hanketiimiläiset ovat käyttäneet erilaisia digitaalisia työkaluja mukana olijoiden osallistamiseen ja yhteistyöskentelyn mahdollistamiseen. Nämä on koettu mukavina, koska samalla on saatu tutustua erilaisiin työkaluihin, joita voi hyödyntää myös oman työn arjessa. Tällä kertaa työskenneltiin pienissä ryhmissä Zoom-ohjelman Breakout Roomseissa.

Muutaman henkilön ryhmissä lähdettiin pohtimaan muun muassa seuraavaa kysymystä: Millaisia kehittämiskohteita olet havainnut työyksikkönne lääkehoitosuunnitelmaan liittyen? Keskustelussa nousi esille, että lääkehoitosuunnitelman jalkauttaminen koetaan tärkeäksi asiaksi, mutta tehtävä ei ole helppo. Yksi esille noussut ja muille jaettu ratkaisuehdotus tähän oli, että yksikön lääkehoitosuunnitelmasta poimitaan oleellisia asioita esimerkiksi PowerPoint -esitykseen ja tiiminvetäjä käy nämä läpi uusien työntekijöiden kanssa yksin tai pienessä ryhmässä. Kokemus oli osoittanut, että tähän on hyvä varata aikaa noin 45 minuuttia.

Keskusteluissa tunnistettiin, että lähijohtaja, tiiminvetäjä ja terveydenhuollon ammattilainen ovat vastuussa monesta lääkehoidon turvallisuuteen liittyvästä tekijästä.

Kirjoittaja Heidi Valtatie