Kunnioittava kohtelu – potilaan/asiakkaan perusoikeus

Mitä se on, mitä se ei ole ja millä keinoin esihenkilö/tiiminvetäjä voi tukea potilaan/asiakkaan kunnioittavaa kohtelua?

Joulukuun reflektiotapaamisessa vaihdettiin kokemuksia Dimes-valmennuksen Asiakaslähtöisyys-aiheosioista. Tapaamisessa syvennyttiin tarkastelemaan esihenkilöiden ja tiiminvetäjien mahdollisuuksia tukea tiimiensä jäseniä ja itseään asiakkaan kunnioittavan kohtelun tunnistamisessa, lisäksi keskusteltiin kunnioittavaan kohteluun liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Ajoittain on hyvä pysähtyä miettimään, miten sinä ilmennät kunnioittavaa kohtelua tai miten oletat toisen henkilön ilmaisevan kunnioittavansa sinua. Aihe viritti värikästä keskustelua kuten tämän blogitekstin tunnuskuvaksi liitetystä kuviosta on nähtävissä. Rohkaiseva ja kannustava sanallinen ja sanaton viestintä, puhetapa, ja rauhallinen toimintatapa nousivat esimerkeiksi siitä, mitä kunnioittava kohtelu voivat olla. Usein esiin nouseva kiire, kulttuuriset erot ja rutiinien monotonisuus saattava estää kunnioittavan kohtelun toteutumista.

Palautteiden ja erilaisten mittaustulosten säännöllinen ja sisältöön keskittyvä analysointi kuvattiin tärkeänä työkaluna silloin, kun arvioidaan, miten kunnioittava kohtelu toteutuu työyksikössä. Yhdessä henkilökunnan kanssa käsitellyt tilanteet ja esihenkilön/tiiminvetäjän oma esimerkki vahvistavat koko tiimin toimintaa ja kunnioittavan kohtelun säilyttämistä.

Keskustelujen taustaksi koottiin ajatuksia Jaana Koskenniemen (lokakuu 2021) väitöskirjasta: Kunnioittava kohtelu hoitotyössä ikääntyneen potilaan näkökulmasta. Eettisessä hoitotyössä kunnioittava kohtelu on tärkeä osa potilaan ja asiakkaan perusoikeuksia. Koskenniemen väitöskirja antaa äänen ikääntyneille potilaille kuvaamalla sekä potilaiden että heidän läheistensä kokemuksia erilaisissa hoitoympäristöissä. Haastateltavat olivat tehneet tarkkoja huomioita hoitajista, näiden motivaatiosta ja soveltuvuudesta ikääntyneiden hoitotyöhön.

Kunnioittava kohtelu sisältää potilaaseen/asiakkaaseen, läheiseen ja hoitotyön ympäristöön liittyviä tekijöitä ja mahdollistaa potilaan ja hoitajan välisen yhteisymmärryksen. Yhteisymmärrys lisää riippumattomuutta, mikä puolestaan vahvistaa potilaan/asiakkaan aktiivista osallistumista hoitoonsa.

Ikääntyneet kuvasivat hoitajien ilmaisevan kunnioitustaan osoittaessaan hyväksymistä, kuunnellessaan, rohkaistessaan, ja tavassaan huolehtia potilaasta/asiakkaasta. Kehittämistoiveina hoitohenkilökunnalle toivottiin rohkeutta kohdata ikääntynyt asiakas/potilas positiivisesti yksilönä omine tarpeineen. Potilaan/asiakkaan on hyvä saada vahvistusta siitä, että häntä on kuultu ja hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita. Tutkimuksen mukaan, kun henkilö kokee terveytensä heikoksi, hän kokee myös harvemmin tulleensa kohdelluksi kunnioittavasti. Kun henkilö kokeen terveytensä paremmaksi, hänen kokee saavansa myös kunnioittavampaa kohtelua. Kunnioittavan kohtelun tarkastelua tutkija toivoi jatkettavan myös muihin terveydenhuollon kohtaamisiin, kuten hoitajien ja esihenkilöiden välisiin kohtaamisiin.

Tieto antaa valtaa, mutta luonne kunnioitusta.” Bruce Lee

Koskenniemi, J. 2021 Respect in nursing care as perceived by older patients. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Dimes-valmennuksen reflektiotapaaminen 9.12.2021

Kirjoittaja: Tuija Rasku