Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille -loppujulkaisu nyt valmis

Julkaisuun on koottu tuloksia ja kokemuksia Niitty-hankkeen toteutuksesta. Julkaisussa kuvataan muun muassa hankkeessa tehtyjen kyselyjen ja havaintojen perusteella maahanmuuttajaperheiden tarpeita raskaus- ja pikkulapsiaikana sekä esitellään pääkohdat maahanmuuttajaäitien ja -isien haastatteluista. Lisäksi kerrotaan, mitä asioita neuvolatyöntekijät ja perhetyöntekijä sekä perhepalveluiden johto esittävät maahanmuuttajille suunnatun perhevalmennuksen kehittämishaasteiksi. Vertaisohjattu perhevalmennusmalli rakentui pala palalta hankkeen edetessä. Keskeistä mallissa on Perheinfo-aineistoportaalin monet käyttömahdollisuudet.

Julkaisu Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille – Tuloksia ja kokemuksia Niitty-hankkeesta 2018 – 2020 löytyy linkistä: https://www.theseus.fi/handle/10024/495354

Perhevalmennusmalli rakennettiin yhdessä maahanmuuttajaperheiden ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Hankkeessa keskeistä oli työpajatyöskentely. Työpajoissa maahanmuuttajat, Tampereen kaupungin terveydenhoitajat, kolmannen sektorin toimijat ja Niittyhankkeen työntekijät ideoivat ja työstivät yhdessä perhevalmennusmallia sisältöineen. Lähtökohtana oli eri kulttuuristen tapojen ja tottumusten kunnioittaminen ja niiden sulauttaminen suomalaiseen arkeen.

Yhteistyötä tehtiin kohderyhmän edustajien sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) sekä Setlementti Tampere ry:n kansainvälisten naisten tapaamispaikan Naistarin, Miesten Kansalaistalo Mattilan ja DIDARin kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Suomen Pakolaisapu ry:n, Sydänliiton Neuvokas perheen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa sekä VIGOR-, AVAAMO- ja Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeiden työntekijöiden kanssa.

Perhevalmennusmallia on levitetty Suomen kaupunkien neuvoloihin kuten Helsinki, Vantaa, Espoo, Lahti ja Oulu. Perheinfo-aineisto löytyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulta www.thl.fi, polku: Lapset, nuoret ja perheet/Äitiys- ja lastenneuvoa/Äitiysneuvola/Perhevalmennus, sekä myös Innokylän www.innokyla.fi sivulta.

Niitty-perhevalmennuksen aineistoportaali Perheinfo löytyy linkistä: https://sites.tuni.fi/perheinfo.

Perheinfo-aineisto on apuväline maahanmuuttajaperheiden ohjaamiseen raskausaikana, synnytyksen yhteydessä sekä pikkulapsiaikana. Neuvolatyön lisäksi aineistoa voi hyödyntää myös muilla sektoreilla, kuten sosiaalityössä, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Aineisto sopii myös maahanmuuttajien itseopiskeluun. Aineistoa on käännetty englanniksi, somaliksi, arabiaksi ja persiaksi. Virtuaaliperhevalmennusvideot ja kuvakortit sopivat lukutaidottomille maahanmuuttajille.

Lämmin kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille! Erityiskiitos niille kahdeksalle maahanmuuttajataustaiselle perheelle, jotka olivat alusta asti aktiivisesti mukana niin ideoimassa kuin rakentamassa mallia ja osallistuivat ohjausaineiston tuottamiseen ja arviointiin.

Yhteistyöstä kiittävät: Irmeli Nieminen, Anna Aikasalo, Jasmin Kaljadin ja muut Niitty-hanketyöntekijät