Materiaalipaketti

Materiaalipaketin työkalut on tarkoitettu organisaatioiden tueksi työturvallisuuden riskienarviointiosaamisen ja riskienarvioinnin onnistumisen arvioinnin tueksi. Tutkimuksessa tuotettua tietoa ja työvälineitä voidaan hyödyntää työpakoilla kehittämään työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvää riskienarviointia vastaamaan paremmin työpaikkojen omia tarpeita.

Materiaalipaketti on saatavilla julkiseen käyttöön. Materiaalit voidaan ladata ja niitä voidaan käyttää maksutta, mutta RiskiOnni-hanke tai sen julkaisu on mainittava lähteenä, kun materiaalia käytetään.

Materiaalipaketin voi ladata kokonaisuudessaan täältä: Materiaalipaketti pdf-versiona. Vaihtoehtoisesti alta pääsee tutustumaan yksittäisiin työkaluihin tarkemmin ja lataamaan haluamansa työkalut.

Mittaristo käsittelee työturvallisuuden riskienarviointia. Mittaristo on tarkoitettu organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi sekä orientaatioksi organisaation tilanteen tarkasteluun. Mittaristoa voi hyödyntää muun muassa työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelun apuna, toteutuneiden riskienarviointien katselmoinnissa, sekä työturvallisuuden riskienarviointiprosessien kehittämisessä. Kyseessä on itsearviointityökalu, jolloin mittariston käyttöönottajat suorittavat itse arvioinnin ja tekevät päätökset kehittämiskohteista tulosten perusteella. Mittaristoa ei ole tarkoitus käyttää jokaisen suoritetun riskienarvioinnin jälkeen, vaan katselmoinnin apuvälineenä.

Riskienarvioinnin vetäjälle suunnattu tarkistuslista auttaa toteuttamaan työturvallisuuden riskienarvioinnin niin, että riskienarviointiprosessi täyttää onnistuneen riskienarvioinnin vaatimukset. Tarkistuslistaa voi käyttää riskienarvioinnin suunnittelun apuna ennen riskienarvioinnin aloitusta ja muistin tukena riskienarvioinnin aikana.

Kyselyllä selvitetään henkilöstön käsityksiä työturvallisuuden riskienarvioinnin käytänteistä ja kehitystarpeista.

Kuvaa riskienhallintaprosessia ja helpottaa hahmottamaan kokonaisuuden.

Ohjaa suorittamaan riskienarvioinnin vaihe vaiheelta.

Huoneentauluihin on tiivistetty riskienarviointiprosessin vaiheisiin kuuluvia tehtäviä. Huoneentauluja on koottu riskienarvioinnin vetäjälle ja riskienarviointiin osallistujille sekä esihenkilölle.

Tähän osioon on nostettu esiin yleisiä työturvallisuuden riskienarvioinnin kehityskohteita sekä muutamia niitä koskevia kehitysehdotuksia. Teemoja käsitellään yleisellä tasolla, joten kohtia tulee soveltaa organisaatiolle sopivalla tavalla.

 

Lisäksi Riskien arviointi työpaikalla -työkirja on päivitetty Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjaksi. Päivityksen suoritti Eeva-Reetta Erkkilä diplomityönä RiskiOnni-hankkeelle. Työkirjan ja työkirjaan liitetyn arviointityökalun voi ladata TTK:n verkkosivuilta. Diplomityön voi ladata Treposta.