Riskienhallinnan prosessikaavio

Riskienhallinnan kokonaisprosessissa on tarkoitus pienentää kaikkia riskejä, jotka voivat toteutua työpaikalla. Toimenpiteitä toteutetaan kaiken tasoisille riskeille. Riskiä pienentävien toimenpiteiden toteuttamisjärjestys (toimenpiteen kiireellisyys) riippuu riskin suuruudesta. Tämän ajatusmallin mukaan riskiä pienennetään aina siihen saakka, kunnes se nähdään siedettävänä.

Lisäksi tulee tarkastella nykyisten toimenpiteiden riittävyyttä. Jos nykyiset toimintatavat riittävät estämään vaaratilanteesta aiheutuvien riskien syntymisen, vaaratilanne on hallinnassa ja riski on siedettävä. Tällöin riski arvioidaan uudelleen, jos olosuhteet muuttuvat. Mikäli toimenpiteitä ei katsota riittäviksi, riskin suuruus määritetään, tarvittaessa riski arvioidaan ja toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan.

Riskienhallintaprosessi esitetään päivitetyssä Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjassa prosessikaavioina (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä, linkki verkkosivustolle). Tältä sivulta ladattavissa olevassa tiedostossa (kts. alla) kuvataan koko prosessi, joka on työkirjassa jaoteltu jokaisen vaiheen etenemistä käsittelevän kappaleen perään.

Mitä hyötyä prosessikaaviot tuovat?

Prosessikaaviot visualisoivat prosessia ja ohjeistavat käyttäjää sen vaiheiden etenemiseen kuvaamalla askeleittain riskienhallintaprosessin toteuttamisen työturvallisuuslain ja ISO45001-standardin mukaisesti. Visualisoinnin lisäksi kaaviot helpottavat eri vaiheiden ymmärtämistä sekä sen havaitsemista, miten eri vaiheet liittyvät toisiinsa. Seuraamalla kaaviosta riskienarviointiprosessin etenemistä, voidaan kartuttaa ymmärrystä. Prosessikaavioissa esitetyt kysymykset auttavat tekemään päätöksiä ja suorittamaan riskienarvioinnin.

Prosessikaavioita voidaan käyttää apuna erilaisissa tilanteissa. Kaavio on apuväline, jota ei tarvitse käyttää ilmeisten riskien riskienarvioinnissa, vaan silloin kun riskin suuruuden ja merkityksen määrittäminen on hankalaa. Kaavioita voidaan käyttää myös esimerkiksi koulutuksissa selventämään riskienarvioinnin eri vaiheita.

Lataa riskienhallinnan prosessikaavio tästä