Kysely

Riskienarviointi on keskeinen työväline työpaikoilla. Yrityksissä ei kuitenkaan ole välttämättä tietoa siitä, millaista riskienarviointiosaaminen todellisuudessa on. Riskienarvioinnin kehittämisen tueksi hankkeessa kehitettiin kysely, jonka vastausten avulla voidaan selvittää henkilöstön käsityksiä työturvallisuuden riskienarvioinnin käytänteistä ja kehitystarpeista.

Taustatietona kysytään vastaajan roolia organisaatiossa ja riskienarvioinnissa. Näiden tietojen perusteella tulosten analysoinnissa voidaan ottaa huomioon eri vastaajaryhmien näkemyksiä ja kokemuksia, sekä verrata saatuja tietoja organisaation käsitykseen. Vastausten perusteella saadaan selville kehityskohteita ja toisaalta voidaan verrata riskienarviointiosaamista organisaation eri osissa. Kyselyllä voidaan selvittää esimerkiksi, onko riskienarvioinnin tavoitteet ymmärretty organisaatiossa. Kyselyä voidaan käyttää koko organisaatiolle tai valitulle osalle. Tulosten perusteella valitaan kehitettävät asiat ja toimenpiteet. Toistamalla kysely tietyin väliajoin voidaan seurata, ovatko toimenpiteet vaikuttaneet kehitettävään asiaan.

Lataa kysely tästä pdf-muodossa.

Lataa kysely tästä Excel-muodossa.