Pirssi-reittioppaan toteutus

Yksi Pirssi-hankkeen toimenpiteistä on koota selkeä ja havainnollinen ohjeistus työelämän tärkeistä käytännöistä. Ohjeistuksen kohderyhmänä ovat työelämään siirtymässä olevat korkea-asteen opiskelijat. Tätä ohjeistusta kutsutaan hankkeessa nimellä Reittiopas.

Reittioppaaseen sisältyviä aihealueita ovat opintojen loppuun saattaminen, yritystoiminnan aloittaminen, kevytyrittäjätoiminnan aloittaminen, toimeksianto- ja työsuhteen aloittaminen, oman sosiaaliturvan selvittäminen sekä oman henkisen ja fyysisen jaksamisen varmistaminen.

Oppaan tavoite

Reittioppaan tarkoitus on antaa tiivistetyssä muodossa informaatiota edellä mainituista aihealueista niin, että oppaan käyttäjälle muodostuu kokonaiskäsitys työelämän keskeisistä elementeistä ja hän pystyy tekemään oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä oman työuransa suhteen. Reittiopas on eräänlainen kartta vaikeassa maastossa.

Reittioppaan on tarkoitus toimia itsenäisenä ohjeistuksena työelämän kiemuroihin, mutta sitä käytetään oheismateriaalina myös Pirssi-hankkeen toteuttamassa koulutuskokonaisuudessa.

Työnjako

Reittioppaan suunnitteluun osallistui joukko Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoita ja opettajia. Työskentelyä pohjustettiin alkuvuodesta 2020 yhteisissä tapaamisissa, mutta koronakriisi muutti työskentelyn kuitenkin täysin etätyöksi. Tämän tyyppisessä työtehtävässä etätyöskentely ei aiheuttanut kovinkaan suuria ongelmia, mutta ehkä se hieman hidasti työtahtia. Opiskelijat ja opettajat jakautuivat pieniin ryhmiin, joista kullakin oli oma aihealue työstettävänä.

Keväällä työ saatiin kohtalaisen hyvin kootuksi, mutta syksyllä hahmottui, että sisältöä pitää tuottaa paljon lisää. Sitten tulikin kiire. Tekstejä työstettiin kuumeisesti, ja kun ne saatiin siihen kuosiin, että niistä voitiin pyytään kommentteja, työn hedelmät lähetettiin arvioitavaksi Pirssi-hankkeessa mukana oleville työelämän asiantuntijoille. Heidän kommenttiensa jälkeen tekstit työstettiin vielä kertaalleen ja jäsentelyjä tarkennettiin.

Kokonaisuuden hahmottaminen

Internetistä löytyy kyllä sopivan paljon työelämätietoutta, mutta se on hajallaan ja laadittu yleensä määrätystä näkökulmasta, jolloin kokonaisnäkemyksen luominen on työlästä. Reittioppaassa on pyritty vastaamaan tähän haasteeseen. Keskeinen osa tiedon jakamista on sen jäsentely ja visualisoiminen eli se, miten se asetetaan esille. Reittioppaasta tehtiin nyt pilottiversio niillä resursseilla, joita oli käytettävissä. Pilottiversiosta kerätään vielä palautetta, ja lopullinen versio toteutetaan muutosehdotukset huomioiden vuonna 2021.

Kartta ei ole maasto

Reittioppaan tavoite on idealistinen ja kunnianhimoinen: luoda työelämään siirtyjän näkökulmasta tiivis, helposti omaksuttava paketti, joka sisältää työelämän keskeiset elementit eli kuten asia myös on ilmaistu, toimia systeemitulkkina.

Perustavanlaatuinen haaste on kuitenkin se, että mammutti on todella iso – sitä ei pysty asettamaan luontevasti yhteen kuvaan. Lisäksi työelämä elää ja muuttuu kaiken aikaa. Pirssin Reittiopasta pitää osata lukea kuin maastosta tehtyä karttaa: ne eivät ole toinen toisensa identtisiä kuvia, mutta kuten kartta auttaa suunnistajaa, Pirssi-reittiopas voi helpottaa työelämään siirtyjän pääsemistä määränpäähän.

Pirssi-reittioppaan pilottiversio löytyy verkko-osoitteesta:

https://projects.tuni.fi/reitti/

 

Teksti: Antti Haapio

Kuva: Minna Nyström-Järvinen