Esittely

Nuorella naisella itsevarma ilme

Vuosina 2019–2021 toteutettu PIRSSI-hanke tukee korkea-asteen opiskelijoiden työllistymistä erityisesti aloilla, joilla työmarkkinat ovat pirstaleiset ja ns. epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä. 

PIRSSI oli Tampereen korkeakouluyhteisön yhteishanke, jossa oli mukana useita eri koulutusohjelmia ja opintosuuntia. Siihen osallistuivat Tampereen ammattikorkeakoulusta media-alan, musiikin sekä rakennusarkkitehtien koulutus ja Tampereen yliopistosta arkkitehtuurin, journalismin, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen (kääntäjien ja tulkkien) sekä teatterin ja draaman koulutus. Hankkeen asiantuntijaverkostoon kuului TE-palveluiden, Verohallinnon, ammattiliittojen sekä laskutuspalvelu- ja rekrytointiyritysten edustajia. Hankkeen tavoitteena oli selkeyttää siirtymävaiheessa olevien korkea-asteen opiskelijoiden kokonaisnäkemystä pirstaleisesta työelämästä ja näin parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

 

Tausta

Työmarkkinoille on muodostunut erilaisia itsensä työllistämisen muotoja, kuten esimerkiksi freelancer-työ, apurahalla työskentely ja toimeksiantosuhteet. Nämä työn muodot asettuvat työsuhteisen palkkatyön ja yrittämisen välimaastoon. Työmarkkinoille siirtymävaiheessa olevalle korkeakouluopiskelijalle tämän kaltainen itsensä työllistäminen voi olla hedelmällinen mahdollisuus. Ennen pidempiaikaista palkkatyösuhdetta tai oman yrityksen perustamista opiskelija voi toimia esimerkiksi lyhytkestoisena yrittäjänä, ns. ”kevytyrittäjänä”, ja näin kartuttaa alansa työkokemusta, harjaantua yrittäjänä ja samalla löytää oman alansa asiakaskuntaa.

Itsensä työllistäjän on kuitenkin tärkeä ymmärtää työelämän käytäntöjä, jotta hän ei toiminnallaan vaaranna oman taloutensa perusteita eikä toisaalta häiritse alalleen muodostuneita käytäntöjä esimerkiksi perusteettomalla työn hinnoittelulla. Haasteena on myös se, että itsensä työllistäjä jää joidenkin palkalliseen työsuhteeseen kuuluvien etujen, kuten eläke- ja sosiaaliturvan, ulkopuolelle. PIRSSI-hankkeessa selkeytetään siirtymävaiheessa olevien opiskelijoiden kokonaisnäkemystä pirstaleisesta työelämästä ja vahvistetaan heidän ammatti-identiteettinsä kehittymistä.

 

Tavoite ja tehtävät

PIRSSI-hankkeen tavoitteena oli parantaa siirtymävaiheessa olevien korkea-asteen opiskelijoiden (ammattikorkeakoulun 3. ja 4. vuoden opiskelijoiden sekä yliopiston maisterivaiheen opiskelijoiden) työllistymismahdollisuuksia selkeyttämällä heidän kokonaisnäkemystään pirstaleisesta työelämästä.  Hankkeessa luotiin toimintamalli yhteistyölle korkeakoulujen ja työmarkkinatoimijoiden välillä sekä tähän yhteistyöhön pohjautuva koulutuskokonaisuus. Hankkeen puitteissa myös edistettiin yhteiskunnallista keskustelua työnteon uusista muodoista mahdollisuuksineen ja haasteineen. 

PIRSSI auttoi myös huomioimaan työelämän uusia haasteita entistä paremmin korkeakoulujen opetussisällöissä. Esimerkiksi opintoihin sisältyvä työharjoittelu on perinteisesti pohjautunut malliin, jossa työn oletetaan tapahtuvan yhtäjaksoisesti työpaikalla. Tämä ei ole enää kaikilla aloilla riittävä malli. PIRSSI-hankkeessa luotu koulutuskokonaisuus vastasi osaltaan näihin haasteisiin. Kokonaisuuteen kuului eri ammattialoille yhteinen osa sekä alakohtaisesti toteutettavia, räätälöityjä työelämäprojekteja.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyi ajanmukainen toimintamalli, joka pohjautui eri ammattialojen olemassa oleviin käytäntöihin ja noudatti työlainsäädäntöä mutta huomioi muuttuneen työelämän tarpeet ja toimintaympäristöjen muutokset. Toimintamalli selventää pirstaleisen työelämän käytänteitä ja toimintatapoja: siinä kuvataan työelämän eri toimijoiden, viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden roolit ja vastuut sekä yhteistyön muodot itsensä työllistämisen näkökulmasta.

Hankkeen pysyvän vaikutuksen varmistamiseksi kehitetty toimintamalli sisältäen koulutuskokonaisuuden on juurrutettu Tampereen korkeakouluyhteisön eri koulutusaloille. Toimintamalli kuvataan selkeästi niin, että se on hyödynnettävissä myös muissa korkea-asteen oppilaitoksissa Suomessa ja tarjottavissa myös alumnien käyttöön.

 

Rahoittajat

PIRSSI-hanke toteutettiin Tampereen korkeakouluyhteisön yhteishankkeena. Sen rahoittajana toimi EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.