Asiantuntijoiden eväitä urapolulle

PIRSSI-hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin joulukuun alussa. Työpajaan kokoontui hanketyöntekijöiden lisäksi asiantuntijaverkoston edustajia  sekä opiskelijoita kaikilta hankkeessa mukana olevilta aloilta.

Tapaamisen aluksi työelämätutkija, dosentti  Anu Järvensivu piti ajatuksia herättävän alustuksen työuran kulusta, siihen perinteisesti liitetyistä näkemysmalleista ja nykypäivän kehityssuunnista. Uran kulku on nähty suoraviivaisena vaihemallina, jossa edetään koulutuksesta työhön ja siitä edelleen aikanaan eläkkeelle, mahdollisesti joidenkin lyhyiden katkosten ja siirtymävaiheiden kautta. Vastaavasti työntekijän potentiaalin näkökulmasta ura on nähty selkeänä kaarena, jossa on ensin kehittymisen ja potentiaalin kasvattamisen vaihe, sen jälkeen huippu eli potentiaalin tehokkaimman hyödyntämisen aika, jonka jälkeen potentiaali kääntyy laskuun ja kaari etenee kohti työmarkkinoilta poistumista. Nykypäivän työelämä ei kuitenkaan tue näin suoraviivaisia kehityskulkuja, vaan urapolut polveilevat edestakaisin ja niitä voi olla useita rinnakkain tai lomittain.

Polveilevan urapolun alkupäässä, opintojen ja työelämän välisessä sumearajaisessa siirtymävaiheessa olevat nuoret ammattilaiset tarvitsevat paljon tietoa ja neuvoja etenemisensä tueksi. Juuri tällaisen tiedon ja asiantuntijaneuvojen kerääminen oli PIRSSIn asiantuntijatyöpajan keskeinen tavoite. Työpaja toteutettiin palvelumuotoilun ajatusmalleihin perustuvana ryhmätyöskentelynä, joka rakentui kuvitteellisten opiskelijapersoonien varaan. Asiantuntijoista ja opiskelijoista kootut ryhmät kiersivät ratkomassa eri alojen opiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviä kysymyksiä: pohdittavia asioita olivat esimerkiksi ulkomailla työskentely ja yrittäminen, sosiaaliturva, apurahojen hakeminen, työ- ja palkkaneuvottelut sekä henkinen jaksaminen. Työpajan lopuksi eri ryhmien vastauksista koottiin yhteenvedot, joista käytiin vielä yhteistä keskustelua.

Työpajasta saatiin erittäin paljon hyödyllistä ja innostavaa aineistoa, jota käytetään PIRSSI-hankkeessa luotavan toimintamallin kehittämisessä. Kuvitteellisille opiskelijapersoonille eri tilanteisiin ja kysymyksiin annettuja neuvoja esitellään myöhemmin lähemmin myös PIRSSIn blogissa .

 

Teksti: Miia Santalahti, Tampereen yliopisto

Kuvat ja video: Henniina Ylitalo, TAMK