Julkaisut

Hankkeen tuloksista kirjoitetaan ammatillisia ja tieteellisiä artikkeleita. Artikkelit ovat saatavilla julkaisijan julkaisupolitiikan mukaisesti. Artikkeleita voi tiedustella kirjoittajilta.

Aiemmat taustajulkaisut

Ammatilliset artikkelit

Blogit

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

 • Cajander, N., Reiman, A., Tappura, S. (2023). Occupational Safety and Health and Temporary Agency Work in Multiemployer Restaurants. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation.
  • TIIVISTELMÄ: Työturvallisuus ja terveys yhteisten työpaikkojen vuokratyössä. Nykyinen työturvallisuus- ja työterveyskirjallisuus vaatii sosioteknisiä, organisaatiotason lähestymistapoja, jotka lisäävät ymmärrystä riittämättömän työturvallisuuden taustalla olevista syistä epätyypillisissä työsuhteissa, jotka liittyvät heikompaan työ- ja sosiaaliturvaan verrattuna perinteisiin muotoihin. Tämä tutkimus keskittyi vuokratyöhön, joka on keskeinen epätyypillisen työn muoto. Tavoitteena oli tarkastella työturvallisuus- ja terveyskysymyksiä (TTT) vuokratyössä monen työnantajan ravintolatyökontekstissa ja keskustella asioista vuokratyöntekijän, käyttäjäyrityksen ja henkilöstöpalveluyrityksen näkökulmasta. Laadullisella sisältöanalyysimenetelmällä tarkasteltiin aineistoa, joka saatiin puolistrukturoiduista haastatteluista (n=20) vuokratyöntekijöiden, ravintolapäälliköiden ja henkilöstöpalveluyrityksien, eläkevakuuttajan ja ammattiliiton edustajilta. Tämän laadullisen analyysin viitekehyksenä käytettiin tasapainoisen työn järjestelmäteoriaa (Balanced Work Systems-theory).Vuokratyössä tunnistettiin olevan useita TTT-riskejä ja vaaroja. Lisäksi TTT-johtamisen monimutkaisuus korostui tässä vuokratyöntekijän, käyttäjäyrityksen ja henkilöstöpalveluyrityksen välisessä kolmiomaisessa työsuhteessa. Tämä tutkimus paljastaa työterveyteen liittyviä ongelmia vuokratyössä. Ravintolat ovat henkilöstöpalveluyrityksistä erillisiä toimijoita, joten yhteisen työturvallisuusjohtamisprosessin luominen ja noudattaminen ei ole yksinkertaista.
 • Cajander, N., Reiman, A., Kärkkäinen, R., Yli-Kahri, K. (2022) Corporate Social Responsibility in Temporary Agency Work: A Study of Restaurant Work in Finland. Employ Respons Rights Journal.
  • TIIVISTELMÄ: Yritysten sosiaalinen vastuu vuokratyössä: Tutkimus ravintolatyöstä Suomessa. Vuokratyön käyttöönotto ravintolatyöympäristössä voi perustua eri näkökulmista tarkasteltuna todelliseen tarpeeseen tai sisältää kyseenalaisia motiiveja. Osittain tämä selittyy vuokratyösuhteen monimutkaisuudesta, mikä on tärkeää huomioida keskusteltaessa vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnista, työoloista, vastuista sekä työturvallisuudesta ja -terveydestä, lisäksi vuokratyö tuo merkittäviä haasteita ravintoloiden henkilöstöhallinnolle.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yritysten yhteiskuntavastuuta (CSR) vuokratyössä (TAW) pienten ravinoloiden kontekstissa ja pohtia, millaisia ​​haasteita ja mahdollisuuksia voidaan tunnistaa. Aihetta käsitellään vuokratyöntekijöiden, henkilöstöpalveluyritysten ja vuokratyön käyttäjäyritysten eli ravintoloiden näkökulmasta. Lisäksi näkemystä aiheeseen toivat ammattiliitto ja eläkevakuutusyhtiö. Tämän ilmiön uuden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun käytettiin tutkimuksen viitekehyksenä PDR-mallia. Tuloksina todetaan, että nykyisiä säännöksiä ja linjauksia on tarkistettava, jotta voidaan varmistaa, että vastuullisuuden periaatteet täyttyvät työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Tällaiset toimet edellyttävät kaikkien vuokratyön toimijoiden, eli henkilöstöpalveluyrityksien, käyttäjäyritysten ja työntekijöiden edustajien yhteistyötä, jota tietysti monimutkaistavat kaikki toimijoiden väliset valtasuhteet kuin myös vuokratyön osapuolten erilainen suhtautuminen vastuullisuuden haasteisiin.
 • Mattila, S., Tappura, S., Karttunen, E.  (2022). Promoting Occupational Safety, Health, and Well-Being in SME Manufacturing Companies. In: Pedro Arezes and Anne Garcia (eds) Safety Management and Human Factors. AHFE (2022) International Conference. AHFE Open Access, vol 64. AHFE International, USA.
  • TIIVISTELMÄ: Työturvallisuuden, -terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä Neljässä teollisuusalan pk-yrityksessä tutkittiin ja kehitettiin työturvallisuutta-, terveyttä ja hyvinvointia yrityskohtaisissa kehittämisprosesseissa. Prosessi koostui kyselystä, haastatteluista ja työpajasta, joihin osallistui sekä työntekijöitä että työnantajan edustajia. Osallistujat pitivät hyvää työyhteisöä ja toisiltaan saamaansa tukea tärkeimpinä voimavaroina työssään. Asioita, joita osallistujien mielestä pitäisi kehittää, ovat työasennot ja -liikkeet, työpaikan lämpöolot, viestintä, kiire sekä siisteys ja järjestys. Jokaisen yrityksen on hyvä johdon ja työntekijöiden yhteistyönä selvittää oman yrityksen kehittämistarpeet ja sille sopivat kehittämistoimenpiteet.
 • Mattila, S., Ylikahri, K., Rekola, L., Cajander, N., Kärkkäinen, R., Tappura, S.  (2022). Strengths and Development Needs in Temporary Agency Work: Temporary Work Agency Managers’ Perspective. In: Waldemar Karwowski, Tareq Ahram, Mario Milicevic, Darko Etinger and Krunoslav Zubrinic (eds) Human Systems Engineering and Design (IHSED2021): Future Trends and Applications. AHFE (2021) International Conference. AHFE Open Access, vol 21. AHFE International, USA.
 • Mattila, S., Kinnari, I., Tappura, S., Lehto, M. (2021). Promoting Occupational Safety, Health, and Well-Being in Emergency Medical Services. In: Arezes, P.M., Boring, R.L. (eds) Advances in Safety Management and Human Performance. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 262. Springer, Cham.
  • TIIVISTELMÄ: Ensihoidon työturvallisuuden, -terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Artikkeli esittelee Kestävä Keikkatyö -hankkeen yritysprosessin ensihoitoyrityksessä. Merkittävimmät työturvallisuuden, -terveyden ja hyvinvoinnin kuormitustekijät olivat ergonomia, fyysinen kuormitus ja väkivallan uhka. Tärkeimmät voimavaratekijät olivat yhteisöllisyys, hyvä työilmapiiri ja tuki työkavereilta ja johdolta. Työpajassa kehittämiskohteiksi valittiin vastuun ottaminen, tiedonkulku, työvälineet, perehdytys ja omatoiminen ohjeiden kertaaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa pk-yrityksissä ja terveydenhuollon organisaatioissa.