Julkaisut

Hankkeen tuloksista kirjoitetaan ammatillisia ja tieteellisiä artikkeleita. Artikkelit ovat saatavilla julkaisijan julkaisupolitiikan mukaisesti. Artikkeleita voi tiedustella kirjoittajilta.

Aiemmat taustajulkaisut

Blogit

Ammatilliset artikkelit

Tieteelliset artikkelit

  • Cajander, N., Reiman, A., Tappura, S. (accepted for publication) Occupational Safety and Health and Temporary Agency Work in Multiemployer Restaurants. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation
  • Cajander, N., Reiman, A., Kärkkäinen, R., Yli-Kahri, K. (2022) Corporate Social Responsibility in Temporary Agency Work: A Study of Restaurant Work in Finland. Employ Respons Rights Journal.
  • Mattila, S., Tappura, S., Karttunen, E.  (2022). Promoting Occupational Safety, Health, and Well-Being in SME Manufacturing Companies. In: Pedro Arezes and Anne Garcia (eds) Safety Management and Human Factors. AHFE (2022) International Conference. AHFE Open Access, vol 64. AHFE International, USA.
    • TIIVISTELMÄ: Työturvallisuuden, -terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä Neljässä teollisuusalan pk-yrityksessä tutkittiin ja kehitettiin työturvallisuutta-, terveyttä ja hyvinvointia yrityskohtaisissa kehittämisprosesseissa. Prosessi koostui kyselystä, haastatteluista ja työpajasta, joihin osallistui sekä työntekijöitä että työnantajan edustajia. Osallistujat pitivät hyvää työyhteisöä ja toisiltaan saamaansa tukea tärkeimpinä voimavaroina työssään. Asioita, joita osallistujien mielestä pitäisi kehittää, ovat työasennot ja -liikkeet, työpaikan lämpöolot, viestintä, kiire sekä siisteys ja järjestys. Jokaisen yrityksen on hyvä johdon ja työntekijöiden yhteistyönä selvittää oman yrityksen kehittämistarpeet ja sille sopivat kehittämistoimenpiteet.
  • Mattila, S., Ylikahri, K., Rekola, L., Cajander, N., Kärkkäinen, R., Tappura, S.  (2022). Strengths and Development Needs in Temporary Agency Work: Temporary Work Agency Managers’ Perspective. In: Waldemar Karwowski, Tareq Ahram, Mario Milicevic, Darko Etinger and Krunoslav Zubrinic (eds) Human Systems Engineering and Design (IHSED2021): Future Trends and Applications. AHFE (2021) International Conference. AHFE Open Access, vol 21. AHFE International, USA.
  • Mattila, S., Kinnari, I., Tappura, S., Lehto, M. (2021). Promoting Occupational Safety, Health, and Well-Being in Emergency Medical Services. In: Arezes, P.M., Boring, R.L. (eds) Advances in Safety Management and Human Performance. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 262. Springer, Cham.
    • TIIVISTELMÄ: Ensihoidon työturvallisuuden, -terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Artikkeli esittelee Kestävä Keikkatyö -hankkeen yritysprosessin ensihoitoyrityksessä. Merkittävimmät työturvallisuuden, -terveyden ja hyvinvoinnin kuormitustekijät olivat ergonomia, fyysinen kuormitus ja väkivallan uhka. Tärkeimmät voimavaratekijät olivat yhteisöllisyys, hyvä työilmapiiri ja tuki työkavereilta ja johdolta. Työpajassa kehittämiskohteiksi valittiin vastuun ottaminen, tiedonkulku, työvälineet, perehdytys ja omatoiminen ohjeiden kertaaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa pk-yrityksissä ja terveydenhuollon organisaatioissa.