Tutkimustiedote

Tyylitelty kuva violetinsävyisestä koronaviruksesta abstraktilla taustalla.

Kestävä aivoterveys -hankkeen kyselytutkimuksen tutkimustiedote

Kestävä aivoterveys -hanke

Kutsumme sinut osallistumaan kyselytutkimukseen, mikä toteutetaan osana Kestävä aivoterveys –kehityshanketta, joka käynnistyi keväällä 2020. Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa maaliskuussa 2020 alkaneen koronapandemia mahdollisista vaikutuksista opettajien työhyvinvointiin ja aivoterveyteen. Kyselyyn kutsutaan osallistumaan Tampereen kaupungin ala- ja yläkoulun opettajat.

Kestävä aivoterveys –kehityshanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Opettajien työhyvinvointia edistävässä osahankkeessa ovat osatoteuttajina mukana myös Tampereen korkeakoulusäätiö, PSHP:n Tampereen yliopistollisen sairaalan  käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Kestävä aivoterveys –kehityshanke päättyy elokuussa 2023.

Osahankkeen kulku ja tavoitteet

Voit osallistua tutkimukseen vastaamalla tähän sähköiseen kyselyyn 26.2.2021 mennessä. Keräämme kyselyllä tietoa maaliskuussa 2020 alkaneen koronapandemian mahdollisista vaikutuksista opettajien työhyvinvointiin ja aivoterveyteen.  Tämän jälkeen kehitämme yhdessä hankkeeseen kutsuttujen koulujen henkilöstön kanssa informaatio- ja kognitiivisen ergonomian osaamista sekä eettisen kuormittuneisuuden hallinnan ja itsensä johtamisen taitoja.

Lisäksi Tampereen kaupungin opettajille ja rehtoreille järjestetään kehittämistilaisuus, jossa yhteiskehitetään keinoja ja käytäntöjä aivokuormituksen vähentämiseen ja hallintaan sekä voimavarojen lisäämiseen koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. Tampereen kaupungin koordinaattorin kanssa sovitaan tarkemmin osallistujaryhmistä.

On mahdollista, että tähän kyselyyn vastaamisesta ei ole sinulle suoranaista hyötyä. Kyselyn tulokset toimivat lähtökohtana tämän osahankkeen kehittämistoiminnalle, joka kohdistuu opettajien työhyvinvoinnin edistämiseen ja kuormittuneisuuden hallintaan. Hankkeessa tunnistetaan kuormittumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään työhyvinvointia ja aivoterveyttä edistäviä toimintatapoja ja työkaluja.

Kyselylomake sisältää kysymyksiä taustatiedoista sekä strukturoituja ja omin sanoin vastattavia avoimia kysymyksiä, joihin voit vastata omista kokemuksista ja tuntemuksista vapaasti kirjoittaen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 30 minuuttia ja sinun tulee vastata kaikkiin kysymyksiin kerralla.

Hankkeen kyselyihin ja mittauksiin sekä kehittämistilaisuuksiin osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja maksutonta.

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus

Käsittelemme hankkeessa kerättyjä välttämättömiä henkilötietoja luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan Kestävä aivoterveys -hankkeessa eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Tutkimustulokset julkaistaan ryhmätasolla eikä yksittäisen osallistujan tunnistaminen ole mahdollista tuloksia raportoivissa julkaisuissa ja selvityksissä. Tutkimuksessa kerätty aineisto arkistoidaan anonymisoituna data-arkistoon mahdollista myöhempää hyödyntämistä varten. 

Osallistujana sinulla on oikeus saada tietoa keräämistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelystä; mihin henkilötietoja on käytetty, kenelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista. Kuvaamme henkilötietojen käsittelyn hanketta varten laaditussa tietosuojailmoituksessa.

Tuloksista tiedottaminen

Keskeiset tulokset esitellään Tampereen kaupungin vastuuhenkilöille. Lisäksi tulokset esitellään laajalle yleisölle opettajia, rehtoreita ja muita keskeisiä toimijoita valtakunnallisessa webinaarissa. Valtakunnalliseen webinaariin tehdään tietoiskuja aivoterveyden teemoista erityisesti kohderyhmän koronapoikkeustilanteeseen liittyen. Webinaarissa lanseerataan myös sähköinen, vuorovaikutteinen ideakanava, jossa opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat voivat käydä kertomassa kokemuksistaan ja jakamassa hyviä käytäntöjä.  

Lisäksi Tampereen kaupungin opettajille ja rehtoreille järjestetään kehittämistilaisuus, jossa yhteiskehitetään keinoja ja käytäntöjä aivokuormituksen vähentämiseen ja hallintaan sekä voimavarojen lisäämiseen koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. Sinulle tiedotetaan tilaisuudesta myöhemmin ajankohdan varmistuttua.

Järjestämme myös hankkeen loppuwebinaarin, jossa hyödynnetään, levitetään ja käytetään tästä koronaprojektista saatuja tuloksia sekä muista lähteistä hankittua uutta tietoa liittyen työn äkillisiin muutostilanteisiin, aivokuormitukseen ja työhyvinvointiin koronaepidemian aikana. 

Lisätiedot ja yhteystiedot

Annamme mielellämme lisätietoja, otathan yhteyttä.

Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen sinulla on mahdollisuus esittää sähköpostilla tai puhelimitse kysymyksiä tutkimuksesta. Kyselyyn vastaaminen tulkitaan tietoon perustuvaksi suostumukseksi osallistumisesta.

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta.

Projektipäällikkö
Mirva Kolonen                                                                                                         
Tampereen ammattikorkeakoulu
mirva.kolonen@tuni.fi
Puh. 050 4057 806

 

Projektikoordinaattori
Kirsi Toljamo
Tampereen ammattikorkeakoulu
kirsi.toljamo@tuni.fi
050 3052 719