Tietosuojailmoitus

Tyylitelty kuva violetinsävyisestä koronaviruksesta abstraktilla taustalla.

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 1.9.2020, EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14.
Päivitetty 25.5.2021

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Kestävä aivoterveys -hanke, koronalisäosuus
☒Kertatutkimus
☐Seurantatutkimus
Tutkimuksen kestoaika: 15.11.2020-31.8.2023
Henkilötietojen käsittelyaika: 15.11.2020-31.12.2025

2. Rekisterinpitäjä (valitse yksi)

☒ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen ammattikorkeakouluun.
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Kuntokatu 3
33520 Tampere
Y-tunnus 1015428-1

☐ Kyseessä on opiskelijatutkimus (rekisterinpitäjä ei työsuhteessa Tampereen korkeakoulusäätiöön), jolloin rekisterinpitäjä on opiskelija.
☐ Kyse on yhteisrekisteristä, ja rekisterinpitäjiä on useita. Yhteisrekisterinpitäjät:

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi : Mirva Kolonen
Osoite : Kuntokatu 3, Tampere
Puhelinnumero: 0504057806
Sähköpostiosoite : mirva.kolonen@tuni.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@tuni.fi

Osoite: Kuntokatu 3, Tampere
Puhelinnumero : 0504057806
Sähköpostiosoite : mirva.kolonen@tuni.fi

5. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimukset suorittaa Kestävä aivoterveys -hankkeen tutkimusryhmä

6. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Tutkimusaineisto sisältää henkilötietoja, jotka sisältävät kokemuksia työhön liittyvästä kuormittuneisuudesta ja hyvinvoinnista sekä elämäntavoista. Suoria tunnistetietoja ei kerätä ja aineistoon ei yhdistetä muita tietoja.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään suoraan osallistujilta sähköisellä kyselyllä tai kehittämistilaisuudessa keskusteluissa. Kehittämistilaisuuden keskusteluosiot tallennetaan.

8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän tietosuojailmoitus koskee koronalisäosuutta, joka on osa Kestävä aivoterveys -hanketta. Koronatilanteen vaikutukset huomioidaan myös laajemmassa hankekokonaisuudessa ja koronaosion tavoitteet integroituvat alkuperäiseen isompaan aivoterveyshanke -kokonaisuuteen ja tulevat osin jatkumaan koko hankkeen keston ajan.

Hankkeessa paneudutaan nykyisen työelämän haasteellisiin olosuhteisiin ja kehitetään toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden ja työhyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseen. Hanke kohdistuu erityisesti kognitiiviseen-, informaatio- ja affektiiviseen ergonomiaan sekä itsensä johtamiseen. Lisäksi tunnistetaan eettiseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään työvälineitä näiden kuormitustekijöiden käsittelemiseksi. Koronaosiossa tavoitteena on kartoittaa koronatilanteen vaikutuksia opettajien työhyvinvointiin ja aivoterveyteen.

Koronaosiossa keskitytään koronapoikkeusajan vaikutuksiin Tampereen kaupungin opettajien työhyvinvointiin ja aivoterveyteen. Koronaosiossa osatavoitteet ovat samat kuin alkuperäisessä hankkeessa:

 1. Kartoitetaan kohderyhmän työhyvinvoinnin tilaa ja kokemaa stressiä
 2. Tehostetaan työorganisaatioiden osaamista informaatio- ja kognitiivisen ergonomian osa-alueilla
 3. Voimistetaan työntekijän kykyä johtaa omaa toimintaansa
 4. Edistetään työorganisaatioiden osaamista työn eettisten kuormitustekijöiden käsittelemiseksi
 5. Kehitetään aivoterveyttä edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja työvälineitä, jotka ovat sovellettavissa sekä yksilö- että työyhteisötasolla

Hankkeen koronaosiossa selvitetään laaja-alaisesti koronatilanteen vaikutuksia peruskoulun opettajien työhyvinvointiin ja aivoterveyteen informaatioergonomian, kognitiivisen ergonomian, affektiivisen ergonomian, itsensä johtamisen ja työelämän eettisen kuormituksen alueilla. Lisäksi pyritään tunnistamaan opettajien voimavaratekijät sekä kuormitusta lisäävät ja uupumiselle altistavat tekijät koronatilanteen aikana.

Koronaosiossa lisätään työntekijöiden, työnantajien ja laajemmin koko yhteiskunnan tasolla tietoisuutta koronatilanteen aiheuttamasta aivokuormituksesta ja hyvistä käytännöistä kuormituksen vähentämiseen sekä hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistämiseen. Hankkeen koronaosiosta saatua tietoa ja tuotettuja toimintatapasuosituksia ja ohjeistuksia levitetään valtakunnallisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:
☐ Tutkittavan suostumus
Suostumuksen voi peruuttaa rekisterinpitäjälle osoitetulla kirjallisella pyynnöllä.
☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Säädökset: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
☐   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

Mikä oikeutettu etu on kyseessä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
☐ Muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

10. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
☐ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:
☐  Rotu tai etninen alkuperä
☐  Poliittiset mielipiteet
☐  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
☐  Ammattiliiton jäsenyys
☐  Geneettiset tiedot
☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
☐  Terveystiedot
☐  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:
☒ Ei
☐ Kyllä

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

☐ Rekisteröidyn suostumus
☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

11. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Tampereen ammattikorkeakoulu koordinoi Kestävä aivoterveys -hanketta ja vastaa hankkeessa keräämänsä tutkimusaineiston hallinnasta sen elinkaaren aikana aineistonhallintasuunnitelman mukaisesti. Aineistojen keräämiseen osallistuu myös Tampereen yliopisto.

Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan alla olevalle yhteyshenkilölle: Projektikoordinaattori, Kirsi Toljamo, kirsi.toljamo@tuni.fi, 050 3052719

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

☐ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.
☒ Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei siirretä Kestävä aivoterveys -hankkeen tutkimusryhmän ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:
☒ Lukitussa tilassa
☒ Lukitussa kaapissa
☐ Muuten, miten: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):
☒ käyttäjätunnus
☒ salasana
☐ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
☐ kulunvalvonta
☒ muu, mikä: kirjanpito käsittelytoimista

Suorien tunnistetietojen käsittely:
☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☐ Aineisto on pseudonymisoitu
☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Suoria tunnistetietoja ei kerätä Kestävä aivoterveys –hankkeen koronaosiossa.

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
☒ tiedonsiirron salaus: Tiedonsiirtoa tehdään ainoastaan salatussa verkossa.
☒ tiedoston salaus: Luottamuksellista tietoa sisältävät tiedostot suojataan salasanalla.
☐ muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään
☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja
☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

Kestävä aivoterveys -hankkeen anonymisoitu kyselyaineisto arkistoidaan aikaisintaan 5 vuoden kuluttua hankkeen päättymisen jälkeen Tietoarkistoon. Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.