Neljäs vaihe (kyselytutkimus)

Kuvituskuva

Hankkeeseen oli alun alkaen suunniteltu kolme osiota. Niistä jokainen kattoi yhden terveydenhuollon sektorin. Näiden osioiden toteuttamisen aikana kasvoi mielenkiinto sektorien välistä yhteistyötä kohtaan. Lopulta päädyttiin siihen, että olisi hankkeen aihepiirin sekä yleisen aiheen tuntemuksen kannalta hyvä tarkastella yhteistyötä laajemmalti kuin pelkillä kohdepaikkakunnilla.

Pohdinnan lopputulemana päätettiin toteuttaa niin sanottu ”Laajennusosio”, jossa Tampereen yliopisto yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa toteuttaa kyselyn hyvinvointialueilla perusterveydenhuoltojen ja työterveyshuoltojen henkilökunnalle. Pihlajalinna ei osallistu tähän kokonaisuuteen, eikä tästä osiosta saatujen tulosten analysoimiseen. Kyselyssä ei myöskään kerätä työnantajaa koskevia tietoja.

Laajennusosion olennaisin elementti on työikäisten potilaiden kanssa työskentelevälle perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon henkilökunnalle lähetettävä kysely. Kyselyssä selvitetään henkilökunnan näkemyksiä työkyvystä ja sen tunnistamisesta, sektorien välistä yhteistyötä työkyvyn tukeen liittyvissä asioissa sekä KANTA-palvelun käyttöä. Kysely toteutetaan hyvinvointialueilla kevään 2023 aikana. Vastaava kysely toteutettiin keväällä 2022 Pirkanmaalla, ennen hyvinvointialueiden aloittamista. Pirkanmaalla kyselytutkimukseen liittyi myös myös haastattelututkimusosio. Alla havainnollistava kaavakuva kyselyn rakenteesta.

Kyselyn rakennekuva, kerrottu tekstissä

Kysely alkaa taustatiedoilla, joiden jälkeen osallistuja siirtyy vastaamaan työ- ja toimintakykyyn liittyviin väittämiin. Näiden yhteisten osioiden jälkeen kysely ohjaa vastaajan joko työterveyshuoltoa tai perusterveydenhuoltoa koskeviin kysymyksiin vastaajan työskentelysektorin mukaisesti. Kysymykset ovat sisällöltään sekä vastausvaihtoehdoiltaan identtiset, mutta sanamuodot eroavat sen osalta pyydetäänkö niissä vastaajaa arvioimaan työterveyshuoltoa vai perusterveydenhuoltoa. Näin selvitetään, miten eri sektoreilla työskentelevien näkemykset eroavat toisistaan. Viimeisen varsinainen tiedonkeruuosion kyselyssä muodostavat KANTA-palvelua koskevat kysymykset ja väittämät, joka on jälleen yhteinen molemmille vastaajaryhmille.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä koskien tämän osion toteuttamista, niin ole rohkeasti yhteydessä Tampereen yliopiston hankeryhmään. Tavoitat meidät alla olevista sähköpostiosoitteista.

 

Anna Siukola

Projektipäällikkö

anna.siukola@tuni.fi

 

Lauri Vähätalo

Projektitutkija

lauri.vahatalo@tuni.fi

 

Hanna Nurmi

Projektiassistentti

hanna.r.nurmi@tuni.fi