Kolmas vaihe (työterveyshuolto)

Kuvituskuva

Näin teemme!

Hankkeen kolmannessa vaiheessa huomio ja kehitystyö kohdistuu työterveyshuollon työkyvyn tuen palveluiden oikea-aikaisuuteen sekä laatuun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeen toimesta arvioidaan Pihlajalinnassa käyttöön otettavan sairauslomien seurantatyökalun vaikutuksia työkyvyn tuen palveluiden kohdentumiseen.

Case-manager -työkalu

Arvioitavana oleva uusi potilastietojärjestelmään liitettävä case manager -työkalu näkyy Pihlajalinnan tiimien arjessa siten, että tiimit saavat muistutuksen tai herätteen potilaasta, kun tällä tulee täyteen 30 sairauspoissaolopäivää tai muu ennalta määritelty raja-arvo. Herätteen lisäksi hoitohenkilökunta näkee uuden ohjelmiston myötä potilaalle jo aikaisemmin suunnitellut työkyvyn tuen toimenpiteet ja niiden toteutumisen. Tavoitteena on helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja tehdä työkyvyn tuen prosessia aikaisempaa näkyvämmäksi sekä laadukkaammaksi.

Oletamme, että vaivaton herätekäytäntö sekä yksinkertaistettu työkyvyn tuen toimenpiteiden seuranta edistävät työkyvyn tuen palveluiden oikea-aikaisuutta sekä tiedon kulkua potilaan tilanteesta työterveyshuollon palvelun tuottajalla. Samalla vähennetään potilaiden unohdetuksi tulemisen riskiä. Uudistus ei siis hyödytä ainoastaan hoitohenkilökuntaa, vaan takaa myös potilaille aikaisempaa johdonmukaisemman hoitoketjun.

Haastattelututkimus

Työkalun käyttöön ottamisen jälkeen selvitämme haastattelututkimuksella, miten potilaat kokevat tehostetun potilasohjauksen sekä mitkä tekijät ovat heille työkyvyn tuen palveluissa olennaisia. Lisäksi heiltä kysytään kokemuksista eri terveydenhuollon sektoreiden palveluiden käytöstä. Haastattelun tutkimusjoukko koostuu henkilöistä, joiden sairauslomapäivien kertymä on yli 60 päivää viimeisen 12 kuukauden aikana, jolloin työkyvyn tuen palveluiden suunnittelu tulee ajankohtaiseksi.

Koulutuksen vaikutusten seuranta

Näiden vaiheiden lisäksi, osiossa luodaan koulutuksellinen vertailuasetelma eri paikkakuntien välille, tarjoamalla kolmen paikkakunnan Pihlajalinnan työterveyshuollon yleislääkäreille lisäkoulutusta tunnistaa potilailla työkyvyn tuen tarve sekä suunnitella tuen tarvetta vastaavia työkyvyn tuen palveluita. Tampereen yliopisto selvittää, lisääkö koulutus koulutuspaikkakunnilla potilaille suunniteltuja työkyvyn tuen palveluita ja siihen liittyviä ohjauksia. Näin selvitetään lisääkö koulutus henkilökunnan alttiutta hyödyntää työkyvyn tuen palveluita.

Mistä ollaan kiinnostuneita?

Tampereen yliopisto arvio tämän osion toteutuksessa muun muassa seuraavia asioita:

  • Miten uusi case manager -työkalu vaikuttaa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyspäivien määrään ja työkyvyn tuen palveluiden kohdentumiseen?
  • Miten potilaat kokevat työkyvyn tuen palvelut ja niihin ohjautumisen?
  • Voidaanko koulutuksella vaikuttaa työterveyshuollon palveluihin ohjaamiseen ja varhaiseen työkyvyn tuen tunnistamiseen?

Alla olevassa kuvassa on esitetty työterveyshuollon osion toteutus kaaviona. Sama tieto on kuvattu yllä tekstissä.

 

Kaavio kuva tekstissä esitestystä tiedosta.