Tutkimuksesta tukea työpaikkojen riskienarviointiin

Tampereen yliopiston RiskiOnni-tutkimushankkeen tulosten mukaan riskienarvioinnin onnistumiseen vaikuttavat riskinarviointiryhmän kokoonpano ja toiminta, resurssit ja valmistautuminen sekä yksilöiden asenteet, kokemus ja tietämys. Toteutunutta riskienarvioinnin prosessia tarkastelemalla voi selvittää riskienarvioinnin laadukkuutta ja onnistumista.

Työpaikan haitta- ja vaaratekijöiden selvittäminen, tunnistaminen ja arviointi kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin. Tällä hetkellä yrityksissä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa siitä, millaista riskienarviointiosaaminen todella on ja onko riskienarviointi tarkoituksenmukaista. Riskejä jää tunnistamatta ja hallitsematta riskienarvioinnin osaamisen, prosessien ja työvälineiden rajoitusten takia.

– Vaarojen ja haittojen tunnistamiseen ja riskien arvioimiseen varataan suomalaisessa työelämässä paljon aikaa. Siksi onkin tärkeää, että tehty työ johtaa osuviin työn turvallisuutta parantaviin tuloksiin, riskienhallinnan ja turvallisuustekniikan professori Jouni Kivistö-Rahnasto toteaa.

Tampereen yliopiston Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista (RiskiOnni) -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin tapoja tukea työpaikoilla työturvallisuuden riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista.

Arvioimalla riskienarvioinnin onnistumista saadaan tietoa sen rajoitteista ja voidaan kehittää sitä vastaamaan entistä paremmin työpaikan tarpeita. Tällöin riskejä pystytään tunnistamaan, poistamaan ja pienentämään resurssitehokkaasti. Riskienarviointia kehittämällä työpaikat voivat vähentää työtapaturmia ja parantaa työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä, mikä parantaa myös työpaikkojen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tukee työntekijöiden työkyvyn säilymistä.

– Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää tietoa ja työvälineitä työturvallisuuden riskienarvioinnin kehittämiseen osaamisen tukemisen ja onnistumisen arvioinnin näkökulmista, hankkeen projektipäällikkö, yliopistotutkija Sari Tappura kertoo.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä erilaisilla työpaikoilla. Lisäksi hankkeen tuloksia käytetään 1990-luvulla kehitetyn Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan päivittämisessä. Työkirja on käytössä monilla suomalaisilla työpaikoilla, joten sen kautta hankkeen tuloksia voidaan levittää laajasti suomalaiseen työelämään.

RiskiOnni-hankkeen loppuraportti sekä muu hankkeessa kehitetty materiaali julkaistaan 7.11.2022 pidettävässä seminaarissa.

 


Tiedote julkaistiin Tampereen yliopiston (linkki Tuni) ja STT infon (linkki STT) sivuilla 10.10.2022.