TIETOSUOJAILMOITUS

TIETOSUOJAILMOITUS

 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 

Tutkimuksen nimi: Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä

☒Kertatutkimus

☐Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: 2021-2023

Henkilötietojen käsittelyaika: 2022-2023 tai kunnes hankkeessa tehtävät julkaisut ovat valmistuneet.

 1. Rekisterinpitäjä  

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

 1. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi Riikka Korkiamäki

Osoite Tampereen yliopiston Porin yksikkö, PL 181, 28101 Pori

Puhelinnumero 0504336299

Sähköpostiosoite riikka.korkiamaki@tuni.fi

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

dpo@tuni.fi 

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja 

Ks. kohta 3.

 1. Tutkimuksen suorittajat 

Tampereen yliopisto: Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki, Tutijatohtori Tarja Vierula, Tutkija Saara Saukkola, Tutkija Johanna Hedman, Tutkimusapulainen Nina Vanhatalo, vuonna 2022 palkattava tutkija

Savonia ammattikorkeakoulu: Yliopettaja Pirjo Turunen, Lehtori Auli Pohjolainen, Lehtori Tuija Pakarinen

SOS-Lapsikylä: Kehittämispäällikkö Elina Stenvall

Turun ammattikorkeakoulu: Yliopettaja Eeva Timonen-Kallio, Lehtori Niina Vuoristoto

Tutkimusryhmään mahdollisesti myöhemmin tutkimuksen aikana liittyvät jäsenet sekä esimerkiksi tieteellisen opinnäytetyön tekijät.

 1. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Tutkimus saattaa sisältää henkilötietojen käsittelyä. Tutkittavan saamassa tutkimustiedotteessa on kuvattu, millaisia henkilötietoja hänen kohdallaan käsitellään. Mahdolliset henkilötietoryhmät ovat:

Nimi tai nimimerkki, ikä, sukupuoli, työpaikka, asuinpaikka, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), tutkittavan ääni (mahdolliset nauhoitukset), muut mahdolliset tutkittavan pyytämättä antamat tiedot kuten tietoa perhesuhteista ja koulutuksesta.

Ks. myös kohta 11

 1. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötiedot kysytään suoraan tutkittavilta itseltään.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään Hyvää jälkeä -tutkimuksessa. Kyseessä on tieteellinen tutkimus, jossa tarkastellaan lastensuojelun jälkihuoltoa nuorten, ammattilaisten ja järjestelmän näkökulmista.

Suoria henkilötietoja (kuten nimi ja yhteystiedot) tarvitaan joidenkin toteutusten osalta yhteydenpidossa tutkittaviin.

Tutkittavan antamat epäsuorat henkilötiedot muodostavat osan tutkimusaineistoa, jonka perusteella tutkimustulokset syntyvät.

Joidenkin toteutusten osalta henkilötietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen limittyvään jälkihuollon kehittämistyöhön.

Tutkittava saavat tutkimustiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin, mitä henkilötietoja hänestä kerätään sekä miten ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot) 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja, mikäli tutkittava kertoo niistä oma-aloitteisesti:

Rotu tai etninen alkuperä, Poliittiset mielipiteet, Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, Ammattiliiton jäsenyys, Terveystiedot, Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa ei käsitellä rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja.

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t 

Rekisteröidyn suostumus

 1. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  

Tutkimuksen aineisto on yhteiskäytössä tutkimusta toteuttavissa organisaatioissa työskentelevien tutkimusryhmän jäsenten kesken (ks. Tutkimuksen suorittajat, kohta 6).

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Suoria henkilötietoja (nimi, yhteystiedot) ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Epäsuoria henkilötietoja (tutkittavan kertoma sisältö) saatetaan luovuttaa litterointipalvelun (ääninauhan muuttaminen tekstitiedostoksi) suorittavalle taholle.

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 1. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen: Lukitussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet): Käyttäjätunnus, salasana ja kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

Suorien tunnistetietojen käsittely: Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tietojen suojaus tietojen siirroissa: Tiedostot siirretään salatulla verkkoyhteydellä.

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Tutkimusrekisteri hävitetään tai arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja. Mikäli tutkittava peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta, hänen siihen mennessä antamiaan tietoja voidaan käyttää tutkimuksessa, ellei tutkittava kiellä tätä kertomalla asiasta tutkijalle. Tutkittavan saamassa tutkimustiedotteessa kerrotaan, mikäli häntä koskevia henkilötietoja arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja tutkittavan erikseen antamalla suostumuksella. Arkiston pitäjänä toimii Tietoarkisto.

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

 • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

 • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus

 • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.