Esittely

Hyvää jälkeä -hanke (1.9.2021-31.12.2023) on Tampereen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja SOS-Lapsikylän yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu on mukana hankkeen kehittämisosiossa.

Hankkeen tietosuojailmoitus

Tausta

Hankkeessa tutkitaan yhtä keskeistä nuorisoikäisiin kohdistuvaa sosiaalityön tukimuotoa eli sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren jälkihuoltoa. Jälkihuollon tutkiminen on ajankohtaista ja tarpeellista erityisesti viimeaikaisen jälkihuoltoa koskevan lainsäädännöllisen muutoksen sekä uudistuvan palvelurakennejärjestelmän vuoksi.

Jälkihuoltoon kohdistuva aiempi tieteellinen tutkimus on huomattavan vähäistä, mutta tilastolliset indikaattorit antavat viitteitä siitä, että kansainvälisesti verrattuna varsin kattava suomalainen jälkihuoltojärjestelmä sisältää kokemukselliseen vaikuttavuuteen liittyviä kehittämistarpeita.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ymmärtää itsenäistymistä ja aikuistumista tukevaan jälkihuoltoon osallistuvien nuorten ja ammattilaisten jälkihuoltokokemukseen vaikuttavia mekanismeja sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Hanke jakautuu kolmeen osatehtävään:

  1. jälkihuollon nykytilan kartoittaminen
  2. hyvän jälkihuollon edellytysten ymmärtäminen nuorten ja ammattilaisten kokemusten ja eletyn arjen näkökulmasta jälkihuoltosiirtymän eri vaiheissa
  3. hyvää jälkihuoltoa tukevan yhteistyökäytännön kehittämisen valmisteleminen.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena osallistumme valtakunnallisesti kattavan tietopohjan rakentamiseen jälkihuollon organisatorisesta ja kokemuksellisesta tilasta viimeaikaisten uudistusten jälkeen ja aikana. Kartoitus tuottaa tietoa lakimuutoksen seurauksista sekä siitä, miten jälkihuoltoa on kunnissa ja hyvinvointialueilla ajateltu organisoitavan.

Hankkeessa luodaan syvällistä ymmärrystä jälkihuollosta nuorten ja ammattilaisten elettynä arkikokemuksena. Jälkihuollon ymmärtäminen vaiheittaisena mutta ei-lineaarisena siirtymänä tuottaa haavoittavissa tilanteissa elävien nuorten aikuistumisesta ja sen tukemisen mahdollisuuksista tietoa, joka ylittää perinteisen ikäkategoria- ja sektoripohjaisen tutkimuksen.

Hanke osallistuu teoreettismetodologiseen keskusteluun nuorten osallistumisesta ja toimijuudesta tutkimuksessa ja kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään nuorten ehdoilla toteutuvia osallistavia  tutkimusmenetelmiä, jossa nuoret ja ammattilaiset toteuttavat tutkimusta tutkijoiden kanssa.

Tieteellisen vaikuttavuuden ohella hankkeen tuloksena rakentuva ymmärrys jälkihuollon puitteista, käytännöistä ja eletystä kokemuksesta tuottaa välitöntä tietoa muutoksessa olevan kentän kehittämisen, johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi hankkeen lopussa suunniteltava jälkihuoltoa tilanneperustaisesti ohjaava vuorovaikutus- ja yhteistyökäytäntö on suoraan hyödynnettävissä jälkihuoltoa toteuttavissa ja siihen valmistavissa yhteisöissä.

Rahoittaja