Blogi: Tutkimusyhteistyötä onnistuneesti yhteistyönä

Monivärinen kukka.
Kuva: Unsplash

Hyvää jälkeä -tutkimushanke päättyy 31.12.2023. STM:n rahoittamassa hankkeessa on tutkittu, mitä on lastensuojelun hyvä jälkihuolto ja miten sitä voidaan vahvistaa ja edistää nuorten, ammattilaisten ja perhehoitajien näkökulmasta. Hankkeen päävetäjänä on toiminut Tampereen yliopisto yhteistyökumppaneinaan SOS-Lapsikylä, Savonia ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 17.11.2023 Tampereella.

Tutkimusta on tehty laajassa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Mukana ovat olleet mm. Satakunnan, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet, Pohjois-Savon ja Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköt sekä useat yksityisen ja järjestösektorin jälkihuollon toimijat.

Hankkeessa tehtyyn tutkimus- ja vaikuttamistyöhön voi perehtyä hankkeen nettisivuilla. Tulevat julkaisut kootaan myös sivustolle. Hankkeeseen liittyen on valmistunut jo useita amk- ja yamk- opinnäytetöitä sekä pro gradu -tutkielmia. Prosessissa on myös jälkihuoltoteemaan keskittyvä väitöskirja.

Hankeyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopiston välillä on vahvistanut tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia ja tärkeyttä asiantuntijoiden kouluttamisessa. Tasavertaisella ja dialogisella tutkijaryhmän yhteistyöllä on onnistuneesti edistetty hankkeen tavoitteita ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lämminhenkinen ja ammatillisesti kehittävä yhteistyö antaa hyvät jatkomahdollisuudet yhteistyön tekemiselle jatkossakin.

Erityisen antoisia ovat olleet tutkijaryhmän yhteiset tapaamiset läpi hankeajan. Niissä syvennyttiin avoimesti keskustellen mm. tutkimuksen eettisiin kysymyksiin, teoreettisen kehyksen ymmärtämiseen, tutkimusmenetelmällisten ratkaisujen pohdintaan, aineiston analyysiin ja loppuvaiheessa tutkimustulosten kiteyttämiseen ja tiedottamiseen.

Ammattikorkeakoulun toimijana saimme hankkeen kautta valtavan pääoman laadullisen tutkimuksen osaamisen vahvistamiseen ja päivittämiseen. Tämä osaaminen antaa varmuutta sosiaalialan amk- ja yamk-opinnäytetöiden ohjaamiseen.

Hankkeen aikana kokeilimme myös ryhmämuotoista opinnäytetöiden ohjausta, ja siitä saadut kokemukset olivat rohkaisevia. Ryhmämuotoiseen opinnäytetyöohjaukseen osallistui opiskelijoita useasta eri opiskelijaryhmästä (sosionomi amk, sosionomi yamk, kuntoutuksen yamk ja hyvinvointikoordinaattori yamk-ryhmät). Hanke mahdollisti verkostoitumisen myös eri yliopistojen kanssa. Yhteistyössä työstettiin artikkelipohjaista lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöhön liittyvää oppikirjaa, jonka on määrä ilmestyä keväällä 2024.

Hankkeen teoreettisena perustana ollutta tunnussuhdeteoriaa voidaan hyödyntää sosiaalialan amk- ja yamk-opetuksessa laajasti. Teoriaa onkin jo pohdittu useaan otteeseen esimerkiksi Varhaisen tuen asiantuntija yamk-ryhmän sekä amk-tutkinto-ohjelman lastensuojelun opintojaksoilla. Jatkossa tunnustussuhdeteoria voisi olla yhtenä teoreettisena lähestymistapana sosiaalialan koulutuksessa myös opetussuunnitelmaan kirjattuna.

Hyvää jälkeä -hankkeen loppuseminaari pidettiin 17.11.2023 Tampereella. Seminaarissa käytiin tutkijoiden, työelämän ja kokemusasiantuntijoiden välistä vuoropuhelua.

Kirjoittajat:

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Tuija Pakarinen, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Auli Pohjolainen, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu