Arjessa persoonallisuustestit ymmärretään usein välineinä, jotka vain kuvaavat ihmisten persoonallisuutta. Testiväitteet ja testiproseduurit eivät välttämättä kuitenkaan vain kuvaa yksilöitä, vaan voivat samalla tuottaa sukupuoleen, ikään, luokkaan, etnisyyteen, ruumiilliseen toimintakykyyn ja seksuaalisuuteen liittyviä erontekoja ja merkityksiä.

Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa on nelivuotinen tutkimushanke, joka tarkastelee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta persoonallisuustestejä ja testaamista työelämässä. Lähestymme persoonallisuustestejä kulttuurisina teksteinä sekä vuorovaikutuksen muotoina ja käytänteinä, joita analysoimme erilaisten laadullisten aineistojen ja lähestymistapojen avulla. Kysymme tutkimuksessa, minkälaisia kokemuksia, sosiaalisia suhteita, vallan ja vastarinnan käytäntöjä, vuorovaikutuksen muotoja, arvoja ja historiallisia merkitysten jäänteitä testeihin liittyy.

Tutkimushankkeessa tarkastelemme, miten testit asettuvat osaksi nykyistä työelämää. Nykyisin työntekijöiltä edellytetään jatkuvaa itsen työstämistä, arviointia ja kehittämistä. Erilaiset testistandardit ja lomakkeet, ohjaus- ja arviointikeskustelut toimivatkin tässä prosessissa yksilöiden järjestämisen ja itseymmärryksen välineinä.

Tutkimushanke on alkanut elokuussa 2020 ja päättyy heinäkuussa 2024. Tutkimusprojektia rahoittaa Koneen säätiö ja tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksessa.

Hankkeen tavoitteet

  • jäljittää testeihin historiallisesti rakentuneita merkityksiä
  • analysoida ja kuvata, miten testaamisen proseduurit ja teknologiat vaikuttavat testin lopputulokseen
  • lisätä tietoa siitä, miten persoonallisuustestit muokkaavat ihmisten itseymmärrystä ja jäsentävät, selittävät ja ohjaavat elämänkulkua
  • tuottaa uusia metodologisia välineitä, joiden avulla analysoida persoonallisuustestejä kulttuurisina teksteinä ja tilanteisena vuorovaikutuksena
  • osallistua julkiseen keskusteluun testaamisen merkityksestä osana työelämää ja politiikkaa
  • tuottaa testaavien tahojen kanssa uusia tapoja ymmärtää henkilöarviointia
  • rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallista ja kansainvälistä tutkimusverkostoa, joka analysoi testistandardeja ja -käytänteitä

Hankkeen yhteystiedot

Testaamisen sosiologia -tutkimushanke
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Linna 5109
Kalevantie 5
33014 Tampereen yliopisto

Sähköposti: [sähköpostiosoite piilotettu]

Ajankohtaista