Tulokset

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja ja esitelmiä tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Artikkelit tieteellisissä vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä:

Liinamo, Sara & Peteri, Virve (2021) Persoonallisuustestauksen ristiriitaiset ideaalisubjektit. Kulttuurintutkimus 38:2–3, 3–18. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100290

Opinnäytetyöt:

Ahonen, Aura (2022) Asiantuntijoiden työllistettävyyden osatekijät. Työnhakijoiden tuottamat kuvaukset itsestään työhaastatteluissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/137702

Anttila, Miia (2022) Työllistettävyyden rakentuminen asiantuntijoiden työhaastatteluissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hörkkö, Maaret (2022) Odotuksia oppikokemuksista. Tarkastelussa epäonnistumisesta keskusteleminen rekrytointihaastattelussa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Liinamo, Sara (2021) Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130420

Rokkonen, Tuija (2022) “Hyvää tyyppiä” rakentamassa. Ideaalityöntekijäkuvan rakentuminen rekrytointihaastattelussa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.