Tulevaisuustyöskentely

”Meidän tulisi kaikkien olla kiinnostuneita tulevaisuudesta,
sillä joudumme viettämään loppuelämämme siellä.”
– C.F. Kettering

Tämän tulevaisuustyöskentelymateriaalin tarkoitus on rikastaa ja edistää maakunnissa sekä kunnissa käytävää keskustelua maakuntauudistukseen liittyvästä kehittämisestä. Materiaali on suunnattu esimerkiksi kuntien ja maakuntaorganisaatioiden toimijoille. Työskentelymateriaali on tuotettu osana KAITSE- ja KAITSE-EP hankeparia pohjautuen tutkimustyössä työstettyyn empiiriseen aineistoon.

Tulevaisuustyöskentelyyn liittyvää materiaalia on tarkoitus kehittää edelleen saadun palautteen perusteella. Palautteen antamiseksi voitte lähestyä meitä esimerkiksi sähköpostilla. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KENELLE JA MIKSI?

Maakunta- ja SOTE-uudistus olisi toteutuessaan ollut historiallisen suuri hallinnonuudistus. Se olisi vaikuttanut monien organisaatioiden toimintaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Muutos olisi tietysti suurin niille organisaatioille, joiden toiminnot ja henkilöstö kokonaisuudessaan tai osittain olisivat siirtyneet mahdollisesti muodostettaviin maakuntiin. Se on myös tunnistettu jo hyvän aikaa sitten, että maakunta- ja SOTE-uudistus olisi  toteutuessaan muuttanut kuntien roolia merkittävästi.

Vaikka tätä hallinnonuudistusta ei viety maaliin vaalikaudella 2015-2019, on selvää, että uudistamisen ja kehittämisen tarve ei ole kadonnut mihinkään. Lopullinen kokonaisuus kehittyy oletettavasti tulevien vaalikausien aikana sekä toimeenpanon tuottamien teknisten korjausten että laajempien poliittisten rukkausten tuloksena. Lisäksi on huomattava, että hallinnonuudistusta ei tehdä suinkaan tyhjiössä, vaan ulkoinen toimintaympäristö on myöskin jatkuvassa muutoksessa. Onko kaikkiin näihin muutoksiin mahdollista varautua? Miten?

Muutoksiin varautuminen edellyttää tulevaisuussuuntautunutta ajattelua ja kykyä analysoida erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota sellaisten tulevaisuuksien pohtimiseen, jotka haastavat itsestäänselvyyksiä ja avartavat olemassaolevia näkemyksiä. Tulevaisuusajattelussa tärkeintä ei ole ”ennustaa” oikein, vaan luoda pohjaa mahdollisimman viisaalle omalle toiminnalle juuri tässä hetkessä.

Näiden tarpeiden vuoksi olemme laatineet tulevaisuustyöskentelymateriaalin, jota toivomme mahdollisimman monen maakunnallisen ja kunnallisen toimijan hyödyntävän. Tulevaisuustyöskentelyn tarkoitus on rikastaa ja edistää maakunnissa ja kunnissa käytävää keskustelua erityisesti maakuntauudistukseen liittyvästä kehittämisestä. Tulevaisuustyöskentelyn materiaali pohjautuu KAITSE- ja KAITSE-EP –hankeparin aiemmissa vaiheissa kerättyyn ja analysoituun empiiriseen aineistoon. Materiaali pitää sisällään ryhmätyönä tehtävän tulevaisuustyöskentelyn ohjeistuksen, viisi vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa alue- ja paikallishallinnon tilasta vuonna 2030 sekä tulevaisuusajattelua ohjaavia kysymyksiä. Lisämateriaalina ovat nk. tulevaisuustaulukot, joiden pohjalta vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat on luotu.

KUINKA ALKUUN? OHJEET PÄHKINÄNKUORESSA

Tuottamiamme tulevaisuusaineistoja voi hyödyntää monin tavoin. Seuraavassa yksinkertaiset ohjeet, joilla organisaationne tulevaisuustyöskentely pääsee ainakin hyvään alkuun.

Työskentelyllä on hyvä olla fasilitoija, eli henkilö, joka pitää työskentelyn langat käsissään. Hän ohjaa työskentelyä ja huolehtii, että kaikilla on oikeat materiaalit käytössään. Tulevaisuustyöskentelyyn kannattaa varata aikaa noin 2-3 tuntia. Lisäksi fasilitoijan on syytä perehtyä materiaaliin etukäteen ja  valmistella työskentelyä etukäteen.

Aloitus

  1. Muodostakaa 3-6 hengen pienryhmiä. Työskennellä voi toki pareittainkin, mutta kolmas henkilö ryhmässä tuo keskusteluun lisää ulottuvuuksia ja näkökulmia.
  2. Tutustukaa fasilitoijan johdolla vaihtoehtoisiin tulevaisuuskuviin ja jakakaa työstettävät tulevaisuuskuvat pienryhmien kesken siten, että jokaisella ryhmällä on oma tulevaisuuskuva käsiteltävänään. Valitkaa työstettäviksi mielestänne kiinnostavimmat tulevaisuuskuvat.
  3. Jos haluatte käsitellä pienryhmien lukumäärää useamman tulevaisuuskuvan, voitte jakaa kullekin pienryhmälle useamman tulevaisuuskuvan tai käsitellä ”ylimääräiset” tulevaisuuskuvat yhteiskeskusteluna. Mikäli pienryhmiä on enemmän kuin viisi, voi useampi ryhmä työstää samaa tulevaisuuskuvaa.

Pienryhmätyöskentely

  1. Perehtykää ryhmänne tulevaisuuskuvaan tarkemmin.
  2. Tulevaisuusmuistelkaa: Millainen kehityskulku johti annettuun tulevaisuuskuvaan? Hyödyntäkää tulevaisuus taulukon muuttujien tarjoamia näkökulmia. Täyttäkää ajatuksenne vastauslomakkeeseen!
  3. Pohtikaa tulevaisuuskuvan todennäköisyyttä, toivottavuutta sekä omia toimianne suhteessa siihen.
  4. Valitkaa lopuksi joukostanne esittelijä ja valmistautukaa esittelemään pienryhmänne tuotokset koko joukolle. Pyrkikää esityksessänne kertomuksellisuuteen ts. kuvailemaan, miten tulevaisuuskuvan kuvaamaan asiaintilaan on päädytty.

Yhteenveto ja keskustelu

  1. Pienryhmäpohdintojen jakaminen: Jokainen pienryhmä esittelee oman kertomuksensa kehityspolusta tulevaisuuskuvan ja nykyhetken välillä, jonka jälkeen kunkin tulevaisuuskuvan osalta käydään yhteistä keskustelua. Millaisia ajatuksia tulevaisuuskuva herättää?
  2. Loppuyhteenveto keskustellen: Pohtikaa ja keskustelkaa tulevaisuuskuvien merkitystä oman organisaationne näkökulmasta. Millaisiin tulevaisuuskuviin varaudumme? Mihin asioihin pyrimme vaikuttamaan tulevaisuuden toteutumisessa? Kuinka toimimme käytännössä? Huolehtikaa siitä, että keskustelun päähuomiot kirjataan ylös!

 

Tulevaisuustyöskentelymateriaalit

 

Suosittelemme tulostamaan materiaalit väritulosteina parhaimman työskentelykokemuksen mahdollistamiseksi, koska materiaalit on värikoodattu eri teemojen mukaisesti.