Tutkimus

KAITSE- ja KAITSE-EP -hankkeet käynnistyivät erillisinä tutkimushankkeina syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana.

Erillisinä aloittaneet, sinällään samansuuntaiset hankkeet yhdistettiin esiselvitysvaiheen jälkeen toiminnallisesti yhdeksi hankepariksi tutkimuksellisten synergiaetujen vahvistamiseksi. Tutkimushankkeiden toteutus on suunniteltu alusta asti siten, että toiminnalla pyritään tukemaan sellaisten ajattelu- ja toimintatapojen muodostumista, jotka tukevat kasvavien kaupunkiseutujen elinvoimaa ja kehittämiskapasiteettia jatkossa. Tähän pyritään tutkimukseen ja kehittämiseen painottuvien osioiden vuorottelulla prosessin kuluessa. Kokonaisuudessaan tutkimus toteutetaan kahtena tutkimuskierroksena, joissa käytännön tutkimustyö, osallistavat työpajat, hanketta sparraavan professoriryhmän työskentely sekä tuloksia esittelevät tilaisuudet vuorottelevat.

Hankeparin ensimmäinen tutkimuskierros päättyi vuoden 2017 joulukuussa. Ensimmäisen tutkimuskierroksen aikana julkaistiin kaksi tutkimusraporttia. Helmikuussa 2017 julkaistussa esiselvitysraportissa (Hajota, kokoa ja hallitse) luotiin yleiskuva siitä, miten maakuntauudistus ja siihen läheisesti liittyvä kasvupalvelu-uudistus ymmärretään ja miten uudistuksia tulkitaan tutkimuskohteena olevien Tampereen ja Turun kaupunkiseutujen keskeisten toimijoiden näkökulmasta. Seinäjoen kaupunkiseutujen osalta sama tarkastelu toteutettiin ja raportoitiin tutkimuksen paikallisille sidosryhmille erillisenä kokonaisuutena. Marraskuussa 2017 julkaistussa väliraportissa (Legitimiteetti, arvot ja kapasiteetti) pyrittiin vastamaan kysymykseen, mitkä asiat nähdään tulevan maakunta- ja SOTE‑mallin kannalta keskeisinä rajapintoina ja millaisia ovat eri tasojen vastuut ja tehtävät.

Hankeparin toinen tutkimuskierros käynnistyi vuoden 2018 alusta. Tässä vaiheessa on tunnistettu tulevaisuustyöskentelyn avulla maakuntien ja kaupunkiseutujen mahdollisia kehityspolkuja maakuntauudistuksen jälkeisessä, merkittävästi muuttuvassa toimintaympäristössä. Alue- ja paikallishallinnon kehittyminen ja kehittäminen jatkuu myös maakunta- ja SOTE-uudistuksen jälkeen, joten tulevaisuusperspektiivi tarjoaa lisäarvoa sekä käytännön kehittämistyöhön että tutkimukseen. Toisen tutkimuskierroksen tuloksista raportoidaan osana artikkelikokoelmana keväällä 2019 julkaistavaa hankeparin loppuraporttia