Malleja ja materiaaleja perustaitojen kehittämiseen

Taito-ohjelman hankkeet ovat tuottaneet vuosien 2015 ja 2021 välissä malleja ja materiaaleja tukemaan aikuisten perustaitojen parantamista. Niitä on poimittu tälle sivulle auttamaan kaikkia perustaitojen kehittämisestä kiinnostuneita. Tutustu myös TAIKOJA II:n tuottamaan selvitykseen hankkeiden tuloksista (2019)!

(Löydät TAIKOJA II:n uutiskirjeet ja koulutuksissa vierailleiden asiantuntijoiden esitysmateriaaleja omalta sivultaan.)

Mallit ja materiaalit on jaettu seitsemään teemaan:

Huom.! Alla olevat linkit johtavat hankkeiden omille verkkosivuille.

Testit

Digitesti – testaa IT-taitosi

Digiperustaitojen testi tehtiin Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeessa (2017 – 2020).

ICT-taitojen sparrausmalli

Sparrausmallin vaiheisiin sisältyy ICT-taitoja mittaava testi alkutason ja opitun testaamiseksi, verkkokurssit tietoturvasta ja tiedonhausta sekä itseopiskelumateriaalia perusdigitaidoista. Malli kehitettiin Työelämän ICT-taidot kaupan alalla -hankkeessa (2015 – 2017).

Perustaitojen lähtötason testit

Eri perustaitojen osaamista kartoittavia testejä kehitettiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Perustaitotesti

Testin tarkoituksena on osoittaa käytännössä, mistä perustaidoista on kyse ja herättää aiheesta keskustelua. Se koostuu 12 vaihtuvasta kysymyksestä, joihin vastaamalla saa välittömän palautteen omista taidoistaan. Lopuksi omaa tulostaan voi verrata muiden saamiin tuloksiin. Testi luotiin TAIKOJA-koordinaatiohankkeessa, ja siitä kehitettiin uusi versio TAIKOJA II -koordinaatiohankkeessa (2018 – 2021).

Uudet oppimisen välineet ja ympäristöt

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Kirjasto sisältää oppimateriaalia mm. perustaitoihin, opiskelijan itsearviointiin ja itsensäjohtamiseen ja suomi toisena kielenä -opetukseen. Materiaali on tuotettu Taitava Opva -hankkeessa (2018–2020).

HeadAI-sovellus älypuhelimeen (Youtube-video)

HeadAI sisältää matikkabotin matematiikan perustaitojen ja kielenhuoltobotin äidinkielen harjoitteluun. Sovelluksen voi ladata maksutta Play-kaupasta tai App Storesta, latausohjeet löytyvät videolta. Sovellus luotiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

ICT-taitojen sparrausmalli

Sparrausmalli sisältää testit osaamisen alkutason ja opitun testaamiseksi, verkkokurssit tietoturvasta ja tiedonhausta sekä itseopiskelumateriaalia perusdigitaidoista. Malli luotiin Työelämän ICT-taidot kaupan alalla -hankkeessa (2015 – 2017).

Laske ja pakene -pakohuonepeli

Pakohuonepelissä tarvitaan matematiikan taitoja. Idea ja materiaali kehitettiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Numerotaitoja ViLLe-oppimisjärjestelmässä

Materiaaliin on koostettu ja muokattu Turun yliopiston ViLLE-oppimisjärjestelmän peruskoulun matematiikan materiaalista numerotaitoja harjaannuttavaa materiaalia. Materiaali on tuotettu Taitava Opva -hankkeessa (2018–2020).

Oppimisen olohuone – tukea aikuisen oppimiseen

”Oppimisen olohuone” on perustaitojen kehittämisen ohjausprosessi aikuisten erilaisten oppijoiden tueksi. Opaskirjassa neuvotaan, miten Oppimisen olohuone -mallia käytetään. Materiaali on tuotettu Taitotuunaajat-hankkeessa (2016–2019).

OPVA-opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Moodle-kurssille on koottu oppimateriaali opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen (OPVA) toteuttamiseen. Kurssi on tuotettu Taitava Opva -hankkeessa (2018–2020).

Osaamiskirja perusdigitaitojen opiskeluun

Osaamiskirjan tavoitteena on antaa perustietoa, joka helpottaa digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöä. Osaamiskirja toimii myös digiohjauksen tukimateriaalina tai lukemistona, joka jaetaan valmennuksiin osallistuville. Materiaali tuotettiin InPromptu – tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018 – 2021).

Sähköisen vuorovaikutuksen opas

Opas johdattaa vuorovaikutukseen verkossa, sen pelisääntöihin ja välineisiin. Materiaali tutustuttaa erilaisiin vuorovaikutteisiin verkkopalveluihin, kuten sähköpostiin ja pikaviestimiin. Materiaali on tuotettu Verkko voittaa välimatkat – VVV -hankkeessa (2019 – 2021).

Työ sujuvaksi -tietopankki

Verkkomateriaali koostaa tietoa työelämässä näkyvistä perustaitopuutteista ja oppimisvaikeuksista sekä ideoita pulmien ratkomiseksi. Materiaali on tarkoitettu sekä työntekijälle että työnantajalle. Tietopankin koosti Oppi-Va – Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hanke (2017 – 2019).

Tukeminen ja silloittaminen

Ammattisuomea logistiikka-alalle: linja-autonkuljettaja (pdf-tiedosto)

Suomen kieltä opettelevalle tarkoitettu oheismateriaali linja-autonkuljettan ammattia varten luotiin TAHTI – Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen -hankkeessa. (2018–2020)

Digiaskeleet – tieto- ja viestintätekniikka osaksi aikuisten maahanmuuttajien opetusta (pdf-tiedosto)

Julkaisu sisältää ison joukon opetusmateriaalia aikuisten maahanmuuttajien digitaitojen parantamiseksi: ideoita oppitunnin rakenteeksi ja sisällöksi, tehtäviä, vinkkejä digityökaluista, sanastoja ym. Digiaskeleet tuotettiin OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -hankkeessa (2015 – 2018).

Kestävän kehityksen edistäminen

Kestävän kehityksen verkkokurssi tukee samalla opiskelijan perustaitoja. Materiaalia voi käyttää myös itseopiskeluun. Se kehitettiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Kielitietoinen hygieniapassimateriaali

Kokkien opintoihin integroidun luku- ja kirjoitustaidon vahvistamisen oppimateriaalit tuotettiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Lukulux-käsikirja

Lukulux tarjoaa tietoa lukutaidosta sekä käytännön ohjeita niille, jotka ovat aikeissa tarttua nuorten aikuisten lukemattomuuden haasteeseen. Käsikirja on rakennettu kirjastoammattilaisten kanssa. Sen tarkoitus on auttaa yleisiä kirjastoja tavoittamaan, kohtaamaan ja tukemaan niitä nuoria aikuisia, joille lukeminen on haastavaa. Lukulux-käsikirja tuotettiin Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa (2018–2021).

Mysteeripeli – perustaitopeli (pdf-tiedosto)

Ongelmanratkaisupeli opetusalan henkilöstölle. Tehtävänä on selvittää opinnoista pudonneen opiskelijan mysteeri. Peli on tuotettu Noheva-hankkeessa (2016–2018).

Noheva lähihoitaja – luku- ja kirjoitustaitoa vahvistaen

Lähihoitajan opintoihin integroidun luku- ja kirjoitustaidon vahvistamisen oppimateriaalit tuotettiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Osallisena verkossa: maahanmuuttajan linkkikokoelma

Linkkejä hyödyllisiin suomalaisiin verkkosivustoihin ja -palveluihin erityisesti maahan muuttaneille. Linkkikokoelma kerättiin OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -hankkessa (2015 – 2018).

Osallisena verkossa: opettajan linkkikokoelma

Linkkejä lisätiedon lähteille ja hyödyllisiin sovelluksiin opettajille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien digiperustaitojen ja suomi toisena kielenä -opetuksen parissa. Linkkikokoelma kerättiin OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -hankkessa (2015 – 2018).

Osallisena verkossa: suomen kielen verkkomateriaaleja

Linkkejä erilaisiin suomen kielen opiskeluun innostaviin materiaaleihin suomea toisena kielenä opettaville. Linkkikokoelma kerättiin OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -hankkessa (2015 – 2018).

Rakennusalan selkeäkieliset oppimateriaalit

Materiaalipaketti sisältää selkeäkielistä ja hahmottamista tukevaa materiaalia mm. maanrakennuksesta, perustustöistä ja mittaustöistä sekä pienoismallien käytöstä talonrakentamisen oppimisessa. Kokonaisuus laadittiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Rikostaustaisten tuki ja ohjaus

Sivusto koostuu artikkeleista, jotka käsittelevät vankien ja rikostaustaisten ihmisten opiskelun tuen tarpeita ja mahdollisuuksia. Lisäksi aihepiireittäin koottuja testejä, tehtäviä ja linkkivinkkejä. Sivusto tuotettiin Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Ohjauksen ja tuen polkuja oppilaitoksissa

Äidinkielen opetusmateriaalit

Opetusalan henkilöstölle laaditun ongelmanratkaisupelissä tehtävänä on selvittää opinnoista pudonneen opiskelijan mysteeri. Peli on rakennettu Noheva-hankkeessa (2016 – 2018).

Uudet pedagogiset ohjausmallit

Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä

Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmä tarjoaa valmiin mallin digitaitojen osaaminen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Osaamismerkistö sisältää viisiportaisen mallin digiosaamisen todentamiseen. Osaamismerkit on tarkoitettu opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi. Osaamismerkistö on tuotettu Osuvat taidot – kansallinen open badge -osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen -hankkeessa (2019–2021).

Kaikkien-malli

Kaikkien-malli on oppijalähtöinen koulutusmalli perustaitojen oppimiseen. Malli sisältää kouluttajan oppaan ja työkirjat ryhmien suunnitteluun. Malli on tuotettu Kansalaisen perustaidot -hankkeessa (2018–2020).

Perustaidot haltuun -koulutusmalli

Perustaidot haltuun -kurssi on suunnattu maahanmuuttajien opettajille, jotka tarvitsevat täydennyskoulutusta perustaidoista. Malli on suunnattu erityisesti oppilaitoksille ja koulutusorganisaatioille. Materiaali tuotettiin Perustaidot haltuun -hankkeessa (2017–2020).

Valmennukset

Digiohjauksen polulle -webinaarisarja

Webinaarien tallenteet ja esitysmateriaali johdattavat digiohjaukseen, sen suunnitteluun ja toimintaan ohjaustilanteissa. Webinaarisarja on tuotettu InPromptu – Tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018–2021).

Digiohjauksen suunnittelupohja

Suunnittelupohja auttaa digiohjaustilanteiden suunnittelua ja kirkastaa digiohjaajan omia tavoitteita. Materiaali on tuotettu InPromptu – Tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018–2021).

Digiohjaaja-valmennusmateriaali

Digiohjaaja-valmennuksien materiaali tarjoaa tietoa mm. etäkokoustyökaluista, tietokoneen hankinnasta, tekijänoikeuksista, yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä ja digitaitojen vertaisohjaamisesta. Materiaali on tuotettu InPromptu – Tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018–2021).

Digitaitojen oppimisympäristö sote-alan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Avoin oppimisympäristö (MOOC) digiperustaitojen sekä kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa tarvittavien digitaitojen (laitteiden ja palveluiden käytön) opiskeluun. Oppimisympäristö sisältää myös yhden moduulin verkko-oppimisen perusteista. Oppimisympäristö on tuotettu DigiTaito: Sote-ammattilainen – pysy digivauhdissa -hankkeessa (2019–2021).

Lunttilaput

Sanalistoja ja videoita arjen tilanteisiin suomen kieltä opiskeleville. Materiaali sopii itseopiskeluun ja opetustilanteisiin. Sisällöt rakennettiin Yhdessä taitaen -hankkeessa (2019 – 2021).

Menetelmiä ryhmävalmennukseen

Valikoimaan sisältyy mm. vuorovaikutukseen liittyviä harjoituksia. Materiaali luotiin Yhdessä taitaen -hankkeessa (2019 – 2021).

Menetelmiä yksilövalmennukseen

Menetelmät on kehitetty erityisesti nuorten toiminnanohjaukseen. Valikoimassa on mukana mm. Mun toive -harjoitus, jonka aikana ohjattava kirkastaa valmennukseen liittyviä tavoitteitaan. Materiaali laadittiin Yhdessä taitaen (2019–2021) -hankkeessa.

Osaan!-hankkeen materiaalipankki

Materiaalipankki sisältää opetusmateriaalia perustaitoihin, kotoutumiskoulutukseen, yhteiskuntaoppiin, ympäristö- ja luonnontietoon ja englannin kieleen. Materiaali on tuotettu Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin -hankkeessa (2018–2021).

Perusta-valmennusjakso

Ammatillista perustutkintoa opiskelevan ihmisen perustaitoja kohentava valmennusjakso sisältää testejä, harjoituksia, videoita ja verkkomuotoista tukea oppimisvaikeuksiin sekä lisämateriaalia pohdinnan ja keskustelun tueksi. Valmennus on käytettävissä Moodle-ympäristössä, ja se luotiin PERUSTA – Perustaidot hallussa -hankkeessa (2019 – 2021).

Ponnahduslauta – kohti yksilöllistä työhönvalmennusta

Kurssisuunnitelma sisältää kurssirungon lisäksi runsaasti linkkejä lisätiedon lähteille ja menetelmävinkkejä. Ponnahduslauta on työhönvalmennuksen kurssi, joka on suunnattu aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Se tuotettiin Yhdessä taitaen -hankkeessa (2019 – 2021).

PONNU-perustaitoharjoitukset

Materiaali sisältää kyselylomakkeita perustaitojen osaamisen alkutestaukseen sekä harjoituksia perustaitojen ohjaamisen ja valmentamisen tueksi. Harjoitukset luotiin PONNU-hankkeessa (2017 – 2020).

PONNU-perustaitovalmennus – ohjaajan käsikirja (pdf-tiedosto)

Käsikirja on suunnattu aikuisten perustaitojen parantamiseen keskittyvän ryhmän valmentajalle (ohjaajalle tai opettajalle). Se sisältää tietoa PONNU-perustaitovalmennuksen mallista ja materiaaleista sekä perustaidoista ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä yleisemmin. Malli ja käsikirja laadittiin PONNU-hankkeessa (2017 – 2020).

Sanastovideot työssä oppimisen tueksi

Laaja valikoima videoita, joiden avulla voi opiskella suomen sanastoa työssä oppimista varten erilaisissa työpaikoissa. Materiaali on tarkoitettu erityisesti suomen kieltä opiskeleville, ja se luotiin Yhdessä taitaen -hankkeessa (2019 – 2021).

Työelämän pelikäsi – Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville (pdf-tiedosto)

Oppikirja sisältää tietoa ja tehtäviä työelämän ja työnhaun perustaidoista ja käytännöistä. Materiaali on tuotettu Perusta – Perustaidot hallussa -hankkeessa (2019–2021).

Vertaisoppiminen ja tutorointi

Digitaitojen vertaisoppimisen malli

Verkkomateriaali sisältää kuvauksen digitaitojen vertaisopintoryhmän toiminnan vaiheista ja tarpeellisista materiaaleista: mm. taitojen osaamismäärittely ja kolme kyselyä digitaidoista opiskelun eri vaiheisiin. Lisäksi sivusto sisältää digitaitojen oppimateriaalia ryhmien käytettäväksi. Kokonaisuus on tuotettu Digipolku töihin -hankkeessa (2017–2019).

Etäohjauksen vinkkilista

Etäohjauksen vinkkilista kokoaa mm. etäohjauksen hyviä käytäntöjä, hyödyllisiä työkaluja ja teknologioita ja etäohjaukseen liittyvää tukimateriaalia. Vinkkilista on tuotettu InPromptu – Tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018–2021).

IT-niksit

Niksipaketti sisältää lyhyitä opasvideoita erilaisten tietokoneohjelmien käyttöön. Videot tuotettiin Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeessa (2017 – 2020).

Matikkakummit (linkki Youtubeen)

Matikkakummit perustuu vapaaehtoistoimintaan: matematiikkaa taitava aikuinen tukee nuorta opiskelijaa harjaannuttamaan perustaitojaan. Malli kehitettiin ja toiminta käynnistettiin Yhdessä taitaen -hankkeessa (2019 – 2021).

Työpajapohjia digitaalisen ohjauksen tueksi

Työpajapohjia voi hyödyntää yhdistyksen tai muun tahon digiohjauksessa. Työpajapohjat tarjoavat valmiin rungon ja esitysmateriaalin kahden tunnin mittaiseen digitaitojen lähi- tai etäopetuskertaan. Työpajapohjien teemat ovat Etäkokoukset verkossa, Verkkoturvan ABC, Tietosuojan ABC, Tietokoneen hankinta ja Yhdistyksen viestinnän kehittäminen. Työpajapohjat on tuotettu InPromptu – Tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018–2021).

Yhdistyksen huoltokirja

Yhdistyksen huoltokirja on pohja, johon kirjataan tieto yhdistyksen käyttämistä teknologioista. Yhdistyksen huoltokirjan avulla varmistetaan, että tieto on helposti saatavilla. Huoltokirjan on tarkoitus olla tietopankki, jota voi käyttää myös uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena. Kun kaikki noudattavat samoja työtapoja, on toiminta ja viestintä sujuvampaa. Huoltokirja on tuotettu InPromptu – Tukea digiosaamiseen -hankkeessa (2018–2021).

Hanketyön tukimateriaalit

TAIKOJA II on toiminut koordinaattorina Taito-ohjelman hankkeille ja tarjonnut koulutusta hankkeen projektipäälliköille ja muille toimijoille. Löydät TAIKOJA II:n uutiskirjeet ja koulutuksissa vierailleiden asiantuntijoiden esitysmateriaaleja omalta sivultaan.

Hankkeen itsearviointi

Hankkeen itsearvioinnin suunnitteluun laadittu materiaali esiteltiin Taito-hankkeiden verkostotapaamisessa 19.9.2019, jolloin sitä myös kokeiltiin työpajoissa.

Hankevierailu – vertaiskehittämisen menetelmä hanketoimijoille

Hankevierailun kuluessa vähintään kaksi hanketoimijaa tapaa ja keskustelee ennalta valmistautuneina jostakin yhteisesti valitusta hanketoiminnan osa-alueesta. Tavoitteena on oppia toinen toisiltaan, saada ja jakaa uusia ideoita. Hankevierailun materiaaleihin sisältyy menetelmän kuvaus (tämä kannattaa lukea ensimmäiseksi), ennakkotehtävä ja dokumentointilomake.

Hankevierailu-menetelmä kehitettiin TAIKOJA-koordinaatiohankkeen aikana. Se pohjautuu Marion Fieldsin Opintokeskus Siviksestä luoman Järjestövierailu-menetelmään.