SEGRA-tutkijoiden esitys Sosiaalityön tutkimuksen päivien 2023 työryhmässä 'Rakenteellisen sosiaalityön moninaisuus'

Riikka Perälän ja SEGRA-kollegojen esitys Helsingin yliopiston järjestämillä Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 16.-17.2.2023 pidettiin työryhmässä 10: rakenteellisen sosiaalityön moninaisuus.

Työryhmään lähetetyssä esityksessä Yksilön tukityöstä yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi? Asumissosiaalinen työ pitkäaikaisasunnottomuuden vastaisessa työssä esitettiin hankkeen alustavia tutkimustuloksia asumissosiaalisen työn kehittämiseen liittyen. Hankkeesta saatujen tulosten valossa asumissosiaalisen työn avulla pystytään tarjoamaan asunnottomuustaustaisille asukkaille erilaista käytännönläheistä tukea heidän asumiseensa liittyen ja työmuodot ovat kehittyneet viime vuosina varsinkin erilaisen hankerahoituksen turvin. Yhtenä toimivana työmuotona mainittiin haastatteluissa tuetun asumisen yksiköissä toteutettu matalakynnyksinen työtoiminta. Asumissosiaalista työtä vaarantavina rakenteellisina tekijöinä nousivat haastatteluissa esille työlle varatut liian vähäiset resurssit esimerkiksi tuetun asumisen palveluja koskevissa kilpailutuksissa, ja muutkin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän hankintakäytännöt, jotka tuottivat haastateltavien mielestä epäluottamusta eri asumissosiaalisen työn toimijoiden välille. Asumissosiaaliseen työhön kohdistuvana kehittämistoiveena haastatteluissa nostettiin esille mm. asumissosiaalista työtä tekevien eri tahojen lisääntynyt yhteistyö, jonka avulla voitaisiin vaikuttaa nykyistä paremmin kaupungin asunnottomuus- ja asuntopolitiikkaan varsinkin haavoittuvien ihmisryhmien osalta.