Tampereen yliopiston ja Y-säätiön osahankkeet

Tutkimuksen laadullista osakokonaisuutta toteutetaan Tampereen yliopistossa (SOC ja MAB) ja Y-Säätiössä. Kokonaisuudessa tarkastellaan suomalaisissa kasvukeskuksissa purettavista, myytävistä ja peruskorjattavista, vuokratasoltaan kohtuuhintaisista asuinrakennuksista pois muuttamaan joutuvien asukkaiden palvelutarpeita ja asumispolkuja tilanteessa, joissa muuton on tapahduttava usein puolen vuoden sisällä vuokrasopimuksen purkamisesta. Painetta tilanteeseen tuo ensinnäkin kasvukeskuksissa esiintyvä rakenteellinen puute pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen riittämisestä kaikille tarvitseville. Asunnottomuutta kokevien määrä on Suomessa suurin juuri kasvukeskuksissa. Tämän lisäksi oman haasteensa tutkimukseen tuo ajallinen yhteiskunnallinen tilanne, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on resurssiensa puolesta jo valmiiksi hyvin kuormittunut globaalin Covid-19 pandemian seurauksena, ja sen kyky vastata varsinkin kaikkein haastavimmissa asemassa olevien asiakkaiden tarpeisiin ja äkillisesti muuttuviin tilanteisiin saattaa olla heikentynyt.

Y-Säätiössä ja Tampereen yliopistossa toteutettavien osahankkeiden tutkimuskysymykset ja -metodologia ovat yhtenäiset. Tavoitteena on:

1) selvittää myytävissä/purettavissa/korjattavissa vuokratasoltaan kohtuuhintaisissa asuinrakennuksissa asuneiden ihmisten asumispolkuja ennen ja jälkeen ”pakotettua” muuttoa (involuntary displacement),

2) tutkia muuton yhteydessä esiin nousevia asumisen palvelutarpeita, kuinka asukkaiden osallisuus ja oikeudet toteutuvat muuton yhteydessä ja kuinka asukkaiden kuulumisen tunnetta (kotoutumista) uuteen asuinympäristöön tuetaan,

3) selvittää millaisen merkityksen uudet ja vanhat asuinyhteisöt saavat muutosprosessissa ja sen hallinnassa ja lopuksi

4) tarkastella sitä, millaisina kysymysten 1-3 kautta hahmottuvat muutosprosessit näyttäytyvät asumissosiaalisen työn kehyksestä.

Tutkimuskysymyksiä lähestytään monimenetelmäisesti erilaisten aineistotyyppien kautta, jotka ovat etnografinen havainnointi, asukas-, ja toimijahaastattelut, kiinteistöjen myyntiin/purkamiseen/korjaamiseen liittyvät julkiset asiakirjat, kiinteistöistä pois muuttavien aikaisemmat ja muutosprosessin myötä muuttuneet asumisstatustiedot ja sosiaalityön asiakaskertomukset.  Tavoitteena on tuottaa eri aineistoja yhdistelemällä mahdollisimman kattava ja kaikkien muutosprosessissa mukana olevien osapuolten näkökulmia tarkasteleva analyysi siitä, millaisia erilaisia intressejä ja haasteita sosiaalisesti tuettuun asumiseen liittyy suomalaisissa kasvukeskuksissa, miten ne vaikuttavat varsinkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin kaupungin asukkaisiin, ja mikä rooli ja vaikutus asumissosiaalisella työllä on tilanteessa asumiseen liittyvän segregaation ja muun yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lievittäjänä ja vähentäjänä.