Turun yliopiston osahanke

Tutkimuksen toinen osahanke pilotoi uudenlaista metodista tapaa tarkastella asunnottomuutta edeltäneitä asumis- ja palvelupolkuja pitkällä aikavälillä. Pilotti toteutetaan rajatusti yhdessä suomalaisessa suuressa kaupungissa, tarkastellen ja pohjustaen samalla mahdollisuuksia laajentaa asetelman hyödyntämistä myöhemmin useammassa kaupungissa ja toisenlaisissa kohderyhmissä. 

Osahankkeessa muodostetaan valtakunnallisia rekistereitä (digi- ja väestötietorekisteri, Kelan etuusrekisteri) sekä kohdekaupungin useita sosiaali-, terveys- ja koulutusrekistereitä yhdistävä pitkittäisaineisto kaupungissa asunnottomana vuosittaisen kansallisen asunnottomuustilaston mukaan olleista. Rekistereiden yhdistäminen tehdään yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden ja tietohallinnon sekä Sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan kanssa. Aineistoa valmistellaan vuoden 2022 aikana ja analyysejä tehdään vuoden 2023 aikana. 

Osahankkeen päätutkimuskysymys on, millaisia ovat asunnottomien asumis- ja palvelupolut eri ikävaiheissa ennen asunnottomuutta ja miten ne kytkeytyvät asumissosiaaliseen työhön. Aineistossa tarkastellaan asumispolkujen osalta mm. edeltävien asuntokuntien kokoja ja muotoja, perhemuotoja, avioliittoja ja avioeroja. Palvelupolkuja tarkastellaan laajasti taloudellisten etuuksien vastaanottamisen kestojen ja ajankohtien näkökulmasta (mm. asumis-, työttömyys-, sairaus- ja perhe-etuudet) sekä palvelujaksojen kestojen, ajankohtien, päällekkäisyyksien ja päättymisten näkökulmasta (mm. asumis-, päihde-, nuoriso-, vammais- ja työllisyyspalvelut sekä oppilashuollon, lastensuojelun ja psykiatrian palvelut).  

Analyyseissa tarkastellaan ensisijaisesti asunnottomien joukkoa ja sen sisäistä vaihtelua, mutta aineisto sisältää mahdollisuuden taustoittavaan vertailuasetelmaan kohdekaupungissa vastaavana aikana toimeentulotukiasiakkaina (ei-asunnottomina) olleiden kanssa. Sekä Suomessa että kansainvälisesti toistaiseksi ainutlaatuinen palvelupolkujen näin monipuolinen pitkittäinen kvantitatiivinen tarkastelu tuottaa sisältöä eri sektoreilla tehtävän asumissosiaalisen työn hahmottamiselle, määrittelylle ja tunnistamiselle.