Esittely

 

SEGRA-tutkimusryhmä (Jari Stenvall ja Päivikki Kuoppakangas puuttuvat kuvasta).

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla eli SEGRA-tutkimushanke (2021–2023) kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa. Tätä roolia lähestytään asumissosiaalisen työn kehyksessä.

Hankkeessa on kaksi toisiaan täydentävää osaa, jotka ovat asetelmaltaan ja metodologisesti erilaisia, mutta pohjimmiltaan samaa ilmiötä tutkivia. Ensimmäinen ja hankkeen laajempi, moniaineistoinen ja -metodinen osa keskittyy asumissosiaaliseen työhön kolmessa asuinyhteisöjen purkamis- ja peruskorjausprosessissa. Toisessa, metodisesti kvantitatiivisessa osassa kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia tapoja analysoida asunnottomuuteen johtavia asumispolkuja erityisesti palvelupolkujen näkökulmasta ja paikannetaan asumissosiaalisen työn roolia näillä poluilla. Molemmat osat käynnistyvät samanaikaisesti ja ovat hankkeen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi, vahvistaa ja lopulta mallintaa segregaation ja asunnottomuuden vastaista asumissosiaalista työtä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksen ensimmäisessä osassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisia ovat purettavista ja peruskorjattavista taloista pois muuttavien asukkaiden menneet, nykyiset ja tulevat asumispolut sekä muuttoihin liittyvät palvelutarpeet?
2. Millaisina asukkaiden osallisuus, oikeudet ja suhteellisen toimijuuden vahvistaminen toteutuvat muutosprosessissa, ja miten heidän kuulumistaan (kotoutumistaan) uuteen asuinympäristöön tuetaan?
3. Millaisen merkitykset vanhat ja uudet paikallisyhteisöt saavat muutosprosessissa ja sen hallinnassa?
4. Millaisina kysymysten 1–3 kautta hahmottuvat muutosprosessit näyttäytyvät asumissosiaalisen työn kehyksestä tarkasteltuina?

Toisessa osassa vastataan seuraavaan kysymykseen:
5. Millaisia ovat asunnottomien asumis- ja palvelupolut eri ikävaiheissa ennen asunnottomuutta ja miten ne kytkeytyvät asumissosiaaliseen työhön?

Toteuttajat

Hanke on konsortio, jota hallinnoidaan

  • Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (MARGI-tutkimusryhmä, sosiaalityön tutkinto-ohjelma).

Osatoteuttajia ovat

  • Y-Säätiö
  • Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos ja
  • Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB).

Rahoittajat

  • Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalityön tutkimuksen rahoitus.

Tutkimus sijoittuu laajasti SHL 60 c §:n nojalla rahoitetun yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen asetuksella määrätyille painoaloille 2021, mutta erityisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuvaan sekä ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimukseen.

SEGRA-hankkeen tietosuojailmoitus.