Mateas koulutti - ammattilaiset ja 3. sektorin toimijat

MATEAS-hankkeessa järjestettiin terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 3. sektorin toimijoille neljä Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutusta. Koulutusten aiheita olivat valtaetäisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus maahanmuuttaneiden kanssa sekä traumatisoituneiden ja kidutettujen maahanmuuttaneiden tunnistaminen ja hoitomahdollisuudet. Koulutusten monimuotoinen rakenne mahdollisti keskustelut kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä osallistujien oman asiantuntijuuden jakamisen.

Terveydenhuollon ammattilaisten, 3. sektorin toimijoiden ja maahanmuuttaneiden hyvä yhteistyö on onnistuneen terveydenhoidon ja asianmukaisen terveyspalveluiden käytön perusta. Suomalaiset terveyspalvelut voivat olla maahanmuuttaneille monimutkaisia ja järjestelmä täysin vieras. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa kohdatessaan maahan muuttaneita terveyspalveluiden eri sektoreilla. Onnistunut yhteistyö vaatii terveydenhuollon ammattilaisilta ja 3. sektorin toimijoilta tietotaitoa maahanmuuttaneiden kohtaamisesta ja maahanmuuttaneilta tietotaitoa terveyspalveluiden käytöstä.

Ammattilaisten ja 3. sektorin toimijoiden koulutuksen sisältö pohjautui tutkittuun tietoon ja työpajoissa kerättyyn kokemustietoon. MATEAS-hanke järjesti kolme työpajaa ennen koulutuksia: työpaja maahanmuuttaneille, ammattilaisille ja 3.sektorin toimijoille sekä yhteistyöpaja kaikille osapuolille. Työpajojen annin ja tieteellisten tutkimustulosten perusteella muodostettiin koulutuksen pääteemat. Pääteemoiksi nostettiin valtaetäisyys, kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot sekä traumatisoituneiden ja kidutettujen ihmisten tunnistaminen ja hoitomahdollisuudet terveydenhuollossa. Pääteemojen lisäksi koulutuksissa käsiteltiin maahanmuuttaneiden kielitaidon ja kulttuurin vaikutusta terveydenhuollon palveluihin.

Koulutukset järjestettiin neljän tunnin seminaareina, joissa oli luento-osuus ja pienryhmätyöskentely Learning Cafe -menetelmällä. Learning Cafessa käsiteltiin pääteemoja, ja menetelmä mahdollisti osallistujien asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntämisen. Keskustelut muiden osallistujien kanssa loivat tilaisuuden verkostoitua ja kuulla hyvistä toimintatavoista. Pienryhmätyöskentelyä edelsi teoriaosuus, missä luennoitiin tulkkaustoiminnan periaatteista. Kokemusasiantuntijat kertoivat kulttuurinsa vaikutuksista sukupuolirooleihin, perhekäsitykseen sekä terveyspalvelujen käyttöön.

Pienryhmätoiminnan tuotoksissa näkyi osallistujien asiantuntijuus ja motivaatio luoda onnistunutta yhteistyötä maahanmuuttaneiden kanssa. Valtaetäisyyden teemaan liitettiin vahvasti luottamus terveydenhuollon toimijoiden ja maahanmuuttaneiden välillä. Hoitotyön ammattiroolin tuoma valta ja maahanmuuttaneiden viranomaisten pelko olivat asioita, joiden ymmärtäminen helpotti vuorovaikutusta. Kohtaamis- ja vuorovaikutustaidoissa korostui kyky olla kaikissa tilanteissa ihminen ihmiselle. Aidon kiinnostuksen osoittaminen ilman ennakkoluuloja loi vuorovaikutustilanteesta sellaisen, missä voi kysyä ja selittää asioita riittävästi. Traumatisoituneiden ja kidutettujen henkilöiden laajan oirekirjon tunnistaminen koettiin vaativana. Samoin riittävän tiedon omaaminen eri palvelu- ja hoitomuodoista, joihin maahanmuuttaneita voidaan ohjata, oli haastavaa.

Osallistujien palautteet heijastelivat koulutustilaisuuksien lämpöistä tunnelmaa. Kokemusasiantuntijoiden luennot koettiin kiinnostaviksi, ja heidän asiantuntijuuttaan toivottiin lisää. Koulutusta pidettiin monipuolisena; se antoi uutta tietoa ja ajateltavaa sekä selkiytti ajatuksia. Pienryhmätyöskentely sai kiitosta, koska se mahdollisti keskustelun muiden ammattilaisten kanssa. Osallistujat toivoivat enemmän konkreettista tietoa, jota voisi hyödyntää työelämässä. MATEAS-hankkeen toimijoina päätimme jättää konkreettiset asiat pois, koska jokainen maahanmuuttanut on ensisijaisesti yksilö, jonka ainutkertaiseen kohtaamiseen ei löydy yleistettäviä ohjeita.

MATEAS-hankkeen Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutusten perusteella voimme olla ylpeitä asiantuntevista terveydenhuollon ammattilaisista ja 3. sektorin toimijoista. Jokainen kohtaaminen luo kotoutumista ja kehittää yhä toimivampaa yhteistyötä. Tehdään yhdessä, yhä parempaa ja monimuotoisempaa yhteiskuntaa meille kaikille.

Nina Smolander
Mateas-asintuntija
TAMK