Esittely

Kuva: Tampereen kaupunki/Satu Aalto. 2011

Tausta

Maahanmuuttajien terveydenhuolto on organisoitu Suomessa siten, että vastaanottokeskukset vastaavat turvapaikanhakijoiden terveyspalveluista ja oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat käyttävät kantaväestön kanssa samaa terveydenhuoltojärjestelmää. Käytäntö on osoittanut, että maahanmuuttajat hakeutuvat herkästi hakemaan terveyspalveluita akuuttihoidon yksiköistä, vaikka heidän terveydellinen tilanteensa ei sitä vaatisikaan. Tällöin terveydenhuoltopalvelut voivat jäädä heiltä saamatta ja tilanne on turhauttava myös terveydenhuollon ammattilaisille.

Tavoite ja tehtävät

MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina -hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettaviksi kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille. Hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan voivat osallistua kolmansista maista tulleet maahanmuuttajat (ei turvapaikanhakijat). Hankkeessa kehitettävien toimintojen avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina.

Vaikuttavuus

Hanke toteutetaan Pirkanmaalla laajassa yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostossa. Hankkeella tavoitellaan kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien, terveysalan ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden vuoropuhelun edistymistä sekä maahanmuuttajien kokeman luottamuksen lisääntymistä terveysalan toimijoita kohtaan. Hankkeen tavoitteena on, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä tulee hankkeeseen osallistuneille maahanmuuttajille tutuksi ja he osaavat toimia suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Tämä edistää maahanmuuttajien kokemaa luottamusta suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan.

Hankkeen toiminnot pilotoidaan Pirkanmaalla, mutta hankekauden aikana tullaan panostamaan kehitettyjen toimintamallien levittämiseen valtakunnan tasolle. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat helposti integroitavissa eri organisaatioiden käytänteisiin. Toimintamalleista luodaan vapaasti hyödynnettävissä olevat kokonaisuudet maahanmuuttajien perehdyttämiseen sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kouluttamiseen. Koulutuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi terveydenhuollon eri organisaatioiden sisäisinä koulutuksina ja kolmannen sektorin toteuttamina koulutuksina.

Hankkeessa kehitetyt materiaalit toteutetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti hankekauden päätyttyä. Esimerkiksi usealla eri kielellä tuotettu audiovisuaalinen materiaali on toteutettu niin, että se kuvaa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja palveluihin hakeutumista yleisellä tasolla, jolloin siitä hyötyvät kaikki Suomessa asuvat maahanmuuttajat. Lisäksi karttapohjainen applikaatio voidaan laajentaa eri paikkakuntien karttapohjille. Eri tahot voivat vapaasti hyödyntää maahanmuuttajien ohjaamiseen kehitettäviä kuvakortteja. Hankkeen tuottamia materiaaleja voi hyödyntää myös itsenäisinä työkaluina maahanmuuttajien ohjaamisessa.

Eri toimenpiteiden avulla hanke vaikuttaa maahanmuuttajien terveyttä edistävästi.

Rahoittajat

MATEAS –hanke rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) sekä projektiorganisaation omarahoitusosuuksilla. Hanke on kolmivuotinen (1.2.2017–31.1.2020). MATEAS –hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja hankekumppaneita ovat Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopistollinen sairaala.