Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen maahanmuuttajille

Osana MATEAS-hanketta on toteutettu kolme kehittämispilottia yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen Evankelis-Luterilaisen Seurakuntayhtymän ja Tampereen kaupungin kanssa. Kehittämiskohteena ovat olleet organisaatioiden asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen ja selkiyttäminen maahanmuuttajille. Pilotit käynnistyivät työpajoissa kehittämistarpeiden tunnistamisella ja jatkuivat palvelumallien kehittämisillä ja pilotoinneilla. Asiakaskokemuksen kehittämistä toteutettiin palvelumuotoilun keinoin.

Tulkkauksen ajanvarauksen kehittäminen Hervannan terveyskeskuksessa

Tampereen kaupungin kanssa kehitimme Hervannan terveyskeskuksen arabian ja persian/darin kielen tulkkausten ajanvarauksen organisoinnin uudella tavalla lokakuun 2018 alusta. Tulkkiaikoja varattiin tietyille päiville valmiiksi ajanvarauspohjaan sekä hoitajan konsultaatioon että lääkäreiden vastaanottoajoille. Näin edellä mainittuja kieliryhmiä edustavat asiakkaat voitiin ohjata sujuvasti omankielisten tulkkien kanssa tarvittaville vastaanotoille.

Marraskuussa tehtiin pilotin väliarviointi, minkä pohjalta toteutettiin joitain tarkennuksia kielivalintoihin ja varattavien tulkkiaikojen kestoon. Näillä muutoksilla jatkettiin ja loppuarviointi tehtiin helmikuun2019 loppupuolella. Loppuarvioinnissa oli mukana lääkäreiden, hoitohenkilökunnan, ajanvarauksen, tulkkipalveluiden sekä MATEAS-hankkeen edustajia. Pilotti todettiin hyväksi käytännöksi ja sitä haluttiin Hervannan terveyskeskuksessa jatkaa.

Tampereen kaupungin, Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa työpajoissa asiakas- ja palveluprosessien kehittämistä.

Huokaus – seurakunnan matalan kynnyksen keskustelupalvelu

Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän toimintaan oli suunnitteilla maahanmuuttajille tarkoitettu matalan kynnyksen keskustelupalvelu, henkisen huollon keskus, joka sai nimekseen Huokaus. MATEAS-hanke lähti mukaan pilotoimaan tämän toiminnan käynnistämistä. Kehityskohteeksi valittiin erityisesti niiden tahojen ohjeistus ja informointi, jotka lähettävät asiakkaita Huokaukseen. Hanke oli mukana toiminnan suunnittelussa, lähettävien tahojen informoinnissa sekä esitteen suunnittelussa. Loppuarviointi tehtiin maaliskuussa 2019, minkä perusteella todettiin pilotti onnistuneeksi. Toiminta jää osaksi seurakuntayhtymän toimintaa.

Sairaanhoitopiirin eri toimialueille monikulttuurisuusvastaava

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pilotointikohde oli tulkkaustoiminnan käytön kehittäminen, tähän päädyttiin tehtyjen kyselyjen pohjalta. Aiheeseen liittyen pidettiin myös koulutustapahtuma, missä asiasta keskusteltiin. Ehdotuksena syntyi idea, missä jokaiselle sairaalan toimialueelle valittaisiin vastuuhenkilöksi monikulttuurisuusvastaava. Tämän pilotin loppuarviointi toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Taija Karhe
Mateas-asiantuntija
TAMK

Taija Karhe