Mistä on kyse?

Ihmishahmoja.

Tuotamme dataa huikeat määrät joka päivä, kun käytämme yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluita. Eurooppalaisten yritysten tulevaisuus on reilun datan taloudessa, mutta tie on vielä kivikkoinen.

Euroopan datastrategia: EU:sta esikuva datavetoisille yhteiskunnille

Euroopan komissio ehdotti helmikuussa 2022 EU:n datasäädöstä, jolla pyritään lisäämään datan saatavuutta ja luomaan säännöt sille, mitä dataa voidaan antaa käyttöön, kenelle ja mitä tarkoitusta varten EU:n talouden alojen kesken. (Lähde Euroopan komissio 2022, EU:n datasäädös).

Tarve oikeudenmukaiselle ja reilulle datataloudelle

Datasäädös on eurooppalaisen datastrategian keskeinen tukipilari. Sen päätavoitteena on tehdä Euroopasta johtava datatalouden toimija hyödyntämällä yhä kasvavan teollisuusdatan potentiaalia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi. Datasäädöksellä varmistetaan tasapuolisuus digitaalisessa ympäristössä, edistetään kilpailukykyisiä datamarkkinoita ja avoimia mahdollisuuksia datavetoiselle innovoinnille sekä parannetaan datan saatavuutta kaikille.

Datasäädöksellä pyritään luomaan vaurautta yhteiskunnalle sekä tarjoamaan kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuksia ja luottamusta datan käyttöön ja valvontaan. (Lähde: Euroopan komissio 2022, EU:n datasäädös).

Taustaa

Suomella on hyvät mahdollisuudet tarttua datatalouden mahdollisuuksiin ja luoda merkittävä kilpailuetu datan oikeudenmukaisessa ja kestävässä käytössä. Esteitä kuitenkin on, ja siirtyminen reiluun datatalouteen ei tapahdu itsestään.

Suomen on aktiivisesti ja riittävän nopeasti edistettävä toimia, jotka mahdollistavat siirtymän. Oikeat toimenpiteet antavat datataloudelle kansallista kilpailuetua ja hyvinvointia (ETLA 2019). FairDataAct-hankkeessa lähestymme tätä haastetta monitieteisen tutkimus- ja kehitystoiminnan konsortion kautta, joka koostuu rakennetun ympäristön, teollisuusteknologian ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Tavoite ja tehtävät

FairDatAct-hankkeessa tavoitteenamme on kehittää malleja, jotka  mahdollistavat korkeakoulutuksen kilpailuedun rakentamisen reilun datan taloudessa. Keskeistä tässä hankkeessa ovat kansalaisten henkilötietojen lisäksi myös teollisuuden tuottama ja hyödyntämä data. Millä tavalla data voi olla avointa? Mikä on teollisuuden ja palvelualan suhde? Millaista dataa voidaan hyödyntää?

Vaikuttavuus

Luomme ekosysteemin, jonka avulla Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) osaamisyksiköt – eli rakennettu ympäristö ja biotalous, liiketoiminta ja media, teollisuusteknologia sekä sosiaali- ja terveysala – voivat vahvistaa valmiuksiaan reilun datan taloudessa. Laadimme vision ja profilointistrategian, joilla maksimoimme tulevaisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikutukset datataloudessa.

Uudistamalla ja päivittämällä TAMKin profiilia teemme korkeakoulustamme entistäkin kilpailukykyisemmän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanin. Haluamme olla myös haluttu koulutuskumppani sidosryhmillemme teollisuudessa ja hyvinvointialalla sekä muille ammattikorkeakouluille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille, teollisuudelle ja sidosryhmille. Täytämme yhdessä teollisuuden ja palvelusektorin tulevaisuuden osaamistarpeet.

Viemme teorian käytäntöön käytännöllisissä use caseissa, jotka konkretisoivat projektityötä. Aihepiirit ovat ”luottamuksen ja huippuosaamisen ekosysteemi”, ”älykäs ja kestävä teollisuus”, ”älykkäät ja kestävät yhteisöt” sekä ”hyvinvointiteknologiat ja -palvelut”.

Projektimme tavoitteena on investoida kehittyneisiin tutkimusresursseihin. Haluamme luoda innovatiivisia taitoja ja kykyjä, jotka ovat yhä ratkaisevampia paremman tulevaisuuden muotoilussa asiakkaille, ammattilaisille sekä teollisuuden ja palveluiden tutkijoille.

Tavoitteenamme on lisätä osaamisvalmiuksia, jotka hyödyttävät laajasti TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa uudenlaisen innovaatio- ja oppimisympäristön myötä. Luomme tekoälyekosysteemin, joka valmistaa teollisuusteknologian, rakennetun ympäristön sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreita tarttumaan reilun datatalouden mahdollisuuksiin. Uusi osaaminen varmistaa myös alan henkilöstön, palvelujärjestelmien ja verkostojen asiantuntemuksen.

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta lähes 500 000 eurolla.

Profilaatiohanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2024.