Esittely

Kuva: Sirpa Varis

Kiistelty suostumus -hanke tarkastelee hyväksyttävään ja ei-hyväksyttävään intiimiin kanssakäymiseen liittyviä neuvotteluja, normeja, merkityksiä ja rajanvetoja osana nuorten moninaisia toimintaympäristöjä. Hanke käynnistyi 1.9.2019 ja päättyi 31.8.2023.

Tausta

Muutaman viimeisen vuoden aikana kysymys seksuaalisesta suostumuksesta sekä yleisemmin hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän kanssakäymisen rajoista on herättänyt kiivasta julkista keskustelua Suomessa. Eräs keskustelua jäsentävä piirre on, että se kiertyy erityisesti nuorten ympärille ja nuoriin kohdistuvaksi huoleksi, saaden joskus jopa moraalisen paniikin piirteitä. Vaikka huoli voi olla osin aiheellistakin, liittyy huolipuheeseen myös ongelmia, koska se tulee usein ohittaneeksi nuorten arkielämästä kumpuavat merkitykset ja näkökulmat. Seksuaalisuuden ympärillä käytävässä huolipuheessa ei olla myöskään riittävän sensitiivisiä nuorten arkea ja toimijuuksia muotoavia intersektionaalisia eroja kohtaan. Nuorten moninaisuus saatetaan tunnistaa, mutta sitä käsitellään helposti tavalla, joka uusintaa sukupuolen, etnisyyden, luokan ja seksuaalisuuden ympärille jo entuudestaan rakentuneita eroja.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tuottaa nuorten intersektionaaliset erot ja suhteet sensitiivisellä tavalla huomioivaa paikantunutta tietoa seksuaalisen suostumuksen merkityksistä ja dynamiikoista. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, miten 15-19-vuotiaiden nuorten arkeen kuuluva sosiaalinen media muovaa hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän intiimin kanssakäymisen rajoja ja normeja osana nuorten sosiaalisia suhteita. Tutkimme myös 15-25-vuotiaiden nuorten kokemuksia intiimisuhteissa tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Lisäksi hankkeessa analysoidaan julkista keskustelua suostumuksesta osana raiskauslainsäädännön reformia. Hankkeessa empiiristä aineistoa kerätään ja analysoidaan laadullisin ja määrällisin menetelmin.

Vaikuttavuus

Hanke pyrkii edistämään nuorisotutkimuksen, sekuaalikasvatuksen, poliittisen päätöksenteon ja juridisen keskustelun välistä vuoropuhelua. Nuorten arkisissa ympäristöissä tuottuvaa ymmärrystä ja tietoa seksuaalisesta suostumuksesta suhteutetaan institutionaalisten käytäntöjen ja lainsäädäntöprosessien tuottamaan tietoon. Tavoitteena on täyttää niitä tiedollisia ja ymmärräyksellisiä aukkoja, joita nuorten parissa työskentelevien aikuisten ja nuorten välillä usein vallitsee kun keskustellaan seksuaalisuuteen ja suhteisiin liittyvistä kysymyksistä. Hankkeessa kehitetään nuorten intersektionaaliset erot ja suhteet tunnistavia käsitteellisiä välineitä, joilla nuorten seksuaaliseen kanssakäymiseen ja suostumukseen liityviä kysymyksiä voidaan ymmärtää aikaisempaa paremmin ja nyansoidummin.

Yhteistyökumppanit

Kiistelty suostumus -tutkimushanke on tehnyt yhteistyötä monien eri tahojen kanssa:

Rahoittajat

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia.